01Alumistr Michalovce Severná 5868 01

Výmena balkónového zábradlia

Vonkajší plášť budovy je neprehliadnuteľnou vizitkou jej vlastníkov. Popri obnove obvodového plášťa sa však oplatí venovať pozornosť aj obnove balkónov, ktorej súčasťou je aj obnova zábradlia. Obnova zábradlia zvyšuje užívateľskú bezpečnosť a zároveň prináša aj vyšší užívateľský komfort.

Poruchy balkónov a lodžií bytového domu sa podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní považuje za systémovú poruchu. V rámci odstránenia tejto poruchy je podľa zákona potrebné okrem odstránia podlahových vrstiev, ošetrenia skorodovanej výstuže, zateplenia balkónovej alebo lodžiovej dosky potrebné odstrániť aj poškodené zábradlie.

Výmena starých balkónových zábradlí za nové prispieva v prvom rade k zvýšeniu bezpečnosti a k zlepšeniu celkového estetického dojmu z bytového domu. Na čo by ste si však mali dať pri obnove pozor? Na prvom mieste by mala byť bezpečnosť.

Zábradlie je stavebný výrobok, ktorý musí byť na základe požiadaviek platných právnych predpisov posúdený v súlade s danou normou. Jeho hlavnou funkciou je zabezpečiť bezpečnosť na miestach, kde by mohlo byť ohrozené zdravie človeka.

Technické požiadavky kladené na zábradlie, samozrejme vrátane rozmerov, pevnosti, výroby a montáže, presne stanovuje STN 74 3305: 2014 Ochranné zábradlia. Za základnú výšku zábradlia na voľnom okraji pochôdznej plochy norma považuje 1 000 mm (v závislosti od výšky voľného pádu to môže byť 900, 1 000, 1 100 a 1 200 mm).

Dôležitý je však aj použitý materiál, jeho pevnosť, spôsob kotvenia a ďalšie náležitosti, ktoré určujú schopnosť zábradlia odolať nárazu (napríklad ľudského tela). Statické riešenie konštrukcie zábradlia musí vyhovovať stanovenému zaťaženiu a priehybu, pri hornom zasklení sa posudzuje aj schopnosť celej uzatvorenej plochy odolať zaťaženiu vetrom.

Aké dokumenty požadovať a kontrolovať

Investori obnovy balkónov alebo osoby poverené stavebným dozorom by si mali overiť splnenie všetkých bezpečnostných požiadaviek. Všetky potrebné informácie nájdu v povinnom certifikáte o rázovej skúške, ktorý obsahuje dve strany, ďalšie dve strany má príloha, v ktorej je presne rozpísaný použitý materiál, profily a rozmery skúšobnej vzorky.

Pritom je veľmi dôležité, aby zákonom stanovené požiadavky spĺňali všetky systémové prvky zábradlia vrátane výplní a ich ukotvenia v ráme. Investor by mal požadovať certifikáty o rázových skúškach s prílohami a zároveň skontrolovať zhodu skutočne dodanej konštrukcie zábradlia s dokumentáciou.

Pri výmene zábradlia je výhodné počítať aj so zasklením balkónov, ktoré vlastníci bytov požadujú mnohokrát až dodatočne. Preto sa odporúča zvoliť taký typ zábradlia, ktorý unesie záťaž zasklenia a je dopredu technicky pripravený na jeho ukotvenie. To by malo byť potvrdené aj v dokumentácii, kde si môže investor túto informáciu overiť. Zároveň by to malo byť súčasťou cenovej ponuky s podrobným položkovým rozpočtom.

Prioritou by malo byť zaujímať sa o detaily a neporovnávať len ceny, ktoré nemusia byť konečné. Dôležitá je aj záruka, ktorú dodávateľ poskytuje, a to tak na zábradlie bez zasklenia, ako aj so zasklením. Investor by sa mal pýtať, čo daná cena zahŕňa, a ak nie je v danej oblasti odborne zdatný, konzultovať svoj výber s nezávislým odborníkom.

Pozor na nekvalitné napodobneniny

Pretože sa na stavebnom trhu vyskytuje množstvo plagiátov originálnych výrobkov, odporúča sa overiť aj pravosť dodávaného tovaru. Len originálne výrobky sú zárukou vysokej kvality, funkčnosti a bezpečnosti. Ako kontrolu, že bude skutočne dodaný nacenený kvalitný materiál, možno kontaktovať jeho výrobcu, ktorý by mal potvrdiť objednávku od realizátora stavenej zákazky. Niektorí výrobcovia poskytujú na svoje produkty dokonca certifikáty pravosti.

Ako sa líšia napodobeniny balkónových zábradlí od originálov?

Pre laika je na prvý pohľad veľmi zložité postrehnúť rozdiel medzi napodobneninou a originálom. Originálny výrobok má však vyriešený napr. odvod vody z drážky na uloženie výplne. Napodobneniny tento problém neriešia. Ďalší z rozdielov spočíva napr. v chemickom zložení materiálu/hliníka, z ktorého je napodobnenina zhotovená. Tento faktor má veľký vplyv na pevnosť. Tento rozdiel je však skoro nemožné zistiť.

Aké dôsledky so sebou prináša nesprávny výber?

Zábradlie nemusí byť napr. pripravené na osadenie dodatočného horného zasklenia. Zábradlie môže byť mäkké a môže sa krútiť. V dôsledku toho môžu výplne v zábradlí praskať.

Aké riziko a nebezpečenstvo hrozí pri zasklení balkóna so zábradlím, ktoré nie je na dané zaťaženie dimenzované?

Podľa polohy a výšky domu môže vplyvom pôsobenia vetra na zasklenie dochádzať až k trojnásobnému zaťaženiu držadla zábradlia v horizontálnom smere. V takomto prípade sa môžu v dôsledku vibrácií uvoľniť alebo prasknúť skrutkové spoje alebo zvary.

Aké položky by mala obsahovať cenová ponuka?

Ako je uvedené v článku, vlastníci by sa mali zaujímať o detaily a nepozerať len na nízku cenu. Niektoré ponuky, ktoré sa môžu na prvý pohľad zdať výhodné, v konečnom dôsledku nemusia byť až také výhodné. Ponuka totiž nemusí obsahovať položky, o ktoré sa môže dielo nakoniec predražiť. Súčasťou ponuky by tak mala byť napríklad cena za montáž diela vrátane oplechovania, cena prenájmu lešenia alebo cena dopravy materiálu na miesto stavby.

Aké by malo byť správne ukotvenie zábradlia do balkóna či lodžie a obvodovej steny?

Na túto otázku nemožno jednoznačne odpovedať. Existuje množstvo technických riešení a každý prípad sa musí posudzovať samostatne. Rozhoduje množstvo faktorov v závislosti od vykonaných prác na stavbe. Na základe týchto prác sa potom zvolí najlepší možný spôsob kotvenia pri použití vhodných kotviacich prvkov a materiálov.

Josef Šenk technický riaditeľ ALUMISTR SE
Josef Šenk, technický riaditeľ ALUMISTR SE |

www.alumistr.sk

TEXT: Lenka Sagnerová, Alumistr SE
FOTO : Alumistr SE