Predizolované potrubia – je výhodnejší plast alebo oceľ?

Aké sú hlavné charakteristiky tepelných sietí oceľových a plastových predizolovaných potrubí, ktoré vstupujú do rekonštrukcie? Pozreli sme sa na montáž potrubia, výkopové práce a celkovú cenu materiálov.

Výmena starých tepelných rozvodov sietí centralizovaného zásobovania teplom sa za posledné roky začala realizovať z dôvodu prevádzkových problémov. Znehodnotené potrubia, ktorým sa už končí životnosť, je nutné vymeniť tak, aby sa zamedzilo únikom vody a tepla z tepelných sietí. Nedostatočná izolácia spôsobuje veľké úniky tepla a problémy s požadovaným zabezpečením teploty teplonosného média. Rekonštrukcia tepelných sietí zabezpečí zníženie finančných nákladov a zoptimalizovanie prevádzky siete, zároveň sa znížia emisné úniky do ovzdušia pri výrobe tepla.

Aj keď cenovo vychádzajú oba varianty porovnateľne, nižšie tepelné straty, rýchlejšia montáž a užšie výkopy predstavujú jasné výhody plastu.

Montáž potrubia

Z hľadiska montážnych prác a spájania potrubí sa plastové predizolované potrubia spájajú jednoduchšie a rýchlejšie vďaka tomu, že ich nie je nutné kompenzovať a vytvárať kompenzátory, prípadne obchádzať prekážky. Plastové predizolované potrubia možno viesť flexibilne, bez použitia kolien a nadmerného počtu spojov (obr. 1). Plastové potrubia sú navinuté na kotúčoch, vďaka ktorým sa znižujú počty spojov na trase. Kotúče majú náviny až do 570 m pri menších dimenziách (d25 – d40), približne 100 m pri bežných dimenziách a 120 m pri najväčších dimenziách (d140 – d160).

Obr. 1 Lisovanie spojov bez expanzie potrubí pri plaste
Obr. 1 Trasa plastových predizolovaných potrubí | Zdroj: NRG flex
Obr. 2
Obr. 2 Lisovanie spojov bez expanzie potrubí pri plaste | Zdroj: NRG flex

Ukazuje sa, že technológia lisovaných spojov je 3- až 4-krát rýchlejšia, ako je to pri zváraní predizolovaných oceľových potrubí, čo znamená skrátenie času montážnych prác, a teda aj finančnú úsporu. Pri potrubiach NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro je značnou výhodou aj lisovanie bez expanzie potrubí (obr. 2).

Nacenenie montáže potrubí je dostupné v ÚRS katalógovej verzii 23-M Montáže potrubí (obr. 3 a 4). V katalógu sa nachádza až 32 podkapitol, pričom časť A01 uvádza ceny montáže potrubí z ocele. Tepelné siete oceľových potrubí možno nájsť v sekcii A19 teplovody. Táto časť obsahuje ceny montáže diaľkových a rozvodných tepelných sietí situovaných mimo územia so spevneným povrchom. Primárne ide o tepelné rozvody s tepelným médiom vodnou parou alebo teplou vodou vedúce od zdroja tepla po výmenníkovú stanicu alebo pripojené potrubia.

Obr. 3 Katalóg 23-M Montáž potrubí v ÚRS
Obr. 3 Katalóg 23-M Montáž potrubí v ÚRS | Zdroj: NRG flex
Obr. 4 Ukážka z cenovej sústavy ÚRS
Obr. 4 Ukážka z cenovej sústavy ÚRS | Zdroj: NRG flex

Výkopové práce

Výkopové práce majú najväčšiu úsporu pri projektoch, kde je použitý predizolovaný plastový systém v double verzii (vo verzii zdvojeného potrubného systému v jednej izolácii, obr. 5 a 6), pretože šírka výkopu závisí len od jedného potrubia. Tu je dôležité spomenúť aj najdôležitejšiu vlastnosť systému, a to, že tieto potrubia majú najnižšie tepelné straty do vonkajšieho prostredia. Celková úspora výkopových prác a takisto aj úspora pri výrobe energie na nahriatie teploty teplonosnej látky na požadovanú teplotu je pri zdvojenom predizolovanom systéme výrazne nižšia než pri predizolovaných systémoch, kde sú využité dve samostatné potrubia.

