Pomerové merače rozpočítajú náklady na teplo najpresnejšie

image 67711 25 v1

Korektné a kvalitné rozpočítanie vykurovacích nákladov je služba, ktorá je nevyhnutná pre každého užívateľa bytovej jednotky. Ide o energetickú službu pre majiteľov, ale aj nájomníkov, ktorá predstavuje veľkú pomoc pri presnom rozúčtovaní nákladov na vykurovanie pre každého užívateľa v bytovom dome. Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov už v súčasnosti používa veľké množstvo domácností.

Novela zákona o tepelnej energetike, ktorú nedávno schválil parlament a do ktorej sa implementuje európska smernica, stanovuje všetkým spotrebiteľom povinnosť do konca roka 2016 nainštalovať určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla do všetkých budov s centrálnym zdrojom tepla.Toto opatrenie smeruje predovšetkým k zvýšeniu energetickej efektívnosti. Vďaka nemu by sa mali znížiť celkové náklady spotrebiteľov na teplo. Tejto povinnosti sa vyhnú iba budovy s podlahovou plochou menšou ako 500 m2. V praxi ide o bytové domy s počtom bytov zhruba do desať.

Ako merať a rozpočítať teplo

Teplo je druh energie dodávaný do každého bytu v bytovom dome. Dodávateľ tepla si účtuje teplo, ktoré prejde fakturačným meradlom na vstupe do domu. Keďže budova sa považuje za jedného spotrebiteľa tepla, zákazníkom je správca budovy, nie jednotlivé domácnosti. Po tento bod je za dodávku tepla zodpovedný výrobca a dodávateľ tepla. Za technický stav rozvodov v dome, montáž pomerových rozdeľovačov tepla, rozpočítavanie nákladov a ďalšie náležitosti zodpovedá správca, SVB alebo vlastníci bytov, čo v praxi nie je všetkým jasné. Napriek tomu, že dodávatelia tepla nemôžu tieto problémy priamo riešiť, vedia na základe svojich dlhoročných skúseností poradiť, ako aj zaujať odborné nezávislé stanovisko.

Poskytovanie takýchto služieb je aj predmetom pripravovaného zákona o energetickej efektívnosti. Dôvodov, prečo bytové domy využívajú pomerové merače, je viacero. Jedným z hlavných je šírenie tepla vnútri budovy. Teplo sa totiž šíri bez zábran nielen po potrubiach, ale aj vzduchom, cez stavebné konštrukcie. Každá miestnosť susedí plochou obvodovej steny s vonkajším prostredím a plochou vnútorných stien so susednými miestnosťami. Ploche a vlastnostiam obvodových stien zodpovedajú navrhnuté radiátory, prostredníctvom ktorých sa jednotlivé miestnosti podieľajú na krytí tepelných strát budovy. Presné rozpočítavanie nákladov na vykurovanie pre jednotlivé byty, ktoré realizuje správca každoročne, je tak viac ako dôležité. V súčasnosti existujú merače, ktoré dokážu merať teplo vstupujúce do celého bytu. Tie však môžu byť nainštalované len vo veľmi malom počte bytových domov, konkrétne v takých, kde to štruktúra vykurovacej sústavy dovoľuje. Tieto meradlá podliehajú pravidelnému metrologickému overeniu. Raz za štyri roky treba meradlo zdemontovať, metrologicky overiť a namontovať, čo predstavuje ďalšie náklady.

Ďalšou a vo väčšej miere aj využívanou možnosťou je meranie prostredníctvom pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, ktoré sú inštalované na každom radiátore. Tie väčšinou udávajú spotrebu v dielikoch. Hlavný dôvod je najmä ten, že meranie teploty v jednotlivých miestnostiach vo fyzikálnych jednotkách teploty by bolo komplikované a drahé. Zmysel merania by sa stratil, keďže takéto merače by boli drahšie ako potenciálna úspora nákladov na vykurovanie. Ako tieto merače fungujú? Moderné meracie prístroje sú dvojsnímačové. Jeden snímač sníma teplotu vykurovacieho telesa, na ktoré je merač parametrizovaný. Druhý zaznamenáva teplotu v miestnosti. Na základe zmeraných údajov je indikované teplo vyžiarené vykurovacím telesom v pomerných jednotkách – dielikoch –, ktoré slúžia ako podklad rozpočítania vykurovacích nákladov. Tretím spôsobom určenia nákladov na vykurovanie bytu je rozpočítanie podľa plochy jednotlivých bytov. Tu nič nemeriame, ale zasa nie sme nútení uvažovať, kam teplo z bytu uniká a ako s ním naložiť hospodárnejšie.

