prof. Ing. Zuzana Sternová Phd., riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. a predsedníčkou OZ Združenia pre zatepľovanie budov.

Na Slovensku sa zatepľuje už 30 rokov

Tento rok uplynulo už 30 rokov, odkedy sa na Slovensku začalo so zatepľovaním budov.

Ako sa postupne nastavovali počas tohto obdobia podmienky obnovy bytového fondu a požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, sme sa porozprávali s prof. Ing. Zuzanou Sternovou, Phd., riaditeľkou Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. a predsedníčkou OZ Združenia pre zatepľovanie budov.

So zatepľovaním budov sa začalo na Slovensku pred 30 rokmi. Čo bol prvý podnet vedúci k tejto činnosti?

Nedá sa nespomenúť zásadný dôvod zmeny v prístupe využívania všetkých druhov energie vo všetkých oblastiach politického, hospodárskeho a spoločenského života. Prelomovým dátumom uvedomenia si dôležitosti ropy ako v tom čase veľmi dôležitej nerastnej suroviny a významnej ekonomickej komodity, ktorej hodnota stúpala po chemickej úprave, keď sa z nej vyrobili najmä kvapalné palivá, rozpúšťadlá a mazadlá, je 16. október 1973.

V dôsledku šokového vzniku nedostatku ropy a enormného zvýšenia ceny si vo viacerých krajinách sveta najskôr politici začali uvedomovať potrebu zníženia závislosti od dovážaných druhov nerastných surovín. Už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia bolo všeobecne známe, že jedným z najväčších spotrebiteľov energie sú budovy.

V bývalom Československu sa už v roku 1977 prijala nová tepelnotechnická norma – ČSN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Názvosloví. Požiadavky a kritériá – prvýkrát zavádzajúca požiadavky na potrebu tepla (vtedy požiadavky na spotrebu energie), ktorú ovplyvňujú tepelnotechnické vlastnosti teplovýmenného obalu budovy.

Touto normou so záväznou účinnosťou od 1. 1. 1984 sa zaviedli sprísnené požiadavky približne dvojnásobné voči vtedy platným požiadavkám na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Zavedenie novej normy vyvolalo potrebu zmeniť podmienky a postupy v panelových technológiách a samozrejme, v technických riešeniach, skladbách materiálov a detailov stavebných konštrukcií. Vo vyspelých západných krajinách sa už vtedy začali zaoberať zmenami kvality pôvodného fondu budov.

Prvými technológiami používanými na zvýšenie tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa u nás boli tepelnoizolačné omietky, ktorých použitie bolo obmedzené hrúbkou 60 mm. Ojedinele sa použili montované skladby zateplenia s vonkajším povrchom upraveným obkladom.

V roku 1986 sme v ústave na základe požiadavky vtedajšieho ministerstva stavebníctva spracovali rešerš o technologických možnostiach zatepľovania obvodového plášťa budov. Opäť to boli politické zmeny v bývalom Československu, ktoré mali dopad aj na fond budov a výstavbu ako takú.

Nežná revolúcia spôsobila aj obrovské zmeny vo výrobe stavebných výrobkov, materiálov a konštrukcií. Nové pôsobiská využili mnohé zahraničné firmy a ovplyvnili tak stavebný trh a zmenu používaných stavebných výrobkov a technológií.

Zásadným dátumom pre zatepľovanie budov je 10. september 1991. Uplynulo 30 rokov, odkedy sa na Slovensku začalo so systémovým uskutočňovaním obnovy budov, najmä tepelnou ochranou zatepľovaním, na základe prijatia programového vyhlásenia, ktorým bolo uznesenie vlády SR č. 493 z 10. septembra 1991.

Uskutočňovanie zatepľovania budov súviselo aj s vytvorením nástrojov finančnej podpory poskytovanej na základe Smernice postupov a technických podmienok dodatočného zatepľovania a odstraňovania vád bytových domov, ktorú v októbri toho roka vypracovalo ministerstvo výstavby a stavebníctva (MVS SR). Uznesenie vlády vychádzalo z uvedomenia si skutočnosti, že bytový fond v SR už nevyhovuje sprísneným požiadavkám a vykazuje vysoké tepelné straty, ale aj iné nedostatky spôsobené technickým a technologickým riešením pôvodnej výstavby a zanedbanou údržbou.

