bytovy dom palffyho kuria
Galéria(2)

Bytový dom PÁLFFYHO KÚRIA

Partneri sekcie:

Budova tzv. Pálffyovskej kúrie v mestskej časti Bratislava – Rača, ohraničená ulicami Alstrova, Barónka a Novohorská. Stavebné objekty v komplexnej obnove kúrie:
 - rekonštrukcia pôvodnej kúrie
- novostavba obytných celkov vrátane podzemnej garáže.

bytovy dom palffyho kuria 7141 big image
     
  Hlavný zhotoviteľ stavby
 

Novostavba   
Bratislava, ul.: Alstrova, Barónka, Novohorská
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Alexander Németh, Ing. arch. Milan Markovič
Projektant architektonickej časti: N-ART, s. r. o.
Projektanti – statika stavby: Ing. Miloslav Klokner,  Ing. Pavol Jančovič
Hlavný zhotoviteľ:  DYNAMIK HOLDING, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Vladimír Šagát
Stavebník: PÁLFFYHO KÚRIA spol. s r. o. 
Dozorná činnosť: Ing. arch. Eugen Rehorovský, PhD.    
Celkové investičné náklady bez DPH:  neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH:  3,04 mil. €
Lehota výstavby: 10/2010 – 05/2012

ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Pálffyho rezidencia  je umiestnená v pamiatkovej zóne s vinohradníckou tradíciou, no medzi kultúrne pamiatky nepatrí. Historický ani iný výskum kúrie nie je známy. Dominantná časť stavby má charakter klasicistický až eklektický – datovanie sa odhaduje na druhú polovicu 19. storočia. Budova bola v schátranom až havarijnom stave, keď sa dostala do pozornosti investora.

Pôvodné barónske sídlo z druhej polovice 19. storočia týmto investičným zámerom nahradila novostavba s 3 podlažiami bytov a apartmánov s výmerou od 49 po necelých 120 m2.  Aj napriek rozhodnutiu developera postaviť celú budovu  rezidencie od terénu nahor nanovo, kúria si ponechala svoj historický vzhľad nielen v podobe reštaurátorskej kópie erbu nad vstupnou bránou.

Nahradená je kvalitnou novou replikou s novým riešením vnútornej dispozície, ktorá však verne kopíruje vonkajší výhľad pôvodnej kúrie a autenticky dotvára pamiatkový obraz miesta. Spolu s touto zmenou , t.j. výmenou stavebnej substancie a dispozičnými zmenami, vzniklo viacero zmien v stvárnení pôvodných aditívnych hospodárskych budov za pôvodnou kúriou. Tie boli nahradené novotvarom bytového domu,  nadväzujúcou na historickú stopu pozdĺž ulice Barónka. Tu sa však vykonalo niekoľko podstatných úprav, ktoré boli ešte aj počas schvaľovacieho procesu v dôsledku rôznych determinantov upravované do dnešného kompromisného, ale aj tak  uspokojivého stavu. Išlo najmä o výškové osadenie budovy, zmenu tvaru rampy, zrušenie dilatácie v 2.PP, úpravu VZT šachty, ako aj zmenšenie rozsahu 1.PP v styku s pôvodnou kúriou. Tieto zmeny si vyžiadali veľa zásahov do pôvodného projektu.

Dispozičné riešenie
Objekty stavby pozdĺž ul. Barónka sú prístupné z tejto obslužnej komunikácie, objekt bývalej Pálffyho kúrie je prístupný z obslužnej komunikácie Alstrova ulica. Bytový dom a dvor sú prístupné aj pre automobily z komunikácie Novohorská. Sú vybavené podzemnou garážou s kapacitou 48 automobilov.  Z nej vychádza na ulicu Novohorskú rampa, pripájajúca objekt na miestnu účelovú komunikáciu, napojenú na hlavnú cestnú sieť v MČ Rača. Pri budove je aj možnosť parkovania.

Funkčné riešenie:  rešpektuje pôvodné komunikačné jadro – schodisko s predsieňou prístupné z podbránia. Nové časti sú bytovou sekciou so  6 vertikálnymi komunikačnými jadrami. Vchody do novej časti sú cez spomínané komunikačné jadrá z ulice Barónka a z ulice Novohorskej. Prístup na schodiská je aj z nádvoria.

Pod novostavbou je podzemná garáž. Vchody do podzemnej garáže sú cez schodiská.
2.PP – parkovanie, technologické miestnosti
1.PP – byty, zatrávnené terasy, predzáhradky, odpočinková zóna
1.NP – 3.NP – byty, terasy
Orientácia na svetové strany: Novostavba situovaná pozdĺž ulice Barónka a ul. Novohorská. Pozdĺžna os má dominantne severno-južnú orientáciu. Je len čiastočne zaclonená vlastným južným krídlom. Všetky priestory určené na pobyt osôb majú denné osvetlenie. Keďže v objektoch je  bývanie, bolo posúdené osvetlenie i preslnenie priestorov svetlotechnickým posudkom.
Pod obytnou časťou je garáž. Vjazd je od ul. Novohorská.

STAVEBNO-KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
Zemné práce:  
Pred výkopmi sa podchytili základy pôvodnej kúrie, historickej pivnice a zabezpečila stavebná jama tryskovou injektážou. V pivniciach a miestnostiach s podlahou pod terénom sú vetrané podlahy. V novostavbe,  v PP sú obvodové steny monolitické v hrúbke 300 mm z vodotesného betónu. 

Nové základové konštrukcie prístavby sú plošné na základovej doske hrúbky 300 mm, pod ktorou je podkladný betón hrúbky 100 mm.  Betónové konštrukcie 2.PP, resp. časti 1.PP sú v jednom dilatačnom celku (základová doska, obvodové steny) s vodotesného betónu v kombinácii s kryštalickou izoláciou z pasívnej strany. Miesto dilatácie – na dvoch miestach sú tzv. zmrašťovacie pruhy.

Zvislé nosné konštrukcie Rekonštrukcia kúrie rešpektuje pôvodný stenový kombinovaný (pozdĺžny aj priečny) nosný systém historickej budovy. Na vymurovanie nosných múrov bytového komplexu, ako aj obvodových stien, sú použité keramické tvarovky, podľa potrebnej hrúbky murovanej konštrukcie.

Vodorovné nosné konštrukcie  Tak ako v pôvodnej stavbe, tak aj v novostavbe – nové železobetónové stropné konštrukcie  a dosky hr. 240 a 200, resp. 220 mm vo vyšších podlažiach. Medzistropy v podkroví majú hrúbku 160 mm. Dosky sú sčasti vo forme tzv. filigránových stropov v kombinácií s klasickými monolitickými doskami. Na monolitické stropné dosky nad 2.NP nadväzuje po jej okrajoch železobetónová monolitická „nadmurovka“ krovu.

Pôvodné konštrukcie hlavného schodiska a schodiskových podest pôvodnej budovy kúrie sa nahradili novými monolitickými obdobného tvaru. V novostavbe sa na debnenie nových železobetónových konštrukcií použilo systémové debnenie.

Interiéry  Interiér pôvodnej budovy aj v prístavby – vápenné omietky. V spoločenských priestoroch v chodbe a schodiskovom priestore – keramická dlažba klasicistických vzorov štvorce 45/45 alebo 33/33. V sociálnom zázemí bytov –  keramická dlažba,  izby –  drevolamináty.
Vykurovanie –  podlahovým teplovodným vykurovaním.
Plocha dvora – pobytové átrium a park – trávnatá plocha s vyrastenými  stromami, komunikáciou a terasami, vydláždenými umelo kamennou alebo gresovou dlažