Unipharma v Bojniciach má nový sklad

Unipharma v Bojniciach má nový sklad

Administratívna časť Unipharmy v Bojniciach, ktorá v roku 1999 zaujala svojím architektonickým riešením, koncom minulého roka získala ďalšiu skladovú budovu. Architekti Julián a Marek Kepplovci nadviazali na tvaroslovie už existujúcich budov areálu. Vodorovné modré pruhy jednoduchým a vkusným spôsobom evokujú základný princíp ukladania – vodorovné vrstvenie. Budova skladu liečiv v Bojniciach, v ktorej sa dbalo aj na kvalitu interiérov, je jedným z inšpirujúcich príkladov, že aj logistická budova môže byť architektonicky pútavou.

Modrá Unipharma

Administratívna budova ústredia Unipharmy, ku ktorej sa minulý rok dostavala nová skladová budova, získala v roku 1999 hlavnú cenu Stavba roka. Areál vytvoril pomyselnú optickú podnož národnej kultúrnej pamiatke Bojnický zámok, skalnému bralu nad Prepoštskou jaskyňou s akcentom farského kostola. Objekt centrálneho zásobného skladu, ktorý bol realizovaný v roku 2007, je architektonickým i funkčným doplnkom tohto komplexu.

Investor – Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť UNIPHARMA – prevádzkuje veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami, zaoberá sa ich distribúciou a sprostredkúva tiež obchodné zastúpenie popredných svetových farmaceutických výrobcov a spoločností na Slovensku. Nový objekt s pôdorysným rozmerom 46 × 65 m slúži na uskladnenie farmaceutického tovaru zabaleného na paletách a na prebaľovanie liekov.

Sklad slúži aj na doplnkové činnosti a služby súvisiace so skladovaním a distribúciou farmaceutických produktov, na ktoré neboli v pôvodných objektoch dostatočné priestory. Tovar zabalený na paletách je uskladnený v paletovom regálovom sklade s plochou takmer 1 500 m2, v chladenom sklade s rozlohou 63 m2, v ďalších skladovacích priestoroch s rozlohou 111 m2 a v sklade veterinárnych liečiv na ploche 57 m2. V objekte je priestor aj na prebaľovanie liekov na ploche 113 m2 a priestory administratívno-obchodných činností a archívu.

Zámerom autorov bolo zosúladiť požiadavky investora a jestvujúci charakter areálu s neopakovateľným prostredím okolia, najmä Bojnického zámku, ale aj susediacej obytnej zástavby. Tomuto bolo podriadené členenie objektu, najmä jeho gradácia od jednopodlažnej hmoty v susedstve obytných domov k prevýšenému objemu hlavného skladu, ale aj materiálové a farebné riešenie objektu. Farebnosť objektu – horizontálne modré pásy rôznych odtieňov – je prispôsobená „Corporate Identity“ spoločnosti UNIPHARMA.

Detailnejšiu artikuláciu priečelí tvoria použité omietky a obklady, okenné konštrukcie a zasklené steny. Prevýšená časť objemu hlavného skladu je navrhnutá ako interaktívna (respiračná) fasáda s lícnou stranou z polykarbonátových translucentných dosiek s odtieňom opál. Pre tento druh fasády sa autori rozhodli najmä z dôvodu zabezpečenia stabilnej vnútornej klímy skladu, ktorú je nevyhnutné dodržať pri skladovaní liečiv a farmaceutického materiálu.

V spojení s okolím

Areál citlivo dopĺňa prostredie a novostavba skladu nadväzuje na pôvodnú zástavbu. Jej poloha umožňuje nielen priame kryté prepojenie s existujúcou skladovou budovou, ale aj manévrovanie nákladných automobilov a kamiónov pred príjmovou rampou a zachováva ochranné pásmo VTL plynovodu.

Nákladná doprava zásobujúca sklad je pripojená na jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Pred južným priečelím skladu je hlavná manipulačná plocha na príjem. Tu sú plochy na odstavenie kamiónov a nákladných vozidiel a vykladanie vysokozdvižnými vozíkmi. Priestor pred pôvodným skladom sa preto využíva už len ako expedičná rampa.

Aj sklad môže mať pútavú tektoniku

Sklad je koncipovaný ako členený monoblok obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 46 × 65 m s prevýšenou strednou časťou hlavného skladového priestoru paletového regálového skladu, prízemnými traktami lemujúcimi centrálny sklad a dvojpodlažným priečnym uzáverom – dispozičným i konštrukčným trojtraktom na východnej strane objektu.

Dvojpodlažná priečna časť má prevýšený stredný komunikačný trakt, ktorý je konzolovito vyložený 3 m pred fasádu. Na severnej strane kryje tzv. zadný vstup pre zamestnancov, na južnej strane je nad príjmovou rampou. Okrem hmotovej artikulácie sa líši aj iným povrchom – použitý je trapézový plech ako kontrastný prvok ku klasickým omietaným povrchom ostatných fasád. Trapézový plech je použitý aj na spojovacom krčku starého a nového skladu.