Aké boli v tom čase dostupné informácie o tepelnotechnických vlastnostiach budov?

Vzhľadom na to, že vo vtedajšom Československu od roku 1964 platila záväzná tepelnotechnická norma stanovujúca požiadavky na stavebné konštrukcie obalu budovy, boli všeobecne známe vlastnosti stavebných konštrukcií, ktoré sa mali dosiahnuť. Poznanie v oblasti stavebnej tepelnej techniky (v súčasnosti tepelnej ochrany budov) súviselo s odbornou, výskumnou a vývojovou činnosťou niekoľkých pracovísk.

Boli to najmä Výzkumný ustav pozemních staveb (VÚPS) so svojimi pracoviskami v Prahe a Gottwaldove (teraz Zlín), Výskumno-vývojový ústav stavebních závodů Praha, Stavebné fakulty v Prahe a Bratislave, ale v tom čase aj Výskumno-vývojový ústav pozemného staviteľstva (VVÚPS) v Bratislave. Spolu sa danej oblasti venovalo asi 20 špecialistov, medzi ktorými treba spomenúť štyroch doktorov vied: prof. M. Halahyju, doc. J. Řehánka, prof. F. Mrlíka a Ing. I. Augustu.

Problematike kontroly kvality sa venovali pracoviská technických a skúšobných ústavov v Prahe a Bratislave (pobočka Č. Budějovice a pobočka T. Štrba). Práve pracovníci z pobočky TSÚS v T. Štrbe zistili termovíznou diagnostikou na začiatku 80. rokov v Michalovciach a Vranove nad Topľou rozsiahlu tepelnotechnickú nehomogenitu obvodových plášťov.

Približne 5 000 bytov sa následne zateplilo pomocou tepelnoizolačných omietok. Samozrejme, z dnešného pohľadu išlo o veľmi malé zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových plášťov bytových domov B-70 a nedostatočné odstránenie hygienických nedostatkov. Môžem povedať, že o rozsiahlejšie skúmanie a riešenie danej problematiky vtedy zodpovedný úrad pre technický a investičný rozvoj nemal záujem.

Ako riaditeľka výskumno-vývojového ústavu VVÚPS-NoVA ste sa hneď od začiatku aktívne zúčastňovali na výskume a identifi kovaní porúch panelových bytových domov. Aké výsledky tento výskum priniesol?

Je to iba čiastočne tak. V roku 1991 sme, ešte ako štátny podnik VVÚPS-NOVA, získali riešenie projektu vedy a techniky (VTP) zameraného na znižovanie spotreby energie pri prevádzke budov, ako aj projekt štátnej objednávky (PŠO) so zameraním na obnovu fondu bytových domov. VVÚPS-NOVA mal riešiteľský potenciál, ktorý si zachoval aj ako úplne nový subjekt, VVÚPS-NOVA, s. r. o.

Dôležité bolo, že riešiteľský kolektív sa aj po roku 1996 zachoval. Bez podpory výskumu príslušným rezortom (názvy ministerstva výstavby a stavebníctva sa často menili) a najmä bez záujmu o vytvorenie podmienok na obnovu budov na Slovensku, spočiatku najmä zatepľovaním, by to nestačilo. Užitočná bola aj medzinárodná spolupráca, v tom čase predovšetkým v rámci projektov PHARE.

