Korzo Komárno

Obchodné centrum Korzo Komárno

Partneri sekcie:

Nové obchodné centrum Korzo Komárno bude čoskoro uvedené do prevádzky. Objekt poskytuje priestory na obchodné účely. Súčasťou investičného zámeru sú aj menšie objekty ako objekt rýchleho občerstvenia a oceľový reklamný pylón.

Maximálne pôdorysné rozmery nosnej konštrukcie sú 148,0 m x 38,0 m. Základové konštrukcie sú navrhnuté hĺbkové. Pod nosné konštrukcie sú navrhnuté pilóty priemeru 880 mm, respektíve 1180 mm. Pilóty majú rôzne dĺžky v závislosti od zaťaženia a podložia. Do pilót sú cez monolitické hlavice votknuté stĺpy skeletu.

Nové obchodné centrum Korzo Komárno

Nosná konštrukcia haly je navrhnutá ako dvojloďový železobetónový prefabrikovaný skelet. Základný osový raster je 18,00 m x 15,00 m. Základná osová vzdialenosť stĺpov v krajných osiach je 6,00 m, v štítových stenách 5,00 m.

Nosná konštrukcia haly je navrhnutá ako dvojloďový železobetónový prefabrikovaný skelet.

Stĺpy sú rozčlenené na niekoľko typov prierezov v závislosti od zaťaženia.

Hlavným nosným prvkom strechy sú predpäté väzníky I-prierezu, na ktoré sú ukladané predpäté väznice T-prierezu. Na väznice je uložený trapézový plech T153. Nosný systém strechy je doplnený o obvodové nosníky z prefabrikovaného železobetónu, ktoré sú rozmiestnené po obvode haly. Obvodové nosníky majú obdĺžnikový prierez.

Nosná konštrukcia markíz je riešená z ocele.

Vykonzolovaná časť strechy je riešená pomocou priehradových väzníkov, na ktoré sú kĺbovo kotvené oceľové väznice z tenkostenných profilov. Nosná konštrukcia markíz je riešená z ocele. Hlavné rámy sú zavesené na prefabrikovaných stĺpoch. Na rámy sú kĺbovo kotvené oceľové väznice z tenkostenných profilov. Nosný systém markíz je doplnený o stužujúce prvky.

Hlavným nosným prvkom strechy sú predpäté väzníky I-prierezu, na ktoré sú ukladané predpäté väznice T-prierezu

V projekte boli spracované všetky časti nosných konštrukcií od zakladania, prefa skeletu a oceľových konštrukcií. Spoločnosť BVK-PRO, s.r.o. spolupracovala na tomto projekte s autorom projektu Ing. arch. Ladislavom Vikartovským a tímom spoločnosti FKF design, spol. s r.o.

Ing. Ľuboš Kelčík
konateľ spoločnosti BVK-PRO, s.r.o.
www.bvk-pro.com