Nosný systém MHD, Bratislava

image 90922 25 v1

Nosný systém MHD na predmetnom úseku tvoria tri charakteristické časti. Prvá – Staré Mesto (novostavba) – sa končí na krajnej opore Starého mosta. Druhá – Starý most (rekonštrukcia) – predstavuje trať na Starom moste. Tretia – Petržalka (novostavba) – predstavuje trať od Starého mosta po obratisko za Bosákovou ulicou na petržalskej strane Dunaja.

Na stavbe boli použité viaceré výnimočné a neštandardné riešenia, napríklad konštrukčný systém nosnej konštrukcie nového Starého mosta, spôsob zvýšenia únosnosti piliera 5 kombináciou tryskovej injektáže s priečnym predpätím pôvodného a nového základu či vysúvanie priehradových nosníkov naprieč tokom rieky za pomoci podopretia na plavidle. Rozhodujúci vplyv na minimalizáciu hlukových emisií majú aj protihlukové opatrenia, napr. použitie moderného ukotvenia koľají na Starom moste. Veľkorysé sú aj plochy pre cyklistov a peších, ako aj oddychové zóny na moste.

Autori architektonického riešenia: Ing. Miroslav Maťaščík, Združenie Alfa 04, a. s.
Projektant architektonickej časti: Združenie Alfa 04, a. s., Reming Consult, a. s., Pio Keramoprojekt
Projektant prevl. odbornej časti: Združenie Alfa 04, a. s., Reming Consult, a. s., Pio Keramoprojekt
Hlavný zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Tekeľ
Stavebník: hlavné mesto SR Bratislava
Dozorná činnosť: Ing. Miloš Darovec, INFRAM SK, s. r. o.
Celkové investičné náklady (bez DPH): 76,8 mil. €
Čas výstavby: 11/2013 – 12/2015

Ocenenie:
Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov

Foto: Ing. Peter Kovaľ