Od roku 1991 sme začali systematicky zhromažďovať údaje, vytvorili sme databázu bytových a nebytových budov, výpočtovými a experimentálnymi analýzami nadväzujúcimi na veľký rozsah dát a výsledkov z diagnostiky sme sa začali vo výskume venovať obnove budov, ktorej súčasťou boli hodnotenie tepelnotechnických vlastností obvodových plášťov existujúcich budov a aj analýza nedostatkov a zavedenie identifikácie a odstraňovania tzv. systémových porúch zahrnutých do Dlhodobého programu dodatočného zatepľovania a odstraňovania vád bytových domov, najmä panelových, so špecifikovanou finančnou účasťou štátu od roku 1997. Riešenia sa zameriavali aj na samotné technologické problémy zhotovovania kontaktných tepelnoizolačných systémov v úzkej spolupráci s Technickým a skúšobným ústavom stavebným (TSÚS).

Ako sa tieto poznatky premietli do legislatívy a normatívnych predpisov?

V prvom rade, jedinečné výsledky z poznania fondu budov sme poskytovali rôznymi formami širokej odbornej verejnosti. Boli to najmä knižné publikácie Zatepľovanie budov – tepelná ochrana, Obnova bytových domov, Hromadná bytová výstavba (dva diely) a nakoniec v roku 2010 Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Všetky publikácie vydalo Vydavateľstvo Jaga Group, s. r. o. Samozrejme, dôležitou formou boli aj prednášky na konferenciách.

Išlo vždy nielen o poskytovanie informácií a podkladov o pôvodnom stave budov, ale aj o navrhovanie postupných krokov obnovy s cieľom znižovať potrebu energie v budovách, po roku 2005 zlepšovať energetickú hospodárnosť budov (ďalej len EHB).

Získané poznatky boli súčasne podkladom pre ďalší výskum, ale aj pre spracovanie návrhov viacerých technických noriem. Išlo najmä o revízie jednotlivých častí tepelnotechnickej normy STN 73 0540 (od roku 1992 až naposledy 2019), spracovanie klimatických údajov ako návrhových hodnôt získaných v rámci riešenia štátnej úlohy výskumu a vývoja PPŠP-2/2003 do národnej prílohy STN EN ISO 13790/NA pre 2 884 miest a obcí Slovenska, technickej normy STN 73 2901 zameranej na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).

Vďaka získanému poznaniu z výskumu v oblasti obnovy a energetickej hospodárnosti budov, vlastníctvu jedinečných údajov o fonde bytových a nebytových budov, ale aj skúsenostiam z realizácie pilotných a demonštračných projektov, experimentálnych a výpočtových analýz, sme spolupracovali v procese implementácie smernice 2002/91/ES o EHB do zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a do súvisiacej vyhlášky, ako aj pri všetkých ich zmenách.

S týmto procesom súvisí aj riešenie úlohy vedecko-technickej služby (VTS), 1. fázy – výpočtového odvodenia nákladovo optimálnych minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov (2015) a 2. fázy – odvodenia minimálnych požiadaviek na budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Výsledky výskumu, výpočtových a experimentálnych analýz sme využili pri návrhu procesu energetickej certifikácie, ale najmä stanovenia rozpätí energetických tried pre jednotlivé kategórie budov. Spracovaný bol aj návrh postupu energetickej certifikácie bytov a samostatných častí budov.

Ktoré udalosti považujete v uplynulých 30 rokoch za hlavné míľniky?

Na určenie míľnikov existujú dva pohľady. Z hľadiska Slovenska je to určite začiatok výskumných a vývojových prác na zatepľovaní, obnove a znižovaní potreby energie spolu s realizáciou Pilotného projektu zatepľovania 332 b. j. Bratislava-Kramáre.

Odvtedy (1994) sa na zatepľovanie obvodových plášťov používali iba tepelnoizolačné kontaktné systémy s tepelnou izoláciou z EPS alebo MW s hrúbkou aspoň 60 mm (ETICS), až do roku 2008 označované ako KZS. Dôležitým míľnikom bol rok 1997, keď sa prijal Dlhodobý program obnovy budov zahŕňajúci požiadavku na tepelnotechnickú obnovu celého obalu budovy spolu s odstraňovaním systémových porúch, najmä panelových bytových domov.

