Partneri sekcie:
  • PRESBETON

Ilavský hrad – dominanta krajiny i symbol väzenstva

Ilavský hrad – dominanta krajiny i symbol väzenstva

Jeho počiatky siahajú až do 11. storočia, pričom jeho prvým skutočným majiteľom bol pán Váhu a Tatier – Matúš Čák Trenčiansky. Niekdajšia pevnosť s kláštorom slúži od polovice 19. storočia až dodnes väzenským účelom. Reč je o Ilavskom hrade, ktorý sa opäť stáva neprehliadnuteľnou dominantou mesta i krajiny, ale aj jedným zo symbolov slovenského väzenstva. Ide o zložitý komplex budov, ktoré vznikali postupnou zástavbou od stredoveku až do 19. storočia a ich prebiehajúca rekonštrukcia si vyžaduje dôsledný prístup.

História kradmých pohľadov
Prechádzka po Ilavskom hrade je vlastne prechádzkou po areáli väznice s najvyšším stupňom bezpečnosti. Určite to nie je pocit každodenný, no o to intenzívnejší. Kradmé pohľady odsúdených sú tvárami z odvrátenej strany života. Aj história tu má iné rozmery – tiene hradieb a jednotlivých objektov sú akési dlhšie, čas tu má podstatne spomalenejšie tempo. Po opustení areálu nádych oslobodzujúceho kyslíka znamená aj uvedomenie si súvislostí, a to nielen historických… Ale vráťme sa k rekonštrukcii, ktorá by mala Ilavskému hradu priniesť nový výzor.

Ilavský hrad vznikal postupnou zástavbou na okraji vyvýšenej terénnej terasy na ľavom brehu Váhu. Objekty určené na rekonštrukciu predstavujú exponovanú časť hradnej pevnosti, v súčasnosti hlavnú vstupnú časť do areálu pevnosti, opevnenie tzv. Dolného hradu a časť zástavby, ktorá vznikla postupnou dostavbou vnútorného obvodu opevnenia. Tieto objekty vytvárajú uzatvorené 1. hradné nádvorie so zástavbou z troch strán, pričom východné vymedzenie predstavuje kostol a časť 2. nádvoria, priečne krídlo a zástavba pozdĺž opevnenia.

Pohľadové akcenty
Pevnosť predstavuje pohľadovú dominantu v krajine z hľadiska objemu ako aj architektonického akcentu: nad obvodom hradieb sa prejavujú vertikály dvoch veží kostola. Rekonštruované objekty sú situované na terénnych terasách s prístupom cez hrádzu v mieste pôvodného premostenia ponad hradbovú priekopu. Pôvodne zvažujúci sa terén na západnej strane je v súčasnosti upravený na terénne terasy, ktoré prekryli pôvodnú pätu opevnenia približne do výšky troch metrov.

Priestor okolo vonkajšieho obvodu opevnenia (Dolného hradu) je funkčne a bezpečnostne rozčlenený. Pozdĺž západnej steny objektu je priestor ohradený, vymedzený pre psov, pričom ohrady doliehajú až k stene pevnosti. Vstupný areál – krídlo s pôvodnou bránou pevnosti vytvára dvor v úrovni hrádze na mieste premostenia. Výskumom riešené objekty majú charakter hradného zemepanského kaštieľa s obytno-správnou funkciou, dnes s rôznym, prevažne administratívnym využitím. Pôvodný charakter opevnenia je zrejmý len v časti so zachovaným bastiónom.

Obnova a zabezpečenie funkčnosti
Pre zhodnotenie významu rekonštrukcie Ilavského hradu treba podľa riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava mjr. Mgr. Róberta Mudrončeka prebiehajúcu rekonštrukciu rozdeliť do dvoch rovín:

  • Prvou je obnova, respektíve zachovanie pôvodného vzhľadu celej objektovej sústavy. Zachovanie kultúrneho dedičstva má význam nielen celospoločenský. Rekonštrukcia exteriéru jednotlivých budov vyvolala u mnohých príslušníkov, zamestnancov zboru, ale aj obyvateľov Ilavy a blízkeho okolia nebývalý záujem o históriu ilavského hradu.
  • Druhou rovinou začatej rekonštrukcie bolo zabezpečenie funkčnosti objektovej sústavy na súčasné potreby užívania (výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby) v súlade s požiadavkami pre moderné európske väzenstvo. Koncom mesiaca február 2010 sa dali do užívania dva komplexne zrekonštruované objekty, ktoré boli funkčne prepojené novovybudovanou prístavbou. Uvedené objekty sa prebudovali na potreby zabezpečenia výkonu väzby a výkonu trestu v špecializovaných oddieloch. Všetky priestory vyhovujú požiadavkám súčasného európskeho väzenstva.

