Rekonštrukcia paláca na Hlavnom námestí.
Galéria(7)

Ako vyzerá palác Roland po rekonštrukcii?

Nebolo to jednoduché zadanie. Fasáda secesnej budovy v strede mesta bola po požiari na vianočných trhoch v roku 2018 značne poškodená, a tak verejnosť s napätím čakala, ako sa zrekonštruuje a kedy dostane nový život. Výsledok je viditeľný už od konca leta. Aké sú jeho kvality?

Pre tých, ktorí budú vnímať obnovu len cez prizmu rekonštrukcie niekdajšej ikonickej Roland Café, asi nebude hodnotenie príliš priaznivé.

Prevádzkovateľ novej kaviarne podľa týchto názorov nie celkom naplnil predstavy o návrate ducha slávnych prešporských kaviarní. Jednoducho, reťazec má svoj dizajn manuál a navyše spomínal aj istú provizórnosť súčasnej podoby, ktorá sa má vyvíjať. Uvidíme. A potom je tu architektonická a reštaurátorská rekonštrukcia objektu, ktorý má štatút národnej kultúrnej pamiatky.

A tu by som nespochybňoval rešpekt k predlohe ani invenciu autorov. Zároveň treba pripomenúť, že ich koncept bol vedený pod drobnohľadom pamiatkového úradu, kritickej laickej aj odbornej verejnosti a v neposlednom rade samotného investora. A tak sa hľadali prieniky ideálneho stavu.

Pohľad do zrekonštruovaných priestorov pôvodnej kaviarne Roland.
Pôvodná výťahová šachta s osadenou konštrukciou novej výťahovej šachty.
Konverzia moderných presklených priečok do historického interiéru.
Pohľad do pôvodných priestorov kancelárií na reštaurované pôvodné posuvno-otváracie dvere.
Hlavný podkrovný priestor s otvorenou dispozíciou.
Pohľad na vstupnú halu so sfunkčnenou fontánou „cikajúceho chlapca“.
Rekonštrukcia paláca na Hlavnom námestí.

Úvodná fáza

V úvodnej fáze projektu pripravovalo architektonickú štúdiu rekonštrukcie bývalej Uhorskej eskontnej a zmenárenskej banky architektonické štúdio ČECHVALA ARCHITECTS. Návrhu predchádzal adekvátny výskum v historickom a urbanistickom kontexte a spolupráca s krajským pamiatkovým úradom a mestským pamiatkovým úradom.

„Naším záujmom nebol výrazný architektonický zásah,“ zdôrazňuje Ing. arch. Tomáš Čechvala. „Naopak, očistenie a konzervácia hodnotných prvkov. Ochrana všetkých hodnotných historických prvkov v čo najväčšom rozsahu s prihliadnutím na súčasné funkčné požiadavky klienta. Fundamentom architektonického konceptu je snaha o prinavrátenie života do tejto pamiatky programovo aj dispozične.“

Otvorenie parteru

„Hlavnou požiadavkou investora a zároveň našou víziou bolo popri zvýraznení historických kvalít objektu paláca Uhorskej eskontnej a zmenárenskej banky vytvoriť moderné administratívne priestory reflektujúce požiadavky 21. storočia so zdravým používateľským prostredím,“ približuje Ing. arch. Adrián Morocz.

Parter, ktorý už v polovici 20. storočia neslúžil svojmu pôvodnému účelu (bankovníctvu), po dlhé roky tvoril vychýrenú Roland Café na Hlavnom námestí. Aj súčasný návrh počíta s otvorením parteru do Hlavného námestia a snaží sa prepojiť vonkajšie prostredie námestia s doteraz nevyužitým vnútroblokom.

Zákazníkom to umožní nahliadnuť na doteraz skrytú stranu objektu od hlavnej fasády z Hlavného námestia, napomôže im to vnímať objekt v novej perspektíve a vtiahne ich do vnútorných dvorov typických pre starú Bratislavu.

Konverzia moderných presklených priečok do historického interiéru.
Konverzia moderných presklených priečok do historického interiéru. | Zdroj: Pavel Kudiváni

S pomocou BIM-u

Aby architekti dokázali pristúpiť k zadaniu komplexne a v rozsahu možností 21. storočia, používali pri každodennej práci technológiu BIM (Building Information Model – informačný model budov). „Táto technológia nám umožnila predvídať a do detailu vyriešiť väčšinu bežných aj špecifických komplikácií, ktoré pri výstavbe vznikajú, ako aj zapracovať moderné riešenia technológií zvyšujúcich kvalitu administratívnych priestorov v historickej budove,“ hovorí architekt Matej Honíšek, HIP projektu.

