Štátne dotácie a granty na obnovu bytových domov

image 99471 25 v1

Okrem finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania je na obnovu bytových domov dostupná aj ďalšia štátna podpora. Z akých zdrojov a v akej výške môžete prostriedky čerpať?

I v roku 2018 poskytuje štát hneď niekoľko podporných programov pre bytové domy, a to vo forme zvýhodnených úverov, dotácií či grantov. Situácia na finančnom trhu je pre úvery stále veľmi priaznivá a oproti minulému roku poskytujú výhodnejšie podmienky aj mnohé komerčné subjekty. Do obnovy bytového domu sa pritom zahŕňa nielen zateplenie obvodového plášťa, ale aj výmena okien, dverí, vyregulovanie vykurovacieho systému a ďalšie opatrenia. Každá finančná inštitúcia tiež požaduje určité minimálne percento úspory energie.

Dotácie a granty

Ministerstvo dopravy a výstavby SR aj v tomto roku poskytlo na spolufinancovanie odstraňovania systémových porúch bytových domov dotácie do výšky 70 % oprávnených nákladov. Bolo možné o ne žiadať a využiť ich na niektoré opravy, ako sú konštrukcie schodísk, lodžií, balkónov a atík bytových domov, na opravu obvodového plášťa domu, avšak len v prípade súvisiacej poruchy lodžie.

Žiadosti bolo potrebné podať na okresný úrad do 28. 2. 2018. Podobná podpora bude k dispozícii aj v roku 2019. Ak ste so žiadosťou tento rok neuspeli, môžete o finančné prostriedky požiadať aj budúci rok. Je však potrebné sledovať na stránke ministerstva, či nenastanú legislatívne zmeny, ktoré by mohli upraviť podmienky poskytnutia tejto podpory. Na zateplenie obvodového plášťa alebo iných častí bytoviek sa táto dotácia neposkytuje.

Najmenej do mája 2018 ešte trvá aj program

SlovSEFF III, vyvinutý Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD). Je určený na financovanie projektov udržateľnej energie a poskytuje úvery aj pre bytové domy, a to vo výške 20 miliónov eur. Tieto financie sú posunuté zúčastneným finančným inštitúciám, slovenským bankám, aktuálne sú zapojené Slovenská sporiteľňa, VÚB, OTP Banka a UniCredit Bank. Okrem týchto štandardných úverov však SlovSEFF III môže poskytnúť bytovému domu nenávratný grant vo výške 10 % z úveru pri úspore energie 40 %, ak obnova domu prekročí túto hranicu úspory, grant sa zvýši na 15 %.

Na získanie grantu však musí mať bytový dom spracovanú projektovú dokumentáciu, ktorá obsahuje aspoň dve z desiatich opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti uvedených na stránke SlovSEFF III. Podmienkou na poskytnutie úveru je vypracovanie energetického auditu firmou poverenou EBRD, takže úverová zmluva v bankách sa štandardne uzatvára až po podaní žiadosti o financovanie z programu SLOVSEFF III.

Čo podniknúť pred podaním žiadosti?

Pri financovaní obnovy bytového domu si inštitúcie vyžadujú rôzne podmienky, ktoré si treba vopred preštudovať. Predovšetkým musí ísť o bytový dom, ktorý má aspoň štyri bytové jednotky, niekedy je určený aj limit minimálne 100 €/m² zatepľovanej plochy. Projekt si vyžaduje niekoľko stretnutí vlastníkov bytov a dostatok informácií o výhodách a možnostiach. Na domové schôdze je dobré prizvať odborníkov, ktorí majú s procesom skúsenosti, projektanta či stavebný dozor. Poradenstvo poskytujú aj výrobcovia tepelných izolácií.

Obnovu je efektívne vykonať komplexne a naraz, čiastkové riešenia nie sú výhodné technicky ani finančne. „Pri členení na etapy vlastníci minú viac peňazí ako pri jednorazovom projekte – preplatia viacnásobné využívanie lešenia a techniky, úroky z úverov sa im tiež navýšia,“ upozorňuje aplikačný manažér Vladimír Beňo z Knauf Insulation. Poradcovia pomôžu vlastníkom bytov určiť výšku investície, následne je potrebné odsúhlasiť aj výšku úveru.

Podľa zákona č. 182/1993 Z. Z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov musí žiadosť o úver odsúhlasiť minimálne dvojtretinová väčšina vlastníkov bytov v dome. Po schválení úveru zo strany príslušnej finančnej inštitúcie a pridelení stavebného povolenia sa môže začať realizácia projektu. Je dôležité, aby bol termín začatia prác presne uvedený v zmluve o diele. Neoceniteľné je mať na stavbe technický dozor, ktorý má s takýmito prácami skúsenosti, kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie technologických predpisov a postupu stavebných prác.

Dotácie na odstraňovanie systémových porúch

Podmienky poskytovania dotácií na odstraňovanie systémových porúch bytových domov, ktoré poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sa riadia platnou legislatívou. Žiadosť sa okresnému úradu v sídle kraja predkladá od 15. januára do 28. februára príslušného roka.