Prečo merať?

Samotné meranie nemôže ušetriť ani cent z nákladov na vykurovanie. Na všetkých užívateľov však pôsobí psychologicky, takže preukázateľne zníži náklady na vykurovanie bytového domu – ak ľudia majú merače, správajú sa ekonomickejšie, byty zbytočne neprekurujú a okná nenechávajú zbytočne otvorené. Aj preto novela zákona smeruje k povinnej inštalácii takýchto meračov.

Výber meračov je na obyvateľoch

Pri hľadaní najvhodnejšie systému neexistuje jednoznačná odpoveď. Merací systém by mal byť navrhnutý predovšetkým presne s ohľadom na potreby bytového domu. Prvé pomerové rozdeľovače boli kvapalinové, pričom jednotlivé náplne sa museli pred každou vykurovacou sezónou vymieňať. Postupne sa nahradili elektrickými, ktoré ukazovali spotrebu v určitých dielikoch alebo jednotkách. Tie však zákazník stále nevie vyhodnotiť, preto je návšteva odpočtového technika nevyhnutná. Moderná doba priniesla posun aj v týchto technológiách. Najnovšie už existujú merače, ktoré dokážu preniesť dáta napríklad rádiovým signálom bez narušenia súkromia obyvateľov. Meranie tak užívateľov neobťažuje, dokonca nemusia byť v byte ani prítomní. Populárne sú aj takzvané modulárne systémy. Tie sa však vyskytujú predovšetkým v novostavbách. Takýto prístroj umožňuje odpočet a vyhodnotenie spotreby na diaľku, a to nielen tepla, ale aj iných druhov energie, napríklad spotreby teplej či studenej vody, plynu alebo elektriny. Smartmetering cez inteligentné merače by nám mal v budúcnosti napovedať, koľko energie míňame. Namerané údaje merač odošle do systému a vy na webe zadáte svoje meno a heslo a získate tak nepretržitý prístup k svojej spotrebe. Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov poskytuje skutočné a presné údaje. Tie sa priebežne zaznamenávajú a v systéme na počítači si ich klient môže upraviť do najzrozumiteľnejšej formy. Tieto údaje následne slúžia aj ako ročné vyúčtovanie spotrieb energie, takže s nameranými hodnotami nikto nemanipuluje a nie je potrebná ani návšteva odpočtára.

Inštalácia je na správcovi

Samotnú inštaláciu meračov si obyvatelia môžu odhlasovať na domovej schôdzi. Vzhľadom na novelu zákona, ktorá ukladá povinnosť merače namontovať, budú musieť bytové domy túto otázku riešiť v najbližšom čase. Majitelia bytov si takisto môžu vybrať, aký typ meračov si chcú do svojich bytov namontovať. Ďalšie kroky sú už na správcovi budovy. Náklady na inštaláciu meračov sú väčšinou hradené z fondu opráv alebo si ich majitelia bytov hradia z vlastných prostriedkov. Niektorí dodávatelia tepla môžu uhradiť výdavky spojené s montážou meračov na vlastné náklady. Výdavky na takúto dotáciu zo strany dodávateľa tepla sa následne rozpočítajú na dlhšie obdobie a hradia sa z dosiahnutej úspory, ktorá vzniká pri šetrení teplom. Ľudia tak môžu disponovať presným systémom na meranie spotreby a nemusia zaplatiť ani euro navyše.

Text: Peter Porubský, odborná spolupráca Miroslav Obšívaný zo Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT)
Foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.

KategórieSpráva budov