Dôležitá je spätná väzba

Platforma resitech umožňujúca digitálnu správu bytových domov je úspešný slovenský startup, za ktorým stojí skupina nadšencov. Ich hlavným cieľom je maximalizovať efektívnosť komunikácie medzi všetkými zúčastnenými subjektmi.Preto ako prví priniesli napr. možnosť elektronického hlasovania v bytových domoch. O funkciách platformy sme sa porozprávali so zakladateľmi spoločnosti Ing. Tomášom Pacigom a Ing. Pavlom Hockom.

Čo bolo základným impulzom na vytvorenie platformy resitech? Mali ste predtým skúsenosti so správou bytových budov?

Áno, hlavným impulzom na vytvorenie platformy bola osobná skúsenosť. Spôsob, ako správca so mnou ako s vlastníkom bytu komunikoval. Žijeme v 21. storočí a na komunikáciu či prácu denne používame mobilné telefóny. Správcovia však neustále komunikujú s vlastníkmi cez nástenky, lepia oznamy na dvere a výťahy.

Niekedy využijú aj email alebo pošlú SMS. Táto diverzifikácia komunikačných kanálov nás priviedla k myšlienke procesy zjednotiť prostredníctvom platformy, ktorá by na jednej strane uľahčila komunikáciu majiteľov so správcom a susedmi a na druhej strane umožnila správcovi celý proces správy bytového domu digitalizovať.

Aké technické vybavenie si použitie platformy vyžaduje a aké nároky kladie v tomto ohľade na zúčastnené subjekty?

Platforma resitech je dostupná na akomkoľvek zariadení (počítač, tablet či smartfón). Využívame prístup cez prehliadač, čiže nie je potrebná inštalácia. Nároky sú minimálne, stačí len dobrý prístup k internetovému pripojeniu.

Platforma resitech má teda za cieľ prepájať vlastníkov a hromadne informovať. Kto všetko môže vďaka tejto platforme navzájom komunikovať a o čom všetkom možno informovať?

Prepájanie vlastníkov je iba jedným z benefitov. Dôležitá je komunikácia rôznymi smermi. Nejde len o komunikáciu medzi vlastníkmi, ale aj o komunikáciu so zástupcom vlastníkov bytov a správcovskou spoločnosťou. Aplikácia umožňuje zdieľať informácie od dodávateľov energií či miestnych úradov. Naším cieľom je prepojiť ekosystém, v ktorom sa vlastník pohybuje, do jedného celku.

Prístup na platformu majú napr. aj developeri vo fáze predaja bytov, teda v čase, keď potrebujú vopred komunikovať s budúcimi vlastníkmi.

Oznamy môžu byť rôzneho typu – od nahlásenia poruchy cez návrhy vylepšení až po informačné zdieľanie dokumentov. Platforma umožňuje vytvárať aj ankety, v ktorých môže každý vlastník vyjadriť svoj názor na určitý problém.

A v neposlednom rade sme ako prvá spoločnosť na trhu reagovali na potreby domových schôdzí počas pandemického obdobia a už na jar 2021 sme sprevádzkovali elektronické hlasovanie. To sme vyvíjali v spolupráci s odborníkmi, združeniami a v neposlednom rade aj so samotnými používateľmi.

Pre nás je dôležité, aby fungovala vzájomná spätná väzba. Len na základe nej môžu všetky zainteresované skupiny navzájom efektívne komunikovať. Ďalšou výhodou okrem vzájomnej komunikácie je celková digitalizácia správy bytového domu. Každý mesiac preto prinášame rôzne zlepšenia a nové funkcionality, ktoré transformujú celú správu bytového domu do digitálnej podoby a, čo je dôležité, do jednotného prostredia.

Ako ste uviedli, jednou z funkcií platformy je elektronické hlasovanie. Ako toto hlasovanie prebieha?

Náš modul na elektronické hlasovanie poskytuje správcom prehľadnosť, možnosť sledovať priebeh hlasovania, automatizované vyhodnotenie hlasovania a export do zápisnice.

V prvom kroku je dôležitá registrácia bytového domu do portálu resitech. Tá prebieha veľmi jednoducho v súčinnosti s nami. Pre bytový dom vytvárame digitálnu dvojičku aj so všetkými potrebnými údajmi.

Naša služba umožňuje viesť pred samotným hlasovaním vzájomnú diskusiu. Správca môže pridávať dokumenty na prerokovanie, zobraziť zmluvy a ponuky od dodávateľov. Zároveň môže v texte alebo v prílohách vysvetliť dôvody hlasovania, ako aj jeho zámer.

Samotné vytvorenie hlasovania je veľmi jednoduché a intuitívne, zvládne ho naozaj každý. Obsahovo si definujete názov hlasovania, jeho opis, prílohy a vytvoríte otázky. Dĺžka textu, počet príloh a otázok pritom nie sú limitované. Na záver si už len nastavíte trvanie hlasovania a máte hotovo.

Každý z vlastníkov potom dostane upozornenie o vytvorení hlasovania na svoj email a do aplikácie resitech. Správca alebo predseda vidí v reálnom čase priebeh hlasovania, počet právoplatných hlasov a počet odpovedí na otázky. V tejto fáze už nemožno nastavenie hlasovania zmeniť. Ide o bezpečnostné prvky, ktoré zároveň garantujú pravdivosť výsledkov a ich akceptáciu dotknutými inštitúciami.

Elektronické hlasovanie dáva možnosť hlasovať aj ľuďom, ktorí by na fyzickú schôdzu neprišli, čo šetrí množstvo času, stresu a nakoniec aj financií.

