Ako zabezpečiť požadovanú úroveň prepravy výťahom

ako zabezpecit pozadovanu uroven prepravy vytahom

V rámci obnovy bytových domov sa treba zaoberať aj obnovou a rekonštrukciou existujúcich výťahov tak, aby spĺňali požiadavky platnej legislatívy. Najvhodnejšou cestou vzhľadom na technický stav a opotrebovanie výťahov je úplná výmena existujúcich výťahov za nové. Treba pri nej zohľadniť množstvo požiadaviek – od zabezpečenia vyššej bezpečnosti cez zhodnotenie hospodárnosti prevádzky, individuálne požiadavky jednotlivých klientov, ktorí používajú výťah, až po estetické hľadisko ponúkaného riešenia.

Súčasný stav výťahov v EÚ
V krajinách EÚ a v krajinách Európskeho združenia voľného obchodu sú v prevádzke viac ako tri milióny výťahov a takmer 50 % z nich sa inštalovalo pred viac ako 20 rokmi. Existujúce výťahy sa vyrobili a inštalovali podľa noriem a predpisov s úrovňou bezpečnosti zodpovedajúcou vtedajšej dobe. Životnosť výťahu je dlhšia ako v prípade väčšiny dopravných systémov a zariadení budov. Z toho vyplýva, že konštrukcia výťahu, jeho zhotovenie a bezpečnosť môžu zaostávať za modernou technikou.

Súčasný stav výťahov na Slovensku
Väčšina výťahov na Slovensku sa nainštalovala už pred viac ako 30 rokmi. Vyskytujú sa aj prípady, keď je výťah v prevádzke viac ako 40 či 50 rokov. Výťah je dopravným prostriedkom, ktorý je súčasťou každodenného života. Tak ako v prípade všetkých dopravných zariadení, aj bezpečnosť výťahov a normy, ktoré musia nové výťahy spĺňať, prešli počas ostatných rokov vývojom, a to predovšetkým smerom k zvýšeniu bezpečnosti prepravovaných osôb. Po 30 rokoch ich používania sa riziká spojené s ich prevádzkou stále zvyšujú. Po takom čase je výťah na hranici svojej životnosti alebo za ňou. V súlade so v súčasnosti platnými predpismi sú len výťahy inštalované po roku 1993. To je rok zavedenia nových noriem radu STN EN 81.

Bezpečnostné riziká spojené s prevádzkovaním starých výťahov a posúdenie ich rizikovosti vzhľadom na dnešnú legislatívu sa upravujú v norme STN EN 81-80: 2004 (Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Jestvujúce výťahy. Časť 80: Pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov.). Drvivá väčšina prevádzkovaných výťahov nespĺňa požadovanú bezpečnostnú, technickú, hygienickú (nadmerný hluk vzhľadom na normy o emisiách hluku v obytných domoch – predovšetkým byty v blízkosti strojovne) a v neposlednom rade aj estetickú úroveň.
Medzi najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky, ktoré vnímajú užívatelia, patrí: nepresné zastavovanie kabíny výťahu, vysoká hlučnosť stroja výťahu a zatvárania šachtových dverí, energetická nevýhodnosť a časté odstávky z dôvodu opráv, ktoré sprevádzajú nemalé investície do prevádzky výťahov.

Najčastejšie nedostatky z hľadiska bezpečnosti prevádzky výťahu sú chýbajúce kabínové dvere, šachtové dvere s drevenou konštrukciou s nebezpečným mechanizmom ovládania zaisťovania, nebezpečná konštrukcia protiváhy a jej vedenie, funkčnosť zachytávacieho zariadenia kabíny, ako aj spôsob riadenia vzhľadom na počet cyklov a s tým spojená hospodárnosť prevádzky (pri starom riadení nie je možný zber). Všetky bezpečnostné riziká sú uvedené v norme STN EN 81-80. Odkúpením bytov do súkromného vlastníctva prechádza zodpovednosť za prevádzku výťahu na všetkých majiteľov bytov, preto by si vlastníci bytov mali nechať posúdiť výťah v zmysle uvedenej normy. Vďaka tomu sa presne oboznámia s úrovňou bezpečnosti svojho výťahu.