V súvislosti s týmto bol pre kvalitu obnovy a predĺženie životnosti budov dôležitý rok 2010 v dôsledku zapracovania výsledkov výskumu z dvojnásobnej celoplošnej diagnostiky (ukončenej v rokoch 1997 a 2009) do zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách aj na odstraňovanie systémových porúch. Možno si to neuvedomujeme, ale zásadný vplyv mal rok 2004, keď sa SR stala členom EÚ. Ďalšie míľniky Slovenska teda súvisia s európskymi. Implementovali sme smernicu 89/106/EHB, na základe ktorej sa do zákona o stavebných výrobkoch zaviedli základné požiadavky na stavby.

Od roku 2013 platí pre stavebné výrobky Nariadenie 305/2011. Zmeny v prístupe k obnove budov boli vyvolané Smernicou č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov a jej nadväznou implementáciu do zákona č. 555/2005 Z. z. a súvisiacej vyhlášky, ktorými sa zaviedla požiadavka na uskutočňovanie významnej obnovy budov. Účinnosť právnych predpisov EHB bola od roku 2006 a povinnosť energetickej certifikácie nových a obnovovaných budov k termínu kolaudácie a existujúcich budov pri predaji a prenájme od roku 2008.

V roku 2013 sa implementovalo do slovenských právnych predpisov prepracované znenie smernice 2010/31/EÚ zmenou zákona o EHB a s ním súvisiacej vyhlášky. Zaviedlo sa prechodné obdobie s požiadavkami na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií revidovanou normou STN 73 0540-1 a vyhláškou 364/2012 Z. z. na energetickú hospodárnosť budov, stanovenými pre nízkoenergetickú úroveň výstavby od roku 2013, ultranízkoenergetickú úroveň výstavby od roku 2016 (s potrebou zvýšenia hrúbky tepelnej izolácie v ETICS na viac ako 120 mm podľa druhu tepelnej izolácie), ale aj na zlepšenia tepelnotechnických vlastností ostatných stavebných konštrukcií obalu budovy a zavedenie spätného získavania tepla rekuperáciou.

Za ukončenie prechodného obdobia sa považuje rok 2021, teda zavedenie požiadaviek na výstavbu budov s takmer nulovou potrebou energie. Zmenou smernice o EHB č. 2018/844/EÚ sa zaviedol pojem hĺbková obnova rozširujúci požiadavku na uskutočňovanie obnovy aj o obnovu technických systémov a využitie obnoviteľných zdrojov.

Ako predpokladáte, že sa budú podmienky – či už navrhovania budov, alebo ich obnovy – v najbližších rokoch meniť?

V roku 2020 vláda SR schválila Dlhodobú stratégiu obnovy bytových a nebytových budov. Táto stratégia stanovuje postupy, predpokladá využitie opatrení a určuje potrebný rozsah obnovy budov s cieľom dosiahnuť do roku 2030 zníženie emisií CO2 aspoň o 55 % a do roku 2050 o 80 – 95 % v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť tak uhlíkovú neutralitu.

Dosiahnuť také ambiciózne ciele si vyžaduje veľmi zodpovedný prístup pri diagnostike, spracovaní projektovej dokumentácie, uplatňovanie balíkov opatrení a zhotovovanie obnovy postupnými krokmi v oblasti stavebných konštrukcií a technických systémov vrátane spätného získavania tepla (rekuperácie), zabudovania inteligentných systémov riadenia a využitia obnoviteľných zdrojov.

V akej kondícii je súčasný bytový fond na Slovensku?

Je potrebné rozlíšiť bezpečnosť, životnosť, kvalitu, energetickú hospodárnosť. Všetky prvky stavebných konštrukcií a technických systémov majú svoju životnosť, ktorá je stanovená na niekoľko rokov (napr. prvky merania 4 roky) až na niekoľko desaťročí (ETICS 25 rokov) a viac ako 100 rokov (napr. nosné železobetónové konštrukcie).

