01 križovatka Juh smer do KE

Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh je súčasťou trasy Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod (Ukrajina) a je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E50. Napája sa naň medzinárodná cesta E371, ktorá smeruje z Prešova cez Svidník na hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek do Poľskej republiky.

Diaľnica prechádza okresom Prešov v Prešovskom kraji a vstupuje do katastrálnych území Prešov, Solivar, Haniska a Petrovany. Intenzita premávky je v tomto úseku približne 20 000 vozidiel denne. Po dokončení stavby sa celá tranzitná doprava odkloní z mesta Prešov na tento obchvat. Nový úsek skráti osobným autám cestu o 19 minút, nákladným o 18 minút.

Investorom stavby je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Zhotoviteľom stavby je Združenie D1 Prešov, jeho členmi sú firmy Eurovia SK, a. s., Eurovia CS, a. s., Doprastav, a. s., a Metrostav, a. s. Výstavba diaľničného úseku sa začala v júni 2017, diaľnica bude spustená do užívania v októbri 2021.

Realizovaný úsek diaľnice Prešov, západ – Prešov, juh je priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov, ktorý je v prevádzke od roku 2010. V križovatke Prešov, juh je navrhovaná diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír. Úsek je súčasťou „západného“ obchvatu mesta Prešov a spolu s rýchlostnou cestou R4 Kapušany – Prešov bude tvoriť základný dopravný koridor mimo zastavaného územia mesta Prešov.

Novobudovaný úsek diaľnice je napojený na komunikačný systém v dvoch mimoúrovňových križovatkách:
• mimoúrovňová križovatka Prešov, západ s napojením na budúcu rýchlostnú cestu R4 Prešov, severný obchvat, cestu I/18 a cestu II/546,
• križovatka Prešov, juh, kde je diaľnica D1 napojená na komunikačný systém mesta Prešov diaľničným privádzačom z južnej časti mesta.

Tab. 1 Rozdelenie mostov podľa technológie výstavby

Technológia výstavbyPočet mostovDĺžka mostovPlocha mostovky
(ks)(m)(m2)
Pevná skruž122 71643 093
Tyčové prefabrikáty31861 729
Letmá betonáž198112 567
Vysúvanie11 34617 746
Prefabrikovaná klenba – presypaný most131739
 Spolu185 26175 874

Diaľničný úsek je dlhý 7 870 m, ale celková dĺžka komunikácií vrátane vetiev dvoch križovatiek Prešov, západ a Prešov, juh je takmer 19 km. Úsek sa začína v križovatke Prešov, západ, kde sa plynulo napája na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ.

Následne prechádza v blízkosti obytnej zóny a vstupuje do dvojrúrového tunela Prešov. Koniec úseku je v križovatke Prešov, juh za obcou Haniska. Smerom do Košíc sa pokračuje úsekom D1 Prešov, juh – Budimír. Na trase je 18 mostov (tab. 1), dvojrúrový tunel dlhý viac ako 2 km, 17 vetiev križovatiek a 6 km protihlukových stien. V rámci stavby prebehla aj rekonštrukcia a výrazné rozšírenie Strediska správy a údržby diaľnic v Petrovanoch.

Nosné stavebné objekty

Nosnými objektmi stavby D1 Prešov, západ – Prešov, juh sú tieto stavebné objekty:
• SO 100-00 Diaľnica D1,
• SO 201-00 Most v km 98,0 D1 nad vetvami križovatky Prešov, západ,
• SO 203-00 Most v km 98,4 cez údolie Malkovského potoka,
• tunel Prešov,
• SO 206-00 Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysu, nad železničnou traťou a cestou I/68,
• SO 208-00 Most na vetve č. 8 v km 0,620 nad cestou I/18 a vetvami križovatky,
• rekonštrukcia strediska SSÚD.

Doprastav, a. s., ako člen Združenia D1 Prešov z nich realizuje tieto objekty :
• SO 100-00 Diaľnica D1 – časť od východného portálu tunela Prešov po koniec úseku v križovatke Prešov, juh,
• SO 201-00 Most v km 98,0 D1 nad vetvami križovatky Prešov, západ,
• SO 206-00 Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysu, nad železničnou traťou a cestou I/68.

