stavebný plán

Ste pripravení na stavebnú sezónu?

Zimné obdobie postupne končí a mierne zimné teploty naznačujú vhodné podmienky na začatie ďalšej stavebnej sezóny. Kým sa rozbehne naplno, je vhodné sa na ňu čo najlepšie pripraviť. Jednou z prípravných činností je aj správne ocenenie stavebnej zákazky.

Správna cenotvorba je ideálnym nástrojom pre jej získanie. Pomáha pri kontrole počas realizácie a pri stanovení očakávaného zisku. Každá firma si tvorí vlastnú cenovú stratégiu, vlastný postup pri určovaní výšky cien a ich presadzovaní na stavebnom trhu, ktorý je ovplyvňovaný trhom materiálov, stavebných strojov, pracovných síl, architektonickými a projekčnými kapacitami.

Pre efektívnu výstavbu je potrebné určiť najhospodárnejšie náklady na realizáciu a zohľadniť faktory ovplyvňujúce výšku ceny stavebnej zákazky.

Oceňovanie stavebných prác na Slovensku a jeho nedostatky často súvisia nielen s nepresnou kalkuláciou nákladov a cien, ale hlavne s nesprávnym zostavením súpisu plánovaných stavebných prác. Tvorba stavebného rozpočtu je jednou z významných činností pri výstavbe. Stavebný rozpočet by mal byť predbežnou cenovou kalkuláciou, na základe ktorej sa vypracuje ponukový rozpočet alebo kontrolný rozpočet investora.

Faktory ovplyvňujúce výšku ceny stavebnej zákazky:

Základné ciele stavebnej firmy – okrem dosiahnutia zisku na stavebnej zákazke môže byť stratégiou firmy aj dosiahnutie postavenia na trhu, či úspešnosti získania zákazky vo verejnej súťaži.
Dopyt a ponuka po stavebných prácach patria medzi kľúčové faktory pri tvorbe cien. Ak dopyt po stavebných prácach stúpa, ich cena má tendenciu stúpať tiež.
Osobitosti trhu – každá stavebná firma si postupne vytvára určitý okruh zákazníkov. Niektorí investori sú ochotní zaplatiť viac s vedomím, že im za vyššiu cenu bude poskytnutá vyššia kvalita. V iných prípadoch ma väčší úspech stratégia nižších cien, tzv. prienikové ceny s dôsledkom nižšej kvality.
Náklady predstavujú spodnú hranicu ponukovej ceny zákazky. V riadení stavebnej zákazky je dôležité stanoviť nielen priame, ale hlavne režijné náklady na základe normatívnej spotreby výrobných činiteľov na jednotku produkcie.
Ostatné vplyvy – umiestnenie stavby, výška príjmov, nezamestnanosť, veková štruktúra obyvateľstva.
Psychologické faktory – cena založená na marketingu a určená pre cieľovú skupinu. Cenové zľavy predstavujú významný motivačný charakter pre objednávateľov stavebnej zákazky.
Časové hľadisko – rýchlosť realizácie stavebnej zákazky je priamoúmerná efektívnosti.

Netrápte sa s cenotvorbou

Pre zjednodušenie cenotvorby existuje skvelý nástroj, ktorý uľahčí zostavenie súpisu stavebných prác a pomôže nastaviť cenu zákazky tak, aby stavebná firma nezabudla na žiadnu z podstatných zložiek ceny. Ide o najpredávanejší stavebný softvér CENKROS 4 od KROSU s databázou stavebných prác CENEKON.

Rozbor

Ceny v databáze sú určované pomocou reprezentatívnej kalkulácie priamych nákladov, réžií a zisku. Výhodou ich používania cien je kratšia doba zostavenia rozpočtu, zrýchľujú tvorbu kalkulácií cien a spracovanie výslednej firemnej ceny. V programe CENKROS 4 je možné upravovať cenu položky jednotlivo po položkách, pre vyznačený stavebný diel alebo pre kompletnú zákazku. Pomocou funkcie Uprav cenu je možné upraviť cenu na konkrétnu hodnotu.

Celková cena zákazky sa môže upravovať aj úpravou rozborov položiek. Ak sa v rozboroch položiek celej zákazky vyskytuje rovnaký materiál, stroj alebo profesia, ich prípadná zmena ceny sa premietne do celkovej ceny zákazky.

Pripravte sa efektívne na stavebnú sezónu a vyskúšajte CENKROS 4 ešte dnes.

ZDROJ: PR článok spoločnosti KROS a.s.