Ako je zabezpečená právna relevantnosť hlasovania?

Systém elektronického hlasovania sme pripravovali v spolupráci s odborníkmi. Medzi nimi nechýbali právnici, združenia, zástupcovia vlastníkov bytov a banky. Zároveň sme vychádzali z ustanovení zákona č. 67/2020 Z. za č. 115/2021 Z. z., ktoré elektronické hlasovanie upravujú.

Aby sme zabezpečili akceptovanie výsledkov zo strany bánk, kontaktovali sme všetky banky vrátane ŠFRB. Výsledkom je, že všetky banky poznajú naše riešenie a resitech má ako jediný poskytovateľ služieb certifikát o akceptácii elektronického hlasovania.

Pri elektronickom hlasovaní nevzniká zákonná povinnosť zvoliť overovateľov podpisov. Ako sa teda overuje totožnosť hlasujúcich vlastníkov?

Áno, to je pravda. V elektronickom hlasovaní nie sú potrební overovatelia, čo šetrí správcovi náklady a celkovo zefektívňuje organizáciu hlasovania. Overenie totožnosti preukazuje podpísaný dokument od vlastníka s emailovou adresou, ktorú resitech spáruje s používateľom. Týmto spôsobom správca dodrží stanovenú zákonnú povinnosť.

Ako je zabezpečená ochrana hlasovania a jeho výsledkov pred prípadným zneužitím?

Ochrana je zabezpečená samotným nastavením systému hlasovania. Hlasovanie je nemenné, výsledky nemožno upravovať a priebeh, ako aj výsledky vidí len správca. Pracujeme s vysokými štandardmi GDPR a bezpečnostnými prvkami, ktoré sú pre nás záväzné aj vo vzťahu k bankám a ďalším inštitúciám.

Aký výstup z elektronického hlasovania platforma poskytuje?

Po ukončení hlasovania dostane osoba, ktorá dala podnet na elektronické hlasovanie (správca), PDF dokument so všetkými dôležitými údajmi postupne zoradenými v tabuľke. Bytový priestor, vlastníci aj s ich vlastníckym pomerom k nehnuteľnosti, hlasovanie a vyhodnotenie hlasovania.

V systéme máme zohľadnené všetky druhy vlastníckych pomerov, či už ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) alebo vlastníctvo viacerých osôb či firiem. Správcovia si môžu sami nastaviť typ vyhodnotenia.

Podľa zákona č. 67/2020 Z. z., ktorý upravuje mimoriadne opatrenia počas pandémie covidu-19, možno použiť pri hlasovaní elektronické pomôcky. Toto právo je časovo obmedzené len na obdobie pandémie. Aká je aktuálna situácia v tomto ohľade? Bude možné tento spôsob hlasovania používať aj po pandémii?

Daný zákon konečne umožnil to, po čom tu bol dopyt už roky. A to zefektívniť hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a dosahovať potrebné kvórum. Zákon je síce dočasný, ale platí až do odvolania, ktoré zatiaľ nie je v režime rušenia.

V súčasnosti sa pripravuje novela zákona č. 182/1993 Zb., ktorej predmetom je aj trvalé zakotvenie elektronického hlasovania pre bytové domy. V tejto veci sme ako líder v danom segmente aktívne súčinní.

Zaujímavou funkciou, ktorú platforma ponúka, je sledovanie odstávok a porúch. O ktoré konkrétne ide a odkiaľ čerpáte informácie?

Môže ísť o odstávku vody, plynu alebo elektriny. O odstávke môže informovať správca, ktorý dostáva informácie od dodávateľov, prípadne z iných zdrojov. Dodávateľom v danom regióne vieme napríklad sprístupniť účet, a ak je to možné, vieme sa napojiť na ich systém, ktorý využívajú na informovanie o poruchách, a tento proces zautomatizovať.

Všetko závisí len od dohody a od toho, aké možnosti zainteresované strany majú a čo preferujú. Snažíme sa, aby bol tento proces automatický, čo všetkým šetrí množstvo času.

Nie všetci preferujú online komunikáciu a tento svet je im z rôznych príčin pomerne vzdialený. Vy ste z tohto dôvodu vytvorili špeciálnu nástenku. Môžete nám o nej povedať niečo viac?

Ako každá nová technológia, ktorá sa dostáva na trh, oslovujeme najmä skupinu ľudí, ktorí sú technologicky zdatnejší a hľadajú efektívnejšie riešenia.

Do tejto skupiny v súčasnosti patrí väčšina vlastníkov bytov. Pre skupinu vlastníkov s malými technickými zručnosťami, do ktorej patria väčšinou dôchodcovia, máme riešenie v podobe digitálnych dotykových panelov, ktoré môžu slúžiť ako digitálne nástenky vo vchode bytového domu a umožňujú ovládať prostredie platformy rovnako ako na počítači alebo smartfóne. Nástenku sme odskúšali na skupine dôchodcov, ktorí nemali s nájdením potrebných informácií žiadny problém.

Na náš softvér prepojený s dotykovým panelom máme ako jediná spoločnosť na Slovensku zriadenú právnu ochranu prostredníctvom duševného vlastníctva.

Ak ide o elektronické hlasovanie, vlastníci bytov, ktorí nepoužívajú resitech (z rôznych príčin), môžu hlasovať fyzicky, pričom správca môže do špeciálnej kolónky v zápisnici uviesť výsledok aj z tohto hlasovania. Tým je dosiahnutá 100-percentná možnosť hlasovania pre všetkých.

Zdroj: resitech s. r. o.