Ústrednou časťou objektu je priestor paletového regálového skladu, v ktorom sú paletové regály do výšky piatich paliet (6 300 mm), obsluhované pomocou vysokozdvižných vozíkov. Lemujúce jednopodlažné trakty sú v konštrukčnom rastri 6 × 7,5 m. Priečna dvojpodlažná časť má konštrukčnú osnovu 6 + 4 + 6 × 6 × 7,5 m. Na južnom priečelí je príjmová rampa pre nákladné automobily. Na ňu nadväzuje manipulačný priestor na vykládku tovaru a jeho expedíciu do paletového regálového skladu.

Z manipulačného priestoru je prístupný paletový regálový sklad, sklad špeciálnych liečiv a farmaceutických látok, chladený sklad, z chodby sklad veterinárnych liečiv, technické priestory prevádzky a údržby a schodisko na 2. NP dvojpodlažnej časti, na ktorom sú kancelárske priestory a priestory archívu. V južnom prízemnom trakte sú priestory výmeny obalov, v severnom zase priestory na kancelárske, skladové alebo prevádzkové využitie. Do tohto traktu je možný priamy vstup z ulice Rybníčky.

Konštrukčné riešenie

Stavebný objekt je nepodpivničená stavba s dvoma nadzemnými poschodiami v priečnom administratívno-prevádzkovom trakte a jednopodlažnou skladovacou halou a pridruženými prevádzkovými priestormi. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový prefabrikovaný skelet. Základové pásy sú prefabrikované, zateplené, uložené na základových pätkách. Samotný skelet pozostáva z prefabrikovaných stĺpov votknutých do kalichov základových pätiek, prievlakov a stropných dosiek. Atiky sú prefabrikované, železobetónové. Obvodové a vnútorné steny sú murované z tehloblokov vrátane doplnkového sortimentu (prekladov, tvaroviek, vencoviek a pod.) a v priestore skladu sú betónové vrstvené prefabrikáty. Tieto steny plnia zároveň funkciu priestorového stuženia stavby.

Obvodové steny sú murované z keramických tvaroviek a zateplené omietkovým kontaktným zatepľovacím systémom na báze dosiek z penového polystyrénu. Strešné konštrukcie sú jednoplášťové, nosnú časť tvoria oceľové trapézové plechy s tepelnou izoláciou a hydroizoláciou. Strešné konštrukcie nad skeletom s rozpätím 7,5 × 6 m sú jednoplášťové neodvetrávané konštrukcie, ktorých nosnou konštrukciou sú železobetónové prefabrikované dosky s hrúbkou 300 mm. Ako tepelný izolant týchto strešných konštrukcií sú použité minerálne dosky kladené v dvoch vrstvách.


Zdroj: prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.

Centrálny zásobný sklad UNIPHARMA Prievidza, a. s., Prievidza

Miesto: Opatovská cesta, Bojnice
Investor: UNIPHARMA Prievidza, 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Autori: prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD., Ing. arch. Marek Keppl
Projektanti:
Stavebná časť: Ing. arch. Marek Keppl, prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.
Statika: Ing. Ľubomír Lašán, Ing. Jozef Pavlásek, Ing. Jozef Meliš, ZIPP Bratislava, s. r. o. – stavebná časť a betónové konštrukcie, Ing. Pavol Tužinčin – oceľové konštrukcie
Zdravotná technika plynoinštalácie, vykurovanie: Ing. Vladislav Chlpek, ­CADPROJEKT, s. r. o., Prievidza
Vzduchotechnika: Ing. Vladimír Vlačuška, LEDEX, s. r. o., Prievidza
Elektroinštalácie meranie a regulácia, slaboprúdové rozvody: Ing. Štefan Mravec, Daniel Sečianský, REVMONT Kmeť, Prievidza
Dopravný režim: Ing. Daniela Dobišová, ­CADPROJEKT, s. r. o., Prievidza
Organizácia výstavby: Ing. Ľubomír Lašán, ZIPP Bratislava, s. r. o.
Geologický prieskum: RNDr. Ján Cigánik, Považská Bystrica
Rozpočet: Ing. Jana Nováková, Bratislava
Projekt manažér a zástupca investora: Ing. Stanislav Obert, prevádzkový riaditeľ Unipharma, a. s.
Plocha parcely: 7 881 m2
Zastavaná plocha: 2 990 m2
Podlažná plocha: 3 772 m2
Obstavaný priestor: 24 861 m3
Spevnené plochy: 3 650 m2
Zeleň a ostatné plochy: 1 241 m2
Počet nadzemných podlaží: 2
Počet zamestnancov: 30 (v novom sklade)
Počet nových parkovacích miest vnútri areálu: 68

Podľa informácií architekta spracovala ­Martina Jakušová
Foto: Dano Veselský, archív Unipharma, a. s.

Komentáre