„V projekčných fázach záchrany paláca Uhorskej eskontnej a zmenárenskej banky nám 3D scan konštrukcií zložitého dreveného krovu a následne vytvorený 3D model poslúžil na virtuálne odprezentovanie architektonickej práce medzi všetkými zúčastnenými stranami. To umožnilo plynulý a detailný postup obnovy dôležitých historických prvkov pôvodnej architektúry.

Zapracovanie technológií vzduchotechniky, chladenia a kúrenia v objekte bolo neporovnateľne čitateľnejšie a predvídateľne koordinovateľné. BIM projekcia posunula naše možnosti v navrhovaní podkrovných priestorov a ich modernizácie.“

Pôvodná výťahová šachta s osadenou konštrukciou novej výťahovej šachty.
Pôvodná výťahová šachta s osadenou konštrukciou novej výťahovej šachty. | Zdroj: Pavel Kudiváni

Interiér a TZB

Návrhom interiéru a obnovy interiérových dobových prvkov či ich zakomponovaním do obnovených častí kancelárskych priestorov architekti reflektovali materiálové a farebné stvárnenie priečelia budovy.

„V súčinnosti s pamiatkovým úradom sme zmapovali všetky hodnotné prvky a pripravili ich tak na budúce reštaurovanie alebo vyhotovenie verných kópií s použitím zachovalých častí,“ zdôrazňuje architekt Michal Tačovský. Takto sa okrem iného podarilo zachovať svietidlá, kováčske umelecké prvky, pôvodné interiérové dvere, stropné reliéfy, drevené obklady, fontánu vo vstupnej hale do schodiskového priestoru.

Platí to aj pre priestor pôvodného schodiska vrátane pôvodnej výťahovej klietky, ktorá po zapracovaní nových navrhovaných riešení spĺňa požiadavky aktuálnej legislatívy. Celý interiér budovy je ladený do zemitých svetlých tónov s doplnením kovových dekoratívnych prvkov v mosadznej farbe. Ako uvádzajú autori návrhu, pri riešení TZB v tejto historickej budove neostalo nič pôvodné.

S cieľom dosiahnuť najvyššie štandardy a zabezpečenie najvyššej kvality prostredia budovy boli kompletne vymenené všetky rozvody zdravotechniky, vykurovania, chladenia a vzduchotechniky. Pri tejto obnove sa podarilo zdemontovať všetky kondenzačné jednotky, ktoré sa v priebehu rokov začali objavovať na fasádach vo vnútroblokoch.

Hlavný podkrovný priestor s otvorenou dispozíciou.
Hlavný podkrovný priestor s otvorenou dispozíciou. | Zdroj: Pavel Kudiváni

Obnova a reštaurovanie

Realizácia obnovy a reštaurovania firmou Villard sa sústredila na fyzickú záchranu a rehabilitáciu štukovej výzdoby fasád. Išlo hlavne o reštaurovanie a obnovu architektonických a výtvarných detailov štukovej výzdoby, ako aj poškodených degradovaných omietok v zmysle zvolenej metodiky.

„Cieľom bolo reštaurovanie a obnova umelecko-historickej a architektonickej hodnoty, sanovanie fyzickej hmoty pamiatky z roku 1911, postavenej v historizujúcom maďarskom secesnom štýle (architekti Albert Körössy a Géza Kiss), pri rešpektovaní niektorých mladších doplnkov s dôrazom na výtvarnú jednotu celku,“ približuje akad. soch. Vladimír Višvader z firmy Villard.

„Aplikáciou navrhnutých konzervátorských, konsolidačných, ale aj rekonštrukčných technológií a postupov a použitými materiálmi sa sledovala revitalizácia pôvodného architektonicko-historického a tvarového výrazu hlavného priečelia budovy.“

Architektonické i reštaurátorské postupy prispeli k docieleniu čistého vzhľadu fasády a vyniknutiu jej štruktúry a tvaroslovia, ktoré je viditeľné z hradného kopca a okolitej zástavby. Palác v majetku finančnej inštitúcie získal vzhľad adekvátny pre Hlavné námestie hlavného mesta. A to nie je málo.

Rekonštrukcia paláca Uhorskej eskontnej a zmenárenskej banky
Miesto stavby: Hlavné nám., Bratislava
Investor: VIG Offices, s. r. o.
Autori projektu: Morocz_Tacovsky, s. r. o., Ing. arch. Michal Tačovský, Ing. arch. Adrian Mórocz, Ing. arch. Matej Honíšek (HIP), Ing. arch. Gabriel Hart, Ing. Marek Kováčik, Ing. Martina Kravcová, Ing. Dávid Bies Autori architektonického konceptu: ČECHVALA ARCHITECTS, s. r. o., Ing. arch. Tomáš Čechvala, Ing. arch. Katarína Šoltýsová, Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. Stanislav Komár
Generálny projektant: Morocz_Tacovsky, s. r. o.
Zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
Pamiatková obnova: Villard združenie
Termín realizácie: 2019 – 2021
Ľudovít Petránsky