SO 100-00 Diaľnica D1

Navrhovaná diaľnica zodpovedá kategórii D 26,5/100 s celkovou šírkou komunikácie
26,5 m. Základný priečny sklon vozovky je 2,5 %. Celkový objem zemných prác výkopu a výrubu je 1,349 mil. m3 a celkový objem násypu je 1,070 mil. m3.

Násypové teleso sa realizovalo „sendvičovým“ spôsobom, t. j. striedaním zeminy z výkopov, resp. výrubu tunela a vrstvy štrkodrviny. Posledná vrstva násypu sa vzhľadom na namŕzavosť realizovala zo štrkodrviny s hrúbkou 50 cm.

02 križovatka Juh smer do PO
Križovatka Prešov, juh, v smere do Prešova | Zdroj: Doprastav

Vozovka diaľnice je navrhnutá ako:
1. Tuhá vozovka s cementobetónovým krytom:
– dvojvrstvový cementobetónový
krythr. 240 mm
– asfaltový betón AC16p hr. 40 mm
– infiltračný postrek
– cementom stmelená zmes CBGM C5/6, 22 hr. 160 mm
– štrkodrvina ŠD 45 Gc hr. 180 mm

Vzhľadom na situovanie diaľnice D1 v zastavanom území mesta Prešov alebo v území určenom na zastavanie podľa územného plánu mesta a pre zabezpečenie dostatočnej adhézie povrchu vozovky počas nepriaznivých poveternostných podmienok bude povrch cementobetónového krytu upravený vymetaním, čím sa zabezpečí zníženie hlučnosti obrusnej vrstvy približne o 1,5 až 2,5 dB.

03 SO 201 pohľad pri vjazde do Prešova 1
SO 201-00 Most v km 98,0 D1 nad vetvami križovatky Prešov, západ; pohľad pri vjazde do Prešova | Zdroj: Doprastav

2. Netuhá vozovka s asfaltovým krytom
(v mieste prechodových oblastí mostných objektov a mostov):
– asfaltový koberec mastixový
SMA11-I PmBhr. 40 mm
– spojovací asfaltový postrek
– asfaltový betón
ACL 16 PmB hr. 60 mm
– spojovací asfaltový postrek
– asfaltový betón
ACP 16 PmB hr. 100 mm
– infiltračný postrek
– mechanicky spevnené
kamenivo 31,5 GB hr. 220 mm
– štrkodrvina ŠD hr. 200 mm

04 SO 201 realizácia izolácie mostovky
SO 201-00 Realizácia izolácie mostovky | Zdroj: Doprastav

SO 201-00 Most v km 98,0 D1 nad vetvami križovatky Prešov, západ

Mostný objekt je súčasťou diaľnice D1, nachádza sa na začiatku úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh a nadväzuje na predchádzajúci úsek D1 Svinia – Prešov, ktorý už je v prevádzke. Premosťuje preložku potoka Vydumanec a navrhované vetvy č. 15 a č. 9 križovatky Prešov, západ, jestvujúcu vetvu č. 1 s mostným objektom SO 217-00 (stavba D1 Fričovce – Prešov, západ), navrhovanú vetvu č. 8 s mostným objektom SO 208-00 a navrhovanú vetvu č. 6.

Nad vetvami je zabezpečená minimálna výška priechodného prierezu 4,80 m.
Komunikácia na moste predstavuje diaľnicu s parametrami D 26,5/100. Trasa diaľnice sa v danom úseku nachádza v pravostrannom smerovom oblúku s R = 900 m a v údolnicovom oblúku s R = 16 000 m. Priečny sklon na moste bude jednostranný, premenný. Na vonkajšej strane pravého a ľavého mosta je umiestnený služobný chodník. Na ľavej rímse ĽM a pravej rímse PM sa nachádzajú šikmé protihlukové steny s výškou 3 m.

