image 74097 25 v1
Galéria(7)

Sila a poézia textilnej architektúry

Partneri sekcie:

Po dlhej histórii používania textilu ako konštrukčného materiálu na ľahké stavby ho na nový architektonický článok povýšil svojím experimentovaním až nemecký architekt Frei Paul Otto. Aplikáciou tvorivých princípov tvarovania mydlových bublín a konštrukcie siete z pavučiny sa pred šesťdesiatimi rokmi zrodil nový svet predpätých architektonických štruktúr. Sofistikovaný vo svojej inžinierskej podstate a vzrušujúci v možnostiach nevídanej architektonickej kreativity.

01 Membrany Futbal Stad Groznyj
03 Membrany Letecke muzeum Kosice
04 Membrana Alize Bratislava
05 Membrana Gino Paradise Besenova
06 Membrana Primi Eurovea 1
14 MG 5878

Pavilón na Expo 67 v Montreali a plávajúce strechy mníchovského olympijského štadióna z roku 1972 spôsobili revolúciu nielen v modernej architektúre, ale aj v priemysle a zároveň naštartovali masívne zapojenie výpočtovej techniky do procesu tvorby a realizácie textilnej predpätej architektúry. V súčasnosti sa moderná textilná architektúra opiera najmä o špeciálny softvér na integrované projektovanie ľahkých konštrukcií, ktorý umožňuje jednoduché tvarovanie konštrukcií voľných foriem, ich statickú analýzu a výpočet s generovaním strihových plánov textilných striech. Pre realizáciu ľahkých textilných štruktúr je nemenej významný vznik a vývoj rôznorodých kompozitných textilných materiálov, ktoré umožňujú realizácie nevšedných architektonických riešení predpínaných zakrivených (konkávno-konvexných) plôch. Tieto materiály sú zároveň translucentné a môžu byť tiež nosičmi elektrovoltických článkov.

Letecké múzeum Membránová predpätá strecha leteckého múzea v Košiciach z lietadla pripomína plastickú vrtuľu. Je výborným príkladom riešenia odvážneho konceptu a úspešnej realizácie rozmerného zastrešenia otvorenej expozície lietadiel na ploche 2 920 m2, maximálna výška zastrešenia je 13,5 m. Primárna nosná konštrukcia je vytvorená z priehradových oceľových rúrkových stĺpov a nosníkov v kombinácii s oblúkovými rámami a lanovými ťahadlami. Na výrobu ôsmich veľkoplošných predpätých membrán bol použitý kompozitný textilný materiál Ferrari Précontraint 1302 Fluotop T2. Úspešný projekt čaká na druhú časť realizácie – zastrešenie druhého dvora, ktorý tvoria pôvodné budovy leteckých hangárov. Miesto: Košice Autor projektu stavby: Ing. arch. Martin Drahovský Autor projektu membránových štruktúr: Ing. arch. Ján Dolejší Dodávateľ membránových štruktúr: COSMEX, a. s., a Jiří Konečný – LAUGART

Letecké múzeum
Membránová predpätá strecha leteckého múzea v Košiciach z lietadla pripomína plastickú vrtuľu. Je výborným príkladom riešenia odvážneho konceptu a úspešnej realizácie rozmerného zastrešenia otvorenej expozície lietadiel na ploche 2 920 m2, maximálna výška zastrešenia je 13,5 m. Primárna nosná konštrukcia je vytvorená z priehradových oceľových rúrkových stĺpov a nosníkov v kombinácii s oblúkovými rámami a lanovými ťahadlami. Na výrobu ôsmich veľkoplošných predpätých membrán bol použitý kompozitný textilný materiál Ferrari Précontraint 1302 Fluotop T2. Úspešný projekt čaká na druhú časť realizácie – zastrešenie druhého dvora, ktorý tvoria pôvodné budovy leteckých hangárov.

Miesto: Košice
Autor projektu stavby: Ing. arch. Martin Drahovský
Autor projektu membránových štruktúr:
Ing. arch. Ján Dolejší
Dodávateľ membránových štruktúr: COSMEX, a. s.,
a Jiří Konečný – LAUGART

