image 90910 25 v1
Galéria(4)

Bytový dom, Ul. P. Horova 17 a 19, Bratislava

Radový bytový dom s dvoma hlavnými a dvoma vedľajšími vstupmi v mestskej časti Devínska Nová Ves je postavený ako stredná sekcia medzi bytovými domami Pavla Horova č. 15 a P. Horova č. 21. Má spolu osem podlaží.

03 BD P. Horova 17 19 v Bratislave
04 BD P. Horova 17 19 v Bratislave
10 BD P. Horova 17 19 v Bratislave

Hĺbková obnova a modernizácia bytového domu sa uskutočnila v rámci medzinárodného projektu EU-GUGLE (European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy) – Európske mestá ako lídri smerom k trvalo udržateľnej energii zo 7. rámcového programu „FP7-ENERGY-SMARTCITIES-2012 Demonstration of nearly Zero Carbon Building Renovation for cities and districts“. Realizáciou projektu sa bytový dom stal prvým takto obnoveným bytovým domom v celej Slovenskej republike. Preukázalo sa zaradenie bytového domu do tried (energetický certifikát č. 096839/2016/22/000112007/EC), a to:
– podľa potreby energie na vykurovanie a prípravu TV, ako aj celkovej potreby energie v budove do triedy energetickej hospodárnosti budov A,
– podľa globálneho ukazovateľa primárna energia do triedy energetickej hospodárnosti budov A1.

Bytový dom, Ul. P. Horova 17 a 19, Bratislava
obnova

Autor architektonického riešenia: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Projektant architektonickej časti: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Projektant prevl. odbor. časti: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Ing. Michal Kmeť – teploprojekt
Hlavný zhotoviteľ: E-RAN Slovakia s. r. o.
Stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. P. Horova 17, 19
Dozorná činnosť: Ing. Vendelín Sedláček, Ing. Ivan Želinský
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 771-tis. €
Čas výstavby: 07/2015 – 03/2016

Ocenenie: Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. – BYTOVÝ DOM ROKA

Foto: Matej Salát