Dotáciu možno poskytnúť na opravu:

 • vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu,
 • predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu,
 • predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu,
 • balkónov a lodžií bytového domu,
 • atiky bytového domu.

V prípade odstránenia systémovej poruchy predsadenej lodžie bytového domu a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu možno poskytnúť dotáciu vo výške 14 €/m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 50 % oprávnených nákladov. Dotácia sa poskytuje vo výške max. 20 €/m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke ministerstva www.mindop.sk.

SlovSEFF III

Žiadosti je možné podávať do vyčerpania alokovanej čiastky určenej na financovanie bytových domov. Limit je stále nevyčerpaný, žiadosti je teda možné bez problémov podávať. Požadovaná minimálna úroveň úspor energie je 30 %. Po prijatí podmienok programu vykoná SlovSEFF bytovému domu bezplatný energetický audit.

Finančné prostriedky je možné získať na veľké projekty zamerané na zvýšenie energetickej hospodárnosti bytových domov prostredníctvom (treba splniť aspoň dve z opatrení):

 • tepelnej ochrany obvodového plášťa;
 • vysokoúčinného vetrania s rekuperáciou tepla;
 • získaním energie z obnoviteľných zdrojov (napr. solárne panely, tepelné čerpadlá, fotovoltické panely integrované do budov, kotly na biomasu, geotermálne a veterné turbíny);
 • účinnými kotlami, mikrokogeneráciou;
 • výmenou tepelnej rozvodne a meračov tepla;
 • vyregulovaním vykurovacej sústavy;
 • výmenou meračov spotreby tepla a teplej vody;
 • výmenou pôvodných okien za energeticky úsporné okná (vo všetkých bytoch bytového domu);
 • výmenou starých radiátorov za energeticky úsporné radiátory;
 • izolovaním potrubných rozvodov tepla a teplej vody.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke ministerstva www.slovseff.eu. Grant sa poskytuje vo výške 10 % z výšky úveru pri 30 až 40 % energetickej úspore, 15 % výšky úveru pri úspore nad 40 %. Zvyšnú časť finančných prostriedkov tvorí investičný úver, ktorý poskytuje Slovenská sporiteľňa, VÚB, OTP Banka alebo UniCredit Bank.

Na podmienky poskytnutia úveru sme sa opýtali priamo zástupcov jednotlivých bánk.

Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne
Od 15. januára 2018 poskytujeme prostriedky z úverovej linky Rozvojovej banky Rady Európy so zníženou úrokovou sadzbou o 0,30 % ročne. Zvýhodnená úroková sadzba sa vzťahuje na polovicu finančných prostriedkov plánovanej investície, ktorá zabezpečí úsporu energie minimálne vo výške 15 % po jej realizácii. Zvýhodnenie je garantované pre zmluvy podpísané do 30. júna 2018. Klient si môže zvoliť typ úrokovej sadzby naviazanej na 1, 3, 6, 12 mesiacov EURIBOR, ku ktorej sa pripočítava marža banky. Alebo fixné sadzby na 3, 5 a 10 rokov s úrokom od 1,70 % ročne, ak klient preferuje pravidelné rovnaké mesačné splátky úveru vrátane úroku.

Alena Walterová, hovorkyňa VÚB
Klient si môže zobrať úver do výšky 100 % realizovanej investície so splatnosťou až na 25 rokov. Úrokovú sadzbu posudzujeme individuálne s možnosťou výberu variabilnej sadzby naviazanej na 3, 6, 12 mesiacov EURIBOR, navýšenej o maržu banky, alebo fixovanej sadzby na 5 alebo 10 rokov.

Róbert Varšányi, marketing OTP Banky
OTP Banka Slovensko, a. s., už umiestnila všetky zdroje z programu SLOVSEFF III, ktoré boli určené na poskytovanie úverov na obnovu bytových domov. S poskytovaním investičných úverov pre bytové domy má OTP Banka dlhoročné skúsenosti. Vlastníci bytov môžu čerpať v OTP Banke úver s výhodnými podmienkami aj mimo programu SLOVSEF III. Banka poskytne úver až do výšky 100 % nákladov spojených s obnovou a údržbou bytového domu na obdobie do 20 rokov a s úrokovou sadzbou garantovanou na 3 až 10 rokov. Výhodou úveru je aj jednoduchý spôsob zabezpečenia, a to fondom prevádzky, údržby a opráv. OTP Banka môže vlastníkom bytov prefinancovať náklady na obnovu bytového domu vynaložené za posledných 6 mesiacov pred dátumom podania žiadosti o úver, resp. prefinancovať úver z inej banky.

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank
Každý úver je špecifický a každá žiadosť sa posudzuje individuálne, banka sa vždy snaží v podmienkach prispôsobiť požiadavkám a situácii daného klienta.

 

TEXT | Spracované v spolupráci s Vladimírom Beňom, aplikačným manažérom Knauf Insulation, MVD SR, SlovSEFF III a jednotlivými bankami
FOTO | Miro Pochyba

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 1/2018.