Zastrešenie terasy OD ALIZÉ Zastrešenie terasy OD ALIZÉ (Baťa) predstavuje riešenie náročnej úlohy harmonického zosúladenia funkcionalistickej stavby prof. V. Karfíka a prevádzkových potrieb rekonštruovaného objektu podľa projektu firmy Partner – Projekt z roku 2004, v ktorom je na streche na 2. NP navrhnutá letná terasa pre reštauráciu. Okrem tvarového a funkčného riešenia markízy nad terasou bolo potrebné vyriešiť spoľahlivé kotvenie nosnej konštrukcie membrány, ktoré bude odolávať častým nárazovým vetrom. Dôležitým kritériom návrhu bolo samozrejme minimálne zatienenie Michalskej veže markízou z panoramatických pohľadov od Obchodnej ulice. Napokon bol akceptovaný návrh jednoduchej sedlovej predpätej membrány konvexno-konkávneho tvaru nad polkruhom, vytvárajúcej klenbový oblúk nad terasou. Membránová markíza s plochou 220 m2 je postavená kolmo na fasádu, odkiaľ sa vchádza na terasu. Osadená je na dva oblúkové nosníky. Zvislý oblúk je kotvený do fasády jestvujúcej stavby, ležatý stojí na dvoch stĺpoch ukotvených v mieste stĺpov stavby. Mäkký zaoblený tvar predpätej membrány markízy harmonicky dopĺňa strohú geometriu funkcionalistickej stavby. Vnáša do priestoru prieluky príjemné napätie ľahkej, výrazne tvarovanej skulptúry, ktorá sa takmer vznáša nad sklenenou fasádou nízkej časti stavby.  Miesto: Bratislava

Zastrešenie terasy OD ALIZÉ
Zastrešenie terasy OD ALIZÉ (Baťa) predstavuje riešenie náročnej úlohy harmonického zosúladenia funkcionalistickej stavby prof. V. Karfíka a prevádzkových potrieb rekonštruovaného objektu podľa projektu firmy Partner – Projekt z roku 2004, v ktorom je na streche na 2. NP navrhnutá letná terasa pre reštauráciu. Okrem tvarového a funkčného riešenia markízy nad terasou bolo potrebné vyriešiť spoľahlivé kotvenie nosnej konštrukcie membrány, ktoré bude odolávať častým nárazovým vetrom. Dôležitým kritériom návrhu bolo samozrejme minimálne zatienenie Michalskej veže markízou z panoramatických pohľadov od Obchodnej ulice. Napokon bol akceptovaný návrh jednoduchej sedlovej predpätej membrány konvexno-konkávneho tvaru nad polkruhom, vytvárajúcej klenbový oblúk nad terasou. Membránová markíza s plochou 220 m2 je postavená kolmo na fasádu, odkiaľ sa vchádza na terasu. Osadená je na dva oblúkové nosníky. Zvislý oblúk je kotvený do fasády jestvujúcej stavby, ležatý stojí na dvoch stĺpoch ukotvených v mieste stĺpov stavby. Mäkký zaoblený tvar predpätej membrány markízy harmonicky dopĺňa strohú geometriu funkcionalistickej stavby. Vnáša do priestoru prieluky príjemné napätie ľahkej, výrazne tvarovanej skulptúry, ktorá sa takmer vznáša nad sklenenou fasádou nízkej časti stavby.

Miesto: Bratislava
Autor stavby: prof. Ing. arch. Karfík
Autor projektu membránovej štruktúry:
Ing. arch. Ján Dolejší
Dodávateľ membránovej štruktúry: Jiří Konečný
– LAUGART

Rôzne tvary aj využitie

V textilnej architektúre sa najčastejšie používa nosná polyesterová tkanina s nánosovanou vrstvou PVC alebo z tkaných sklených vlákien potiahnutých polytetrafluóretylénom (PTFE). Najdokonalejší je systém Précontraint, kde sa pri výrobe polyesterové vlákna tkanej mriežky predpínajú v oboch smeroch (v osnove aj v útoku), čo zabezpečuje ich trvalú rozmerovú stabilitu aj po zaťažení. Konštrukčným princípom ľahkých predpínaných stavieb je vytvorenie vyváženej predpätej formy, ktorú môžeme vidieť v prírode – ako konštrukcia listov stromov, kvetov a pod. Limitujúcim faktorom pri tomto procese je stanovenie tvaru okrajov membrány, ktoré následne generujú najmenší povrch s rovnakým napnutím v každom mieste tejto plochy. Dvojnásobne zakrivené plochy membrán môžu byť vypuklé ako pri nafukovacích konštrukciách alebo vyduté, ktoré sa používajú pri mechanicky napínaných membránach. Dvojnásobne zakrivený povrch predpätých membrán zabezpečuje ich konštrukčnú stabilitu a tuhosť. Predpäté membránové štruktúry ponúkajú neobmedzené variácie svojho tvarovania a poskytujú veľkú voľnosť a možnosti vyjadrenia najrôznejších priestorových kvalít.