Obr. 5 Predizolované plastové potrubia NRG FibreFlex Pro v dvojrúrkovom vyhotovení
Obr. 5 Predizolované plastové potrubia NRG FibreFlex Pro v dvojrúrkovom vyhotovení | Zdroj: NRG flex
Obr. 6 Rez výkopom pri použití zdvojeného plastového potrubného systému v jednej izolácii
Obr. 6 Rez výkopom pri použití zdvojeného plastového potrubného systému v jednej izolácii | Zdroj: NRG flex

Materiál tepelných rozvodov

Pri riešeniach tepelných sietí sú posudzovanými materiálmi oceľ a plast. Oba systémy patria medzi predizolované potrubia, kde je teplonosná rúrka kompletne obalená do izolácie s ochranným plášťom, a to po celej trase vedenia potrubí. Porovnávali sme „jednorúrku“ v oceľovom a plastovom variante. Hoci je plastový predizolovaný systém z pohľadu materiálu drahší, vďaka jeho iným výhodnejším vlastnostiam oproti oceli (obr. 7) je v súhrne lacnejší, prípadne je v rovnakej cenovej relácii.

Obr. 7 Výhody plastových predizolovaných potrubí
Obr. 7 Výhody plastových predizolovaných potrubí | Zdroj: NRG flex

Nacenenie vzorového projektu podľa cenovej sústavy ÚRS

V rámci vzorového riešeného projektu (obr. 8)
sme posúdili plastové a oceľové predizolované potrubia z hľadiska celkovej finančnej investície spočítanej v cenovej sústave ÚRS. Porovnávali sme materiál (plast a oceľ), montáž potrubí a výkopy. Výsledkom je celková suma investície pre riešený projekt.

Riešený projekt charakterizujú:
• celková dĺžka trasy teplovodu: 980,5 m;
• dimenzie teplovodu: DN 40 – DN 150;
• celkový prenášaný výkon: 5 235 kW;
• max. teplotný spád: 80/53 °C;
• prevádzkový teplotný spád: 75/53 °C;
• max. prevádzkový tlak: 0,6 MPa.

Obr. 8 Kladačský plán riešeného projektu
Obr. 8 Kladačský plán riešeného projektu | Zdroj: NRG FLEX

Cena materiálu pri jednorúrkovom variante je približne rovnaká, úspora sa ukazuje najmä pri montážnych prácach. Vďaka lisovaniu je spájanie spojov 3- až 4-krát rýchlejšie ako pri oceľových potrubiach. Plastové predizolované potrubia majú na trase menší počet spojov, a to až o 86 %, pretože ich na rozdiel od oceľových potrubí nie je potrebné kompenzovať.

Záver

Reálne porovnanie konkrétneho projektu v cenovej sústave ÚRS a zároveň aj skúsenosti pri realizácii projektov ukazujú, že vo väčšine prípadov je realizácia rozvodov s plastovými flexibilnými predizilovanými potrubiami rádovo investične zhodná s realizáciou s použitím oceľových predizolovaných potrubí. Výhody použitia flexibilných potrubí sú najmä v nižších tepelných stratách počas životnosti potrubí a nemožno zabúdať ani na praktické aspekty, ako sú rýchlejšia montáž, užšie výkopy a s tým spojené menšie zásahy do zastavaného územia.

Zdroj: NRG Flex

Ing. Eva Švarcová
Autorka pôsobí na úseku technickej podpory v spoločnosti NRG flex, s. r. o.

Foto a obrázky: NRG flex, s. r. o.