Zelené nájmy: Nevyhnutnosť zodpovedajúca dopytu?

Zelené nájmy sú aktuálne horúcim trendom v sektore nehnuteľností. Prenajímatelia sa snažia vyhovieť zvýšeným nárokom nájomcov implementáciou nových udržateľných opatrení, čeliť nárokom zo strany bánk aj investorov a zároveň byť konkurencieschopní. Čo vlastne zelený nájom je a ako sa premieta do vzťahu prenajímateľ – nájomca?

Zelené nájmy predstavujú v rámci nájomného vzťahu súbor rozmanitých dohôd a záväzkov týkajúcich sa environmentálne udržateľných opatrení, ktorých cieľom je znížiť negatívne vplyvy budov na životné prostredie a podporiť zelené správanie. Zahŕňajú široké spektrum klauzúl týkajúcich sa výstavby, manažmentu, údržby a využívania budovy a prenajímaných priestorov.

Cieľom ekonomického piliera zelených nájmov je úspora nákladov Zdroj Deloitte 2000px
Cieľom ekonomického piliera zelených nájmov je úspora nákladov | Zdroj: Deloitte

Tri piliere udržateľnosti

Zelené nájmy by mali byť založené na troch pilieroch:

  • ekonomický pilier – šetrné využívanie vody a energií s cieľom úspory nákladov;
  • ekologický pilier – zníženie emisií a odpadu, úspora vody a energie, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ekologicky nezávadných materiálov;
  • sociálny pilier – transparentná a pravidelná výmena informácií, zlepšenie pracovného prostredia a dôraz na dodržiavanie predpisov v oblasti BOZP, bezbariérový prístup a pohyb v budove a prenajatých priestoroch.

Uvedené piliere udržateľnosti sa premietajú do rôznych záväzkov pre prenajímateľov a nájomcov, pričom klauzuly štandardne využívané v nájomných vzťahoch sa týkajú nasledovných oblastí:

  • energetická efektívnosť – záväzok používať energeticky efektívne technológie, podpora udržateľných zdrojov energie;
  • recyklácia a odpadové hospodárstvo – triedenie odpadu a aktívna participácia na recyklácii;
  • voda a vodný manažment – opatrenia na úsporu vody, ako sú inštalácia šetričov na vodu alebo zachytávanie dažďovej vody;
  • zeleň a záhrady – záväzky týkajúce sa pestovania rastlín a udržiavania zelene;
  • doprava – podpora alternatívnych spôsobov dopravy (bicykle, mestská hromadná doprava, zdieľaná mobilita).

Klauzuly zelených nájmov sa môžu líšiť vo svojej záväznosti a prísnosti, a to od záväzku maximálneho úsilia až po právne záväzné povinnosti pre obe zmluvné strany. Obsah a rozsah povinností by sa však mal individuálne prispôsobiť, berúc do úvahy typ budovy, zamýšľané využitie a záujmy zmluvných strán, aby boli záväzky medzi zmluvnými stranami spravodlivo vyvážené. 

Sociálny pilier zelených nájmov dbá na bezbariérový prístup a pohyb
Sociálny pilier zelených nájmov dbá na bezbariérový prístup a pohyb | Zdroj: Deloitte

Výzvy zelených nájmov

Hoci zelené nájmy ponúkajú množstvo výhod, ich úspech závisí od toho, ako efektívne sú vynucované. Neexistencia účinných mechanizmov na kontrolu a dodržiavanie zelených záväzkov môže viesť k nesplneniu stanovených cieľov a porušeniu nájomnej zmluvy.

Existuje viacero možností, ako zabezpečiť efektívne vynucovanie zelených záväzkov. Ide napríklad o pravidelné kontroly a audity, finančné sankcie za ich nesplnenie, výhody v prípade splnenia stanovených kľúčových ukazovateľov. Všetky tieto nástroje by však mali byť vopred dohodnuté v nájomnej zmluve, aby medzi stranami bola od začiatku zmluvného vzťahu zabezpečená transparentnosť.

Napriek tomu, že zelené nájmy nie sú v slovenskom právnom poriadku výslovne upravené, predstavujú dôležitý krok smerom k udržateľnej budúcnosti. Je preto možné očakávať, že zmluvnú prax na trhu medzi prenajímateľmi a nájomcami vo vzťahu k zeleným nájmom zákonodarca pretaví aj do novej legislatívy upravujúcej nájomné vzťahy.Dagmar Yoder
Partner/advokátka
Deloitte Legal s.r.o.
dyoder@deloittece.com


Veronika Patúšová
Managing Associate/advokátka
Deloitte Legal s.r.o.
vpatusova@deloittece.com

Zdroj: Deloitte