Ukončením životnosti sa znižujú funkčné vlastnosti a môže dôjsť aj k haváriám, a teda k strate bezpečnosti. Vedie k tomu aj nedostatočne vykonávaná údržba (napr. balkónov). Zníženie funkčných parametrov, skrátenie životnosti a tým zníženie bezpečnosti ovplyvňuje kvalita dosahovaná vo všetkých Interv iew 10 | správa budov 04-2021 Kniha 1.indb 10 22.10.2021 13:58:34 procesoch výstavby, ale aj užívania budov. Výstavba budov na Slovensku dávala predpoklady na bezpečnosť.

Po 30 až 40 rokoch je potrebné uskutočniť obnovu aj s ohľadom na zmenu požiadaviek, v súčasnosti najmä na energetickú hospodárnosť. Čiže možno konštatovať, že fond budov bude spĺňať požiadavky na stavby, ak sa uskutoční obnova, ale zhotovená kvalitne a zodpovedne.

Jednou z ďalších významných udalostí tohto roka je 20. výročie pôsobnosti občianskeho združenia Združenie pre zatepľovanie budov. S akým cieľom právnické a fyzické osoby toto združenie zakladali?

Registrácia stanov OZ ZPZ prebehla na MV SR 28. septembra 2000. Podľa toho združenie existuje už viac ako 20 rokov. Mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom sa schválili základné dokumenty združenia, sa konalo 10. apríla 2001, prvé riadne valné zhromaždenie 25. júna 2001.

Schválený bol plán činnosti združenia na rok 2001. Čiže ak hovoríme o 20 rokoch aktívnej činnosti OZ ZPZ, odvíjame sa od uvedeného termínu. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku sa nám nepodarilo toto výročie fyzicky so širokou odbornou verejnosťou osláviť. Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ) je nezávislé profesijné občianske združenie právnických a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti zatepľovania obvodových plášťov budov.

Združuje výrobcov systémov ETICS, výrobcov komponentov ETICS, zhotoviteľov a expertov v tejto oblasti. Vzniklo ako logický dôsledok potreby šíriť poznatky, podporovať právne a technické podmienky zatepľovania a tým zároveň ovplyvňovať kvalitu zabezpečovania významnej súčasti obnovy budov, ktorou v čase vzniku združenia bezpochyby zatepľovanie obvodového plášťa pomocou tepelnoizolačných systémov bolo.

Cieľom združenia je podpora využívania tepelnoizolačných systémov smerujúceho k dlhodobým ekologicky, ekonomicky a energeticky pozitívnym efektom. Pri zhotovovaní zateplenia obvodového plášťa je potrebné rešpektovať ostatné konštrukcie obalu budovy, najmä vytváraním detailov stykov s nimi.

Zameranie OZ ZPZ sa preto rozšírilo na obnovu budov, najmä ak ide o zabezpečenie požadovaného stavu vnútorného prostredia, hygienických podmienok a, samozrejme, energetickej hospodárnosti budov.

Koľko má združenie momentálne členov a z akých oblastí?

OZ ZPZ má riadnych, pridružených a čestných členov. Riadnymi členmi sú výrobcovia systémov (ETICS) a experti, všetko právnické osoby. Pridruženými členmi sú výrobcovia komponentov ETICS a zhotovitelia ETICS.

Počet členov OZ ZPZ sa ako číslo menil veľmi málo. Už v prvom roku činnosti malo združenie 18 členov. V súčasnosti je to 21 členov, z ktorých je 8 riadnych, čo zahŕňa v princípe všetkých výrobcov ETICS so sídlom na Slovensku a jedného experta. Združenie má 9 pridružených členov, ktorými sú výrobcovia tepelných izolácií, rozperných kotiev a profilov príslušenstva a 2 členov – zhotoviteľov ETICS.

V súčasnosti má jedného čestného člena, Ing. Antona Novotného. V marci 2009 sa OZ ZPZ stalo členom európskeho zastrešenia European Association of ETICS (EAE), čo umožňuje jednotne postupovať pri uvádzaní stavebného výrobku ETICS na trh. Rovnako sa spoločne podieľať na príprave dokumentov, návrhu skúšobných postupov a

Aké ciele a úlohy má združenie v najbližšom období pred sebou?

