Inovatívny facility management

image 82196 25 v1

Konferencia Dni facility managementu je tradičnou aktivitou SAFM. V súčasnosti vstupuje už do jubilejného piateho ročníka.  SAFM sa v rámci konferencií od začiatku usiluje o sprostredkovanie najnovších poznatkov a vedomostí v oblasti facility managementu zo Slovenska, susedných spriatelených Čiech a Moravy, ale aj širokej medzinárodnej komunity IFMA a EuroFM.

V tomto ročníku sa opäť podarilo zabezpečiť kvalitných a vysoko profesionálnych prednášajúcich a panelistov zo Slovenska i Európy, ktorí svojimi príspevkami posúvajú úroveň podujatia na vysoký štandard porovnateľný s najväčšími akciami podobného charakteru.

Tohtoročný jubilejný piaty ročník pružne reaguje na trendy v oblasti facility managementu.  V súčasnosti je vo svete aktuálnou témou podpora a riešenie pracovného miesta. V našich európskych normách sa síce hovorí o dvoch oblastiach FM – priestore a infraštruktúre a ľuďoch a ich organizácii – ale až v poslednej dobe sa viac presadzuje silnejšia orientácia na človeka ako tvorcu hodnôt.

Do popredia záujmu sa dostáva spokojný pracovník v priestore, kde sa dobre cíti, nič ho nevyrušuje, vždy má všetko poruke. Má blízko ku kolegom, ktorých potrebuje, má dostatok miesta pre tímovú prácu, vie si nájsť súkromie pre dôležité telefonáty alebo tvorivú samostatnú prácu. Má v dosahu alternatívne možnosti pre svoj obed, kávu, pasívny či aktívny oddych a relaxáciu. To všetko vytvára podmienky pre jeho maximálny pracovný výkon.

Základ takéhoto priestoru položil projektant a realizátor stavby v prípravnej fáze životného cyklu stavebného objektu. Následne v každodennej prevádzke  je to práve facility manažér, ktorý so svojím tímom vytvára príjemné pracovné prostredie.  Je preto nevyhnutné, aby facility manažér mal primeranú kvalifikáciu, vzdelanie, skúsenosti a aj kompetencie. K zvýšeniu efektívnosti jeho práce významne prispieva dostatok priebežných informácií a moderné nástroje.

Sú nimi IT nástroje na projektovanie (BIM – Building Information Modeling) aj na zabezpečenie funkcionality TZ budov (BMS – Building Management System). Na dennú prevádzku a podporu užívateľov stavby slúžia špeciálne FM softvéry (CAFM – Computer Aided Facility Management). Sú aj prvé príklady prepojenia BIM a CAFM. A vývoj pokračuje, pribúdajú rozličné mobilné aplikácie, priestorové skenery a ich využitie v FM a mnoho ďalších noviniek.

Hlavnou myšlienkou konferencie je práve tvorba pracovného prostredia pri využití moderných prostriedkov z oblasti IT. Veríme, že so svojimi prednáškami, panelovými diskusiami, najnovšími poznatkami a inováciami v IT i celom FM prinesie účastníkom nové poznatky a možnosti zlepšovania služieb.

Karol Hederling, FM konzultant,

Člen predstavenstva SAFM