Partneri sekcie:

Malá vodná elektráreň Dobrohošť

mala vodna elektraren dobrohost

Prezentácia stavieb v 18. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2012. Malá vodná elektráreň (MVE) Dobrohošť, citlivo zasadená do dunajského prostredia, je príkladom úspešnej realizácie myšlienky ekologického prínosu využitia potenciálu dunajskej vody, ktorá z prívodného kanála vodného diela Gabčíkovo zásobuje vodou staré koryto Dunaja bez jej ďalšieho využitia v tejto lokalite. Nachádza sa v km 1,8 spojovacej hrádze zdrže Hrušov a prívodného kanála Vodnej elektrárne Gabčíkovo, na ľavom brehu odberného objektu, ktorý zabezpečuje odber vody z prívodného kanála SVD G-N do ramennej sústavy.

   
  Projektant architektonickej časti
 

Odberný objekt Dobrohošť bol vybudovaný podľa pôvodného konceptu ako súčasť vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros. Po spustení v roku 1992 do prevádzky VD Gabčíkovo bol vybudovaný aj prívodný objekt pre uvažovanú MVE s predpokladanou kapacitou max. 40 m3s-1, ale žiaľ táto elektráreň nebola projektovo doriešená. Trvalo ďalších 15 rokov spracúvania rôznych konceptov využitia hydroenergetického potenciálu tejto lokality. Prelom bol v roku 2008 aktualizáciou projektovej dokumentácie a nového technického riešenia s použitím jedného hydroagregátu s hltnosťou 25 m3s-1 a s využitím pôvodne vybudovaných objektov – vtokového objektu a privádzača. V roku 2010 sa napokon už konečne začalo s výstavbou MVE.

Budova MVE je monolitickým železobetónovým blokom, založeným v paženej stavebnej jame. Paženie sa robilo technológiou prerezávaných pilót a injektovaním dna. Vzhľadom na zložité podmienky zakladania je táto stavba zaujímavá aj svojím špeciálnym zakladaním formou pilotáže a ochranou stavebnej jamy. Pilóty s priemerom 900 mm, nevystužené aj vystužené, sú do hĺbky 14 m pod úroveň pracovnej plošiny. „Starý“ privádzač sa utesnil chemickou cestou systémom kryštalickej hydroizolácie.

Bezobslužnú prevádzku zabezpečuje riadiaci systém, ktorý obsluhuje všetky pochody a vyhodnocuje jednotlivé prevádzkové, či poruchové stavy. Prevádzkové stavy sú do riadiaceho systému zadávané z vodohospodárskeho dispečingu. Spracované vody v elektrárni o maximálnom množstve 25 m3.s-1 sa krátkym odpadovým korytom vracajú späť do prívodného kanála ramennej sústavy. Vyrobená elektrická energia je vlastnou 22 kV prípojkou odvádzaná do štátnej elektrifikačnej sústavy cez 22 kV linku. Od všetkých hlavných účastníkov realizácie MVE – projektantov, hlavného zhotoviteľa a stavebníka – závisí, aby svojou spoľahlivou bezporuchovou prevádzkou zabezpečila predpokladanú návratnosť vynaložených investičných prostriedkov v predpokladanom termíne.

novostavba, Dobrohošť, okres Dunajská Streda
Autori architektonického riešenia: Ing. Miloš Kedrovič, Ing. Alan Bánik
Projektant architektonickej časti: VODOTIKA, a. s.
Projektant hydro-energetickej časti: Ing. Miloš Kedrovič
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Chovanec
Stavebník: Vodohospodárska výstavba, š. p.
Dozorná činnosť: Vodohospodárska výstavba, š. p.
Stavebné náklady bez DPH: 3,144 mil. €

Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis – Generálny mediálny partner súťaže STAVBA ROKA 2012

Foto: Jozef Mravec, Mgr. Rastislav Paďha