Možnosti riešenia
Možnosti riešenia problémov s výťahom sú tri: postupná modernizácia, rekonštrukcia a výmena výťahu.
Prvou možnosťou je postupná modernizácia výťahu, ktorá sa vykonáva v etapách, zvyčajne v priebehu piatich rokov. V závislosti od stupňa modernizácie, teda počtu výmeny dôležitých komponentov výťahu, závisí výsledná cena. Existujú rôzne úrovne modernizácie, od jednoduchých estetických úprav až po náročné kompletné výmeny všetkých nosných, bezpečnostných, ovládacích a pohonných komponentov tak, aby výťah spĺňal všetky v súčasnosti platné normy.

Výhodou modernizácie je možnosť rozdeliť jej priebeh a tým aj financovanie celého procesu obnovy do niekoľkých menších etáp.

Nevýhodou modernizácie je problematické určovanie záručnej lehoty, ak sa výťah pokazí. Odstránenie bezpečnostných rizík vzhľadom na platné normy je postupné – medzi jednotlivými etapami zostávajú zvyškové riziká, problematické nadväznosti jednotlivých etáp vzhľadom na menené komponenty, spájanie nových komponentov so starými.

Druhá možnosť obnovy výťahu je jeho rekonštrukcia. Rekonštrukcia existujúceho výťahu spočíva v takých úpravách a výmene komponentov, aby spĺňal všetky požiadavky platnej legislatívy. Rekonštrukcia sa vykonáva jednorazovo a po jej ukončení treba vykonať úradnú skúšku v prítomnosti autorizovanej osoby – inšpektora zdvíhacích zariadení.

Výhodou rekonštrukcie je rýchle dosiahnutie súladu s platnými normami a predpismi, nižšia cena v porovnaní s cenou za celkovú výmenu výťahu, kratší čas realizácie.

Nevýhodou rekonštrukcie je, že hlavné časti výťahovej technológie zostávajú pôvodné, problém predstavuje aj určovanie záručnej lehoty v prípade poruchy výťahu, spájanie nových komponentov so starými, kompromisy z hľadiska estetickej úrovne a vyššie jednorazové finančné náklady ako za modernizáciu.
Tretia možnosť, ako zabezpečiť užívateľom požadovanú úroveň prepravy, je kompletná výmena celého výťahu. Z krátkodobého hľadiska ide síce o finančne náročnejší variant, ale z dlhodobého hľadiska je pre užívateľov výhodnejší. Inštaláciou nového výťahu sa zrealizujú všetky etapy obnovy naraz.

Výhodou kompletnej výmeny je okamžité dosiahnutie vyššej kvalitatívnej úrovne výťahu, ktorý je v súlade s platnými bezpečnostnými a technickými normami EÚ. Vlastníci sa v budúcnosti vyhnú problémom, ktoré vyplývajú z možnej odstávky výťahu pre nesplnenie bezpečnostných noriem. Tie budú musieť nakoniec všetky výťahy spĺňať. Zároveň sa zníži energetická náročnosť prevádzky, hlučnosť, náklady na opravu a servis a na celý výťah sa vzťahuje záručná lehota.

Nevýhodou kompletnej výmeny sú vyššie jednorazové finančné výdavky spojené s výmenou. Tu sa vlastníkom naskytá možnosť využiť bankové úvery. Financovanie výmeny výťahu prostredníctvom úveru zvyšuje dostupnosť nových moderných výťahov pre všetkých majiteľov bytov a eliminuje nevýhodu vyšších jednorazových finančných nákladov. Splátky úveru predstavujú porovnateľné finančné zaťaženie ako etapovité modernizovanie rozložené na päť až šesť rokov.

Vhodné typy pohonov
Trakčný pohon využíva pri pohybe protiváhu, ktorá vyvažuje hmotnosť klietky s kabínou a polovicu nosnosti výťahu. Protiváha redukuje silu potrebnú na pohyb kabíny. Je umiestnená vo výťahovej šachte – keď kabína stúpa, protiváha klesá a opačne. Pohyb sa prenáša zo stroja cez trakčné koleso na lano, ktorého jeden koniec je upevnený na kabíne a druhý na protiváhe. V súčasnosti sa tento typ pohonu používa najčastejšie.

Jeho výhodu je nízka spotreba elektrickej energie, menší inštalovaný príkon, štandardná dopravná rýchlosť 1 m/s a menšie prevádzkové náklady. Nevýhodu je existencia protiváhy, cena a nutný minimálny priestor v šachte.

V prípade bubnového pohonu pohyb kabíny zabezpečuje lano, ktoré sa navíja na bubon. Bubon poháňa elektromotor s prevodovkou. Výťahový stroj je umiestnený v strojovni nad šachtou alebo dole vedľa šachty. Základnou výhodou je, že nie je potrebný priestor na umiestnenie protiváhy, čo umožňuje lepšie využiť priestor šachty. Nevýhodou je vyššia energetická náročnosť – spotreba elektrickej energie a vyšší inštalovaný výkon, obmedzenie zdvihu, obmedzená rýchlosť, vyššie náklady na prevádzku výťahu pri rovnakej nosnosti.

Hydraulický pohon kabíny zabezpečuje pohyb hydraulického valca, ktorý buď priamo, alebo cez laná a kladku zdvíha kabínu. Hydraulický valec uvádza do pohybu tlak hydraulického oleja. Dodávku hydraulického oleja zabezpečuje hydraulický agregát. Hydraulický agregát je umiestnený v strojovni. Výhodou tohto typu pohonu je nižšia obstarávacia cena. Nevýhodou zas vyššia energetická náročnosť, teda spotreba elektrickej energie a vyšší inštalovaný príkon, obmedzený zdvih – maximálne sedem staníc, obmedzená rýchlosť – maximálne 0,63 m/s, potreba výmeny oleja každých približne päť až šesť rokov (pri zdvihu siedmich staníc približne 250 l), vyššie náklady na prevádzku výťahu pri rovnakej nosnosti, pohupovanie z dôvodu zmeny vlastností oleja pri rôznych teplotách.

Porovnanie nákladov na obstaranie výťahu
Porovnanie nákladov a vlastností jednotlivých typov pohonu vidieť v tabuľke.

Záverečné porovnanie
Pri rozhodovaní o výmene výťahu treba zvážiť všetky výhody a nevýhody jednotlivých riešení. Investícia do výmeny výťahu je pomerne vysoká a rozhodnutie je na ďalších 20 rokov.

Na základe týchto skutočností a s ohľadom na všetky posudzované kritériá vychádza ako najvýhodnejšie použiť trakčný výťah. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v súčasnosti je trakčný pohon najviac používaným typom pohonu. Hlavné výhody sú nadobúdacia cena porovnateľná s ostatnými typmi, najnižšie prevádzkové náklady, nízka spotreba elektrickej energie, nízky inštalovaný príkon.

Návrh individuálneho riešenia
V návrhu riešenia treba predovšetkým určiť typ a šírku dverí, typ, vybavenie a možnosti kabíny a miesto umiestnenia pohonu. Informácie o trvaní záruky na konkrétne zariadenie sa nachádzajú väčšinou v sprievodnej dokumentácii alebo v knihe výťahov. Pri porovnávaní ponúk treba porovnať aj servisné služby, ktoré dodávateľ poskytuje, ako aj rozsah ponúkaných prác vzhľadom na cenu, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky záruky vzhľadom na servisnú zmluvu.

Na čo si dať pri výbere pozor
Pri výbere dodávateľa a vhodného riešenia treba posúdiť:

 • ako dané riešenie zohľadňuje požiadavky jednotlivých vlastníkov bytov, šírku dverí, vyhotovenie kabíny, počet vstupov;
 • aká je stavebná situácia – rozmery šachty, počet staníc;
 • aká je energetická náročnosť prevádzky vzhľadom na rýchlosť;
 • čo zostane nezmenené a čo sa vymení;
 • záruku a podmienky záruky;
 • kvalitu materiálov použitých na výrobu výťahu a výstavbu súvisiacich stavebných konštrukcií s ohľadom na údržbu a životnosť;
 • možnosť realizácie výťahu bez strojovne v prípade bytových domov, pri ktorých sa uvažuje o využití strechy ako priestoru na vytvorenie ďalších bytov (v tomto prípade sa ruší pôvodná strojovňa).

Ďalej treba:

 • zohľadniť požiadavky autorizovanej osoby a s tým súvisiace ďalšie náklady;
 • spracovať harmonogram prác (časová náročnosť, predovšetkým v prípade väčšieho počtu staníc);
 • zabezpečiť telefónnu linku vo výťahu;
 • zvážiť estetické vyhotovenie;
 • podpísať servisnú zmluvu;
 • pred prijatím konečného rozhodnutia sa obo­známiť s referenciami dodávateľa služieb.

TEXT: Ing. Pavol Hačunda
FOTO: LB výťahy

Ing. Pavol Hačunda je inšpektorom zdvíhacích zariadení TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., pobočka Bratislava.

Literatúra
1.    Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z.
2.    Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.    Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.

Komentáre