Metódy rekonštrukcie
Historicky a architektonicky výskum Ilavského hradu z roku 2004 ukázal, že pevnostný komplex má historické a dokumentárne hodnoty. Nedostatočná celková údržba objektov a neodborné stavebné zásahy v 20. storočí spôsobili značné znehodnotenie objektov, zvlhnutie a rozrušenie stavebných konštrukcií. Preto sa podľa projektovej dokumentácie rekonštrukcie hlavných historických objektov odstránilo zatekanie rekonštrukciou striech. Do projektovej dokumentácie rekonštrukcie sa zapracovali výsledky a odporúčania určené historickým výskumom.

„Veľký dôraz sa kládol na náročnosť a charakter umelecko-remeselných prác s dodržaním potrebných technológií, najmä v najexponovanejších pohľadoch na objekty z juhozápadnej strany,“ hovorí autor rekonštrukcie Ing. arch. Anton Barták. „Objekty obsahujú množstvo fasádnych umeleckých prvkov, ktoré je potrebné zachovať a dotvoriť zničené a chýbajúce časti.“

Pri rekonštrukcii sa však uplatňujú aj ďalšie metódy. Pri zachovaní charakteru celku treba odstrániť nefunkčné technické prvky a rôzne vedenia na povrchu uložiť pod omietku. Taktiež treba odstrániť vápenno-cementové vrstvy so štrukturálnym povrchom z posledných neodborných opráv so zachovaním starších pôvodných vrstiev. Potrebná bude aj výmena krytiny strechy za novú – bobrovú so šupinovým uložením, a to pri zachovaní tvaru jestvujúcich striech vrátane drevenej profilácie manzardovej strechy.

Projektová dokumentácia obsahuje aj zachovanie a obnovu architektonických členení priečelí, ako je korunná rímsa, kordónová – medzipodlažná rímsa, rekonštrukcie telies pilastrov v mieste zachovaných hlavíc, rekonštrukcia pätky pilastrov, vytvorenie odvetraného architektonického sokla so zachovaním pôvodných mreží, osadenie nových okenných výplní s historizujúcou profiláciou a výmena pôvodných pozinkovaných oplechovaní za medené. Farebnosť priečelí určuje výskum na základe farebného spektra.

Ukončenie v nedohľadne
„V súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce výhradne vo vlastnej réžii a zabezpečujú ich odsúdení v zmysle § 46 zákona o výkone trestu odňatia slobody,“ upresňuje mjr. Róber Mudronček. „Materiál na rekonštrukciu zakupujeme z prostriedkov ústavu a odsúdení pracujú v zmysle výkonu prác pre ústav v rozsahu štyroch hodín denne. Takýmto postupom však možno vykonať iba minimum požadovaných prác, ide zväčša o jednoduché neodborné práce.“

Z dlhodobého hľadiska bude však potrebné pokračovať v rekonštrukcii výkonom výhradne odborných prác, ktoré si budú vyžadovať nemalé finančné krytie. A to je pri súčasnej ekonomickej situácii podľa zástupcov investora zatiaľ nereálne. Takže nový šat Ilavského hradu je zatiaľ v nedohľadne…

Ilava, pevnosť, hrad; časť Dolný hrad
Miesto / Location: Mierové námestie č. 1, Ilava
Investor: Ústav na výkon trestu odňatia ­slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
Architekt / Architect:
    Ing. arch. Anton Barták
Pamiatkový výskum / Conservation research:
    Novota – Art, s. r. o., doc. PhDr. Zuzana Ševčíková, CSc.
Pôvodné využitie objektu / Original purpose of the building:
    hrad, šľachtické sídlo a pevnosť na Váhu
Začiatok rekonštrukcie / Beginning of reconstruction:
    2006

Ľudo Petránsky
Foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise ASB

Komentáre