Musia byť vždy upevnené a predpäté pozdĺž okrajov membrány. Nosný systém musí byť dimenzovaný tak, aby preniesol všetky reakcie síl z predpínania a vonkajšieho zaťaženia (vietor, sneh). Nosná konštrukcia môže byť zakrivená alebo priama a jej úlohou je prenášať sily z reakcií do základov. Významný rozvoj týchto stavieb sme zaznamenali za ostatných päťdesiat rokov. Touto technológiou bolo postavených množstvo vynikajúcich architektonických diel po celom svete. Ich použitie je v súčasnosti nezastupiteľné pri budovaní moderných veľkorozmerových športových stavieb, stavieb určených na kultúru, rekreáciu a vodné športy, ale našli uplatnenie aj v dopravných stavbách, ako sú železničné a autobusové stanice, stanice metra, letiskové a výstavné haly. V urbánnom priestore sa objavujú ako polyfunkčný prvok na zastrešenie a zatienenie terás, peších zón a námestí, ale aj ako ochrana archeologických nálezov a historických komplexov.

Celoročné zastrešenie terás, Polyfunkčný dom Petržalka City Zastrešenie letných terás tieniacimi membránovými štruktúrami je riešené modernou technológiou ľahkých membránových textilných konštrukcií. Strešný plášť je vytvorený na báze predpätej technickej kompozitnej textílie SF Précontraint FT 1002 S určenej výrobcom na architektonické membránové stavby. Výhodou tohto materiálu je vysoká pevnosť, odolnosť proti vode a poveternostným vplyvom, nízka hmotnosť (cca 1,1 kg/m2), ale aj možnosti nezvyčajne architektonicky tvarovať strešný plášť. Nosná konštrukcia je vytvorená kĺbovo uloženými naklonenými stĺpmi z oceľových rúr a oceľových ťahadiel, na ktoré sú ukotvené dve predpäté textilné membrány na ploche s rozmermi 196 m2 s premennou výškou 2,5 – 5,6 m a 430 m2 s premennou výškou 2,5 – 5,0 m. Miesto: Bratislava Autor projektu stavby: BLUHM PARTNER, s.r.o. Autor projektu membránových štruktúr: Ing. arch. Ján Dolejší Dodávateľ membránových štruktúr: Jiří Konečný – LAUGART

Celoročné zastrešenie terás, Polyfunkčný dom Petržalka City
Zastrešenie letných terás tieniacimi membránovými štruktúrami je riešené modernou technológiou ľahkých membránových textilných konštrukcií. Strešný plášť je vytvorený na báze predpätej technickej kompozitnej textílie SF Précontraint FT 1002 S určenej výrobcom na architektonické membránové stavby. Výhodou tohto materiálu je vysoká pevnosť, odolnosť proti vode a poveternostným vplyvom, nízka hmotnosť (cca 1,1 kg/m2), ale aj možnosti nezvyčajne architektonicky tvarovať strešný plášť. Nosná konštrukcia je vytvorená kĺbovo uloženými naklonenými stĺpmi z oceľových rúr a oceľových ťahadiel, na ktoré sú ukotvené dve predpäté textilné membrány na ploche s rozmermi 196 m2 s premennou výškou
2,5 – 5,6 m a 430 m2 s premennou výškou 2,5 – 5,0 m.

Miesto: Bratislava
Autor projektu stavby: BLUHM PARTNER, s.r.o.
Autor projektu membránových štruktúr: Ing. arch. Ján Dolejší
Dodávateľ membránových štruktúr: Jiří Konečný – LAUGART

Dvojplášťová strecha termálneho bazéna Gino Paradise Visutá predpätá membránová štruktúra bola vymodelovaná do tvaru dvojplášťovej excentrickej pagody, nosnú konštrukciu vytvára trojica priehradových oceľových stĺpov s oceľovým vrcholovým prstencom upevneným vo výške 26 m a sústava trinástich trojstĺpov umiestnených po obvode nepravidelného dvanásťbokého zastrešenia. Predpätá membrána, ktorá vytvára samonosnú strešnú krytinu, je zavesená na vrcholovom prstenci s priemerom 5 m a v dolnej časti je ukotvená pomocou oceľových lán do oceľových trojstĺpov umiestnených po obvode membránovej strechy. Zastrešenie sa nachádza na ploche s rozmermi 70 × 63 m, zastrešená plocha je 2 800 m2, obstavaný priestor je 18 200 m3. Interiérovou membránou sa vytvára dvojplášťové zastrešenie s medzerou 800 – 1 000 mm na prívod vzduchu na vyhrievanie, resp. chladenie vnútorného priestoru. Strešný prstenec je riešený ako odvetrávací svetlík s celkovou plochou 20,5 m2, s pevným zasklením s plochou 5,1 m2 a s otváravým zasklením v rozsahu 15,4 m2. Otváranie okien má motorický pohon. Miesto: Bešeňová Autor Projektu stavby: Ing. arch. R. Gromnica, Mgr. art. M. Gromnica Autor projektu membránových štruktúr: Ing. arch. Ján Dolejší Dodávateľ membránových štruktúr: Jiří Konečný – LAUGART

