image 80165 25 v1

Slovensko odštartovalo projekt pre zelenšie budovy

Partneri sekcie:

Slovenská rada pre zelené budovy sa zapojila do najväčšieho svetového projektu, ktorý sa venuje spolupráci pri tvorbe národných Stratégií obnovy budov. Ide o dlhodobé plány, ktoré určujú, ako budú jednotlivé štáty pristupovať k obnove budov počas nasledujúcich rokov.

Projekt BUILD UPON bol oficiálne zahájený zelenými radami naprieč Európou, v snahe riešiť aj jednu z najväčších klimatických výziev. „Emisie z existujúcich budov v súčasnosti tvoria 36 % celkových emisií CO2 v EÚ. Práve investície do hĺbkovej obnovy budov preto predstavujú výrazne účinný spôsob ochrany európskych obyvateľov a životného prostredia pred klimatickými zmenami“, konštatovala Andrea Peverley, koordinátorka projektu BUILD UPON na Slovensku.

Po ročnej príprave Projektu zelené rady v roku 2016 uskutočnia 80 podujatí v 13 krajinách Európy, 6 z nich na Slovensku. Cieľom týchto podujatí je spojiť viac ako 1000 expertov z oblasti štátnej správy, priemyslu, záujmových združení, mimovládnych organizácií, zástupcov vlastníkov budov, ale aj médií či širšej verejnosti do dialógu. Prediskutovať majú možnosti, akým spôsobom prekonať bariéry, ktoré bránia rýchlejšej a kvalitnejšej obnove budov. Tieto riešenia potom poskytnú tvorcom Stratégií.

„Za najzávažnejšie bariéry sme spolu s odborníkmi identifikovali napríklad nedostatok povedomia o prínosoch hĺbkovej obnovy, nedostatok finančných prostriedkov, či nekvalitne odvedenú prácu počas plánovania, aj realizácie rekonštrukcií. Vo svete už však existujú iniciatívy, ktorým sa podarilo nájsť riešenie množstva bariér a môžu slúžiť ako inšpirácia pre krajiny, ktoré sa s nimi naďalej pasujú. Tieto iniciatívy sme združili do on-line databázy RenoWiki a sú voľne dostupné“, dodala Peverley.

Predstavitelia Projektu ďalej zdôrazňujú, že aktívnymi subjektami v Projekte sú práve tvorcovia Stratégií v jednotlivých krajinách. Bez nich by totiž úsilie o združenie expertov na zlepšenie Stratégie nemalo zmysel, keďže by sa do vládneho dokumentu výsledky odborných diskusií nemali ako dostať.

„Sme radi, že aj zástupcovia štátnych orgánov si uvedomujú dôležitosť obnovy budov a sú aktívnymi spolupracovníkmi naprieč Európou. Dúfame však, že obnove budov bude na Slovensku v ďalšom volebnom období venovaná ešte väčšia pozornosť zo strany vlády. Matematika je v tomto prípade jednoduchá – kvalitná obnova budov, v ktorých trávime denne až 90 % času, môže nielen dlhodobo ušetriť energie a nemalé finančné prostriedky, ale zvýši sa aj životný komfort obyvateľov. Kvalitnejšie vnútorné prostredie má pritom aj pozitívny vplyv na zdravie užívateľov budov, či už hovoríme o školách, nemocniciach, kanceláriách, úradoch, bytoch či rodinných domoch. Keď sa toto spojí s rozvojom regionálnych pracovných miest, ktoré obnova budov prináša, vyjde nám zaujímavé riešenie množstva problémov, ktoré momentálne Slovensko sužujú“, dodala Peverley.

Národné Stratégie obnovy budov sú dlhodobé plány obnovy bytových a nebytových budov, ktoré musia všetky členské štáty vypracovať a pravidelne ich aktualizovať. Táto povinnosť vychádza zo Smernice EÚ o energetickej efektívnosti z roku 2012. Tieto stratégie teda určujú, ako budú jednotlivé štáty pristupovať k obnove budov počas nasledujúcich rokov. Prvé Stratégie boli odovzdané v roku 2014. Novú verziu Stratégie musia členské štáty odovzdať do 30. apríla 2017.

Projekt BUILD UPON je financovaný z výskumného a inovatívneho programu EÚ Horizont 2020 a je realizovaný národnými zelenými radami z 13 krajín – Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Fínsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Turecko. Je podporovaný Európskou regionálnou sieťou Svetovej rady pre zelené budovy.

Všetky informácie o projekte BUILD UPON sú dostupné na webovej stránke www.buildupon.eu.