Vo Veľkom Šariši sa vybudovala nová cykloalej

Partneri sekcie:

Vo Veľkom Šariši sa ukončili stavebné práce spojené s vybudovaním novej cykloaleje, ktoré prebiehali od júna 2022. Jej trasa sa začína na Jarkovej ulici, vedie cez bývalý mlynský náhon a končí sa na ulici Mlynská. Výstavbu 420,5 m dlhého úseku v celkovej sume viac ako 719-tisíc EUR bez DPH zrealizovala pre mesto Veľký Šariš spoločnosť EUROVIA SK.

Nová cykloalej sa nachádza na mieste bývalého mlynského náhonu. Územie bolo zanedbané a jeho údržba nebola kvôli zlému prístupu možná. Vďaka stavebnej úprave sa toto územie spriechodnilo a vznikol tzv. vnútorný okruh mesta pre cyklistov a chodcov, ktorý bude slúžiť nielen na rekreačné účely, ale aj ako rýchla spojka do práce. Počas výstavby sa zachoval aj fragment mlynského náhonu, ktorý bude slúžiť na odvodnenie cyklotrasy a územia.

Zdroj: EUROVIA SK

„Cyklotrasa má šírku 3 m a pozostáva zo spoločnej cestičky pre cyklistov a chodcov, pričom cyklisti a chodci sú navzájom oddelení deliacim pásom zo zelene v šírke 1 m. Šírka chodníka v spoločnom priestore chodcov a cyklistov je 1,5 m a v miestach napojenia na ulicu Krátka majú ramená chodníka šírku 2 m a 2,5 m. Pre orientáciu nevidiacich sa pred priechodom pre chodcov uložili varovné a vodiace pásy,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Zdroj: EUROVIA SK

V rámci stavebných prác sa na začiatku trasy na Jarkovej ulici odstránila pôvodná oceľová lávka pre chodcov a umiestnila sa nová drevená lávka s oceľovým zábradlím. Zrealizovala sa tiež doplnková cyklistická infraštruktúra, ktorú tvorí parkový mobiliár ako lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle či tienenie. Približne v strede cykloaleje sa vybudovalo veľké odpočívadlo s prístupom z ulice Krátka. Na trase sa osadilo aj 17 ks nového verejného osvetlenia a vysadili sa nové stromy.

Základné informácie:
Názov stavby: CYKLOALEJ Veľký Šariš
Investor: Mesto Veľký Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Obdobie výstavby: 06/2022 – 05/2023
Zdroj: EUROVIA SK, a.s.