Dvojplášťová strecha termálneho bazéna
Gino Paradise
Visutá predpätá membránová štruktúra bola vymodelovaná do tvaru dvojplášťovej excentrickej pagody, nosnú konštrukciu vytvára trojica priehradových oceľových stĺpov s oceľovým vrcholovým prstencom upevneným vo výške 26 m a sústava trinástich trojstĺpov umiestnených po obvode nepravidelného dvanásťbokého zastrešenia. Predpätá membrána, ktorá vytvára samonosnú strešnú krytinu, je zavesená na vrcholovom prstenci s priemerom 5 m a v dolnej časti je ukotvená pomocou oceľových lán do oceľových trojstĺpov umiestnených po obvode membránovej strechy. Zastrešenie sa nachádza na ploche s rozmermi 70 × 63 m, zastrešená plocha je 2 800 m2, obstavaný priestor je 18 200 m3. Interiérovou membránou sa vytvára dvojplášťové zastrešenie s medzerou 800 – 1 000 mm na prívod vzduchu na vyhrievanie, resp. chladenie vnútorného priestoru. Strešný prstenec je riešený ako odvetrávací svetlík s celkovou plochou 20,5 m2, s pevným zasklením s plochou 5,1 m2 a s otváravým zasklením v rozsahu 15,4 m2. Otváranie okien má motorický pohon.

Miesto: Bešeňová
Autor Projektu stavby: Ing. arch. R. Gromnica,
Mgr. art. M. Gromnica
Autor projektu membránových štruktúr: Ing. arch. Ján Dolejší
Dodávateľ membránových štruktúr: Jiří Konečný – LAUGART

Interiérové svietidlo reštaurácie Primi Plastika svetelného stĺpa v reštaurácii Primi je skvelým príkladom uplatnenia membránovej štruktúry v modernom štýlovom interiéri ľahkého objektu situovaného na dunajskom nábreží. Svetelný stĺp akoby podopieral zvlnenú plochu stropu a zároveň vytváral pocit nehmotného, translucentného spojenia, ale i rozdelenia obdĺžnikového priestoru vonkajšieho pavilónu reštaurácie. Jemné línie svietiaceho plášťa plynule spájajú vertikálu stĺpa a horizontálu dreveného stropu ako svetelná klenba dodávajúca hlbšiu symboliku vnímania priestoru. Rozmery objektu sú 7,6 × 5,6 m, výška 2,6 m, použil sa materiál Serge Ferrari Précontraint 502. Miesto: nákupné centrum Eurovea, Bratislava Autor projektu membránovej štruktúry: Ing. arch. Ján Dolejší Dodávateľ membránovej štruktúry: Jiří Konečný – LAUGART

Interiérové svietidlo reštaurácie Primi
Plastika svetelného stĺpa v reštaurácii Primi je skvelým príkladom uplatnenia membránovej štruktúry v modernom štýlovom interiéri ľahkého objektu situovaného na dunajskom nábreží. Svetelný stĺp akoby podopieral zvlnenú plochu stropu a zároveň vytváral pocit nehmotného, translucentného spojenia, ale i rozdelenia obdĺžnikového priestoru vonkajšieho pavilónu reštaurácie. Jemné línie svietiaceho plášťa plynule spájajú vertikálu stĺpa a horizontálu dreveného stropu ako svetelná klenba dodávajúca hlbšiu symboliku vnímania priestoru. Rozmery objektu sú 7,6 × 5,6 m, výška 2,6 m, použil sa materiál Serge Ferrari Précontraint 502.

Miesto: nákupné centrum Eurovea, Bratislava
Autor projektu membránovej štruktúry: Ing. arch. Ján Dolejší
Dodávateľ membránovej štruktúry: Jiří Konečný – LAUGART

text: Ing. arch. Ján Dolejší    

foto: Laugart

Článok bol uverejnený v časopise ASB.