Dvanásťpoľový most, ktorého nosnú konštrukciu tvoria dve samostatné dvojkomorové konštrukcie z dodatočne predpätého betónu, bol realizovaný technológiou na pevnej skruži. V poliach č. 7 a 8 je nosná konštrukcia zavesená na nízkych pylónoch, ktoré tvoria dominantu mosta. Celková dĺžka pravého mosta je 562,9 m a ľavého mosta 536,4 m.

05 SO 201 smer KE
SO 201-00 – pohľad v smere do Košíc | Zdroj: Doprastav

Šírka vozovky medzi obrubníkmi je 11,75 m na pravom moste a 12,05 m na ľavom moste. Spodnú stavbu tvorí dvojica opôr č. 1 a 13 a 11 medziľahlých podpier. Podpery sú stĺpové, v hornej časti sa driek opory rozvetvuje do tvaru písmena V. Podpera č. 8 v tvare písmena W je spoločná pre obidva mosty.

Horné časti podpery prečnievajú nad nosnou konštrukciou – tvoria nízky pylón. Cezeň sú vedené káble typu „extradosed“, na ktorých sú zavesené polia č. 7 a 8. Objekt je založený na veľkopriemerových pilótach s priemerom DN 1200.

SO 206-00 Most v km 103.0 D1 cez rieku Torysa, nad železničnou traťou a cestou I/68

Mostný objekt sa nachádza v hlavnej trase D1 na výjazde z tunela Prešov na jeho východnom portáli. Premosťuje dve prístupové cesty, cestu I. triedy, železnicu SR, rieky Torysa a Delňa. Všetky prekážky prekonáva s výraznou výškovou rezervou minimálne 5 m. Mostný objekt tvoria dva mosty, pričom každý prevádza diaľnicu v jednom smere.

Prevádzaná komunikácia je kategórie D26,5/100 a vedie v smerovom oblúku s R = 1 570 m (ĽM) a R = 1 415 m (PM). Keďže komunikácia za oporou č. 1 vedie v dvoch samostatných tunelových rúrach, vzdialenosť mostov od seba je 1,83 m pri opore č. 15 až 14,77 m pri opore č. 1. Na ľavej rímse ĽM a pravej rímse PM sa budú nachádzať protihlukové steny s výškou 3 m.

06 SO 206 smer do KE
SO 206-00 Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysu, nad železničnou traťou a cestou I/68 – pohľad v smere do Košíc | Zdroj: Doprastav

Most je realizovaný technológiou postupného vysúvania nosnej konštrukcie, s výrobňou lamiel rôznych dĺžok za oporou č. 15. Nosná konštrukcia je realizovaná ako monolitická, komorová, s výškou 3,6 m z dodatočne predpätého betónu. Dĺžka nosnej konštrukcie ĽM aj PM je spolu 1 305,6 m (2 × 652,80 m) –kótované v osi vysúvania. Mostný objekt má 14 polí.

Nad podporami je konštrukcia stužená nadpodporovými priečnikmi. Hrúbka stien komory v poli je 500 mm, pri priečnikoch je zosilnená na 650 až 1 000 mm, v priečniku nad podporou má 1 950 mm. Horná aj spodná doska nosnej konštrukcie má hrúbku 550 mm.

Spodnú stavbu tvoria dve krajné opory a 13 ks štíhlych medziľahlých pilierov, ktoré majú rozšírenú hlavu na uloženie ložísk. Most je založený na veľkopriemerových pilótach s priemerom DN 1200 a na mikropilótach.

07 SO 206
Pohľad na SO 206-00 | Zdroj: Doprastav

TEXT: Ing. Martin Valko,
Michal Fučík, Bc. Miroslav Žáčik
FOTO: Doprastav, a. s.

Martin Valko je riaditeľ závodu Prešov spoločnosti Doprastav, a. s., Michal Fučík je vedúci VS2, závod Prešov, a Miroslav Žáčik je zástupca riaditeľa závodu Prešov tejto spoločnosti.