cenkros asb

Spôsoby spracovania výkazu výmer

Cena každej stavby sa odvíja od mnohých faktorov, ako napríklad kvalita použitých materiálov, rozsah stavebných prác či organizácia výstavby. Jedným z kľúčových faktorov je aj správne spočítanie množstiev potrebných materiálov a realizovaných prác – výkaz výmer. Ten, spolu so súpisom položiek, tvorí základ pre spracovanie rozpočtu stavby a výpočet výslednej ceny stavby.

Spracovanie výkazu výmer je pomerne časovo náročné. Podľa zložitosti projektu alebo kvality podkladov v súčasnosti rozpočtárom zaberá 60 – 80 % času ich práce. Pritom tvorí akýsi základ a predpis pre ďalšie činnosti na stavbe.

Výkaz výmer by mal byť preto spracovaný čo najpresnejšie. Veľmi dôležitou zásadou výkazu výmer je rozpis jednotlivých výpočtov tak, aby bol zrozumiteľný najmä pre investora a dodávateľa. V zásade sa používa pravidlo zápisu v tvare: výmera = dĺžka x šírka x výška.

Spracovanie výkazu výmer možno vytvoriť viacerými spôsobmi:

1. Spôsob klasického merania z projektovej dokumentácie a výpočet celkových výmer ručne kalkulačkou podľa vzorca: výmera = dĺžka x výška x šírka. Tento spôsob možno vykonávať zapisovaním na papier alebo spracovávať elektronicky (napr. MS WORD alebo EXCEL).

2. Spôsob klasického merania z projektovej dokumentácie a výpočet celkových výmer pomocou vhodného softvéru. Tým je napríklad stavebný softvér CENKROS 4, ktorý vie výrazným spôsobom uľahčiť vytváranie výkazu výmer a prepojiť rozpočet aj s výkresovou dokumentáciou vo formáte PDF alebo DWG. CENKROS 4 ponúka pre výpočet výkazu výmer vzorce, možnosti prepojenia položiek medzi sebou a automatické výpočty. Využívaním tohto softvéru je možné zjednodušiť si prácu, mať lepší prehľad pri tvorbe výkazu výmer a vytvoriť tlačové zostavy rozpočtu vo forme zrozumiteľnej pre stavebníkov.

Výkaz výmer priamo z pdf formátu v programe CENKROS 4
Výkaz výmer priamo z pdf formátu v programe CENKROS 4 |

3. Spôsob automatizovaného výpočtu výkazu výmer z digitálnej projektovej dokumentácie BIM modelu. Rozvojom technológií dochádza aj k zmene spôsobu prípravy projektovej dokumentácie v digitálnej forme. Najvýznamnejšou výhodou tvorby rozpočtu v BIM je výpočet výkazu výmer stavebných konštrukcií alebo materiálov automaticky, čo zabezpečuje presnosť a kvalitu, a ušetrí čas potrebný na ručné spracovanie výkazu výmer z výkresov. Dôležitá je však spolupráca projektanta a rozpočtára v oblasti vytvárania modelu.

BIM ocenovanie
BIM ocenovanie |

Nedostatky výkazu výmer

Nedostatky pri tvorbe stavebného rozpočtu vznikajú pri nesprávnom výpočte výkazu výmer. To je často spôsobené nedostatočnými podkladmi alebo krátkou dobou na naštudovanie podkladov. Nepresnosť množstva, chybné čítanie výkresov, nesprávne a chýbajúce kóty, zlý spôsob a postup výpočtu čiastkových výsledkov alebo vynechanie pomocných konštrukcií však môžu mať zásadný vplyv na výslednú cenu stavby.

Rozpočet s výkazom výmer v programe CENKROS 4
Rozpočet s výkazom výmer v programe CENKROS 4 |

Stavebné riešenia od KROSU

Softvérová firma KROS pôsobí na trhu už 25 rokov a je známa aj tým, že robí spoľahlivé stavebné riešenia. Stavebný softvér CENKROS 4 je najpredávanejším nástrojom pre efektívne oceňovanie a riadenie plánovaných a skutočných nákladov stavebnej zákazky.

Slúži teda pre súčasnú prácu s výkresovou dokumentáciou. KROS má však aj BIM riešenie KROSbuild.sk, pretože aplikácia a využívanie BIM modelov v stavebnom projekte prináša nové a jednoduchšie riešenia pri vytváraní stavebných rozpočtov. Tvorba rozpočtu pozostáva z dvoch hlavných činností – výkazu výmer a oceňovania. Vývoj stavebného softvéru CENKROS 4 smeruje k implementácii BIM modelovania do procesu automatizovaného rozpočtovania, tzv. oceňovanie BIM modelov.

www.kros.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti KROS a.s.