Určite ciele a úlohy združenia v najbližšom období budú nadväzovať na všetko, čo v minulosti vykonalo. OZ ZPZ počas celého obdobia svojej činnosti finančne podporovalo a odborne sa zúčastňovalo riešení, skúšok a podpory spracovania technických noriem, ktoré boli následne poskytnuté širokej odbornej verejnosti bez ohľadu na to, či sú používatelia členmi OZ ZPZ alebo iných odborných združení (projektanti, znalci, zhotovitelia, odborne spôsobilé osoby a pod.).

Cieľom bolo zvyšovanie kvality zhotovovania ETICS a zabezpečenie požadovanej životnosti ETICS. Už v roku 2003 OZ ZPZ objednalo vykonanie skúšok protipožiarnej bezpečnosti, ktorých výsledky sa zohľadnili pri návrhu súboru detailov navrhovania a zhotovovania ETICS. Osobitne sa uskutočnilo overenie správnosti návrhu detailov ETICS pre ultranízkoenergetickú úroveň výstavby a zhotovenia detailov predsadených lodžií.

V priebehu rokov OZ ZPZ podporilo spracovanie viacerých technických noriem, napr. revízie tepelnotechnickej normy STN 73 0540-1, spracovanie normy na zhotovenie ETICS a jej revízie STN 73 2901, ale aj kalkulátora na návrh počtu rozperných kotiev v ETICS, zmien normy súvisiacej s požiadavkami na požiarnu bezpečnosť ETICS STN 73 0802/Z3 atď. Dôležitá je spoluúčasť pri každoročnom organizovaní odborných seminárov pre zhotoviteľov. OZ ZPZ bolo dlhoročným poskytovateľom odborných konzultácií na konaniach medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO.

Je dlhoročným partnerom usporiadania medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov. V období medzi uskutočnením sčítania obyvateľov, domov a bytov je určite jedinečnou informáciou analýza rozsahu zateplenia budov (počtu bytov) na Slovensku, ktorú poskytuje OZ ZPZ. Výsledkom analýzy je priemerná hrúbka tepelnej izolácie v ETICS v jednotlivých rokoch, podiel zabudovania ETICS podľa materiálovej bázy tepelnej izolácie, ale najmä rozsah zateplenia bytových a rodinných domov.

Do konca roka 2020 bolo zateplených 64,70 % bytov v bytových domoch a 40,71 % rodinných domov (priemer 52,23 %). Presnejšie čísla poskytnú výsledky zo SODB 2021.

Prínos OZ ZPZ v týchto oblastiach je nepopierateľný. Združenie vydalo aj viaceré odborné publikácie. V súčasnosti pripravujete ďalšiu. Môžete nám priblížiť jej obsah?

OZ ZPZ zabezpečuje spracovanie a vydanie technických informácií. Autorom všetkých technických informácií sú pracovníci Technického a skúšobného ústavu stavebného (TSÚS), n. o. V súčasnosti sa do tlače pripravuje Technická informácia č. 10: Budovy na obnovu. V akom dome bývam?

Publikácia má rozsah 96 strán. Poskytuje vstupné údaje o tepelnotechnických vlastnostiach stavebných konštrukcií obalu budovy existujúcich bytových domov postavených hromadnými formami výstavby v druhej polovici minulého storočia. Dôležitá je časť poskytujúca informácie o bytových domoch postavených v typoch konštrukčných systémov a stavebných sústavách, spolu 51 radových, bodových, vežových a doskových domov.

K týmto sú uvedené pohľady, pôdorysy a detaily, ale aj znaky umožňujúce rozlíšiť konkrétne riešenie bytového domu a tak správne navrhnúť obnovu vrátane návrhu na odstránenie systémových porúch. Zoznam všetkých technických informácií a mnohé ďalšie informácie sú uvedené na novej webovej stránke združenia www.zpzb.sk, ktorá je prístupná pre odbornú a laickú verejnosť od 12. októbra 2021.

Andrea Dingová