Partneri sekcie:
  • PRESBETON

Veľká priemyselná revolúcia

Veľká priemyselná revolúcia

Industrializácia vonkajšej i vnútornej výstavby interiérového dizajnu postupuje do čoraz zložitejších polôh. Rafinovane sa využívajú priemyselné materiály, technológie a podoby. Výsledkom je prevaha strojom vytvorených či upravených vecí v našom životnom prostredí, ktoré z neho postupne vytláčajú prírodný rozmer. Dizajnéri si uvedomujú, že tento rozkol umelého a prirodzeného je jedným z problémov súčasnej priemyselnej krízy. Preto čoraz častejšie narábajú so stratégiami známymi z prírody. Využívajú jej náhodnú jedinečnosť, nepresnosť a neukončenosť foriem aj časovú nestálosť jej vývoja.

Priemyselným dizajnom možno označiť návrh a realizáciu takmer všetkých predmetov ľudského pôvodu, ktoré človeka obklopujú. Na rozdiel od úžitkového umenia a remesla je jeho charakteristickou črtou masová produkcia a s ňou súvisiace ekonomické stránky tvorby. Znehodnocujúcim dôsledkom hromadnej priemyselnej výroby je určitý stupeň jednotvárnosti, ktorý je zvlášť v našom kontexte totalitnej unifikácie neželaný. Východisko z nudy masovej produkcie ponúkajú digitálne technológie, ktoré sú schopné vo veľkom meradle vytvárať zakaždým trochu obmenený produkt. Výsledkom môže byť kybernetická alternatíva genetických alebo bionických možností prírodných foriem. Špeciálny softvér, ktorý používa mníchovská formácia Kram/Weisshaar, alebo radikálne technológie „rapid prototyping“ sú príkladmi, ktoré jednotvárnosti priemyselného dizajnu poľahky unikajú.

Generatívna tvorba

V prebiehajúcej debate o úpadku identít priemyselnej výroby sa objavujú názory, ktoré poukazujú na skrytý potenciál jestvujúcich priemyselných štruktúr a na ich využitie pri produkcii originálneho dizajnu. Clement Weisshaar a Reed Kram založili v roku 2002 štúdio s cieľom integrovať multidisciplinárne úsilie vo svojej tvorbe. Prednedávnom predstavili nultú sériu projektu Breeding Table (Množenie či kríženie stolov), ktorou naznačili možnosti využitia sofistikovaných digitálnych technológií.

Východiskom projektu je interpretácia samotnej procesuálnej podstaty navrhovania, do ktorého zasiahli pomocou počítačom kontrolovaného algoritmu. Kram/Weisshaar vyvinuli osobitý softvér schopný vyvíjať neobmedzené množstvo tvarovo odlišných stolov. Podľa typu stolov (nízke, vedľajšie a nočné stolíky, písacie, jedálenské a konferenčné stoly) reaguje algoritmus na rozmanité úžitkové požiadavky, pričom vždy iným spôsobom generuje ich priestorové riešenie. Program vytvára súbor spojitých konštrukčných plôch, ktoré formujú virtuálny model stola. Počítač vyhodnocuje priestorové formy stolov, aby zostrojil plošné alternatívy, šablóny, ktoré sa vyrežú z plátu ocele digitálne riadeným laserovým lúčom. Výseky sa podľa počítačových pokynov ohýbajú na špeciálnych strojoch do výsledného tvaru. Projekt Breeding Table naznačuje, že hromadná výroba môže byť cielene podmienená individuálnymi požiadavkami jednotlivých klientov a môže im poskytovať pôvodné prototypy jedinečných kvalít.

 Materializácia snov

S podobnými stratégiami pracujú aj v belgickom Materialise.MGX, ale v aplikácii digitálnych technológií idú ešte ďalej. Ich projekty vychádzajú z dvoch revolučných technológií „rapid prototyping“ (expresného zhotovovania modelov): selektívneho laserového spekania SLS a stereolitografie SLA. Oba procesy vychádzajú z uplatnenia kontrolovaných makromolekulárnych reakcií, vznikajúcich v mieste pretínania počítačom riadených laserových lúčov. Tie sa pohybujú buď v polymerickej tekutine (v prípade SLA), alebo v prášku termoplastov (v prípade SLS), pričom vrstvu po vrstve budujú výsledný priestorový tvar. Princíp by sa dal prirovnať k priestorovej tlačiarni – umožňuje zhmotniť najodvážnejšie alebo sotva predstaviteľné fyzické formy pomocou virtuálne zostrojených modelov. Strojovo presnou a relatívne rýchlou produkciou je dizajnér schopný v krátkom čase prinášať limitované série originálnych výrobkov.

Vďaka týmto technológiám sa pri navrhovaní uplatňujú neobyčajné stratégie: predmet exaktných tvarov sa v náročných animátorských programoch deformuje vlastným živým pohybom. Filmová sekvencia zachytáva pohyb predmetu, pričom klient, ktorý má o predmet záujem, si v želanom okamihu film zastaví. Technológiami SLA a SLS sa stopnuté „políčko“ filmu zhmotní do verzie, ktorá je zakaždým jedinečným originálom.

Digitálne technológie, ktoré Materialise.MGX uplatňuje pri priemyselnej produkcii prvkov interiéru, umožňujú dosiaľ nepredstaviteľné spojenie strojovej produkcie s neurčitými tvarmi prírody.

Michal Lalinský
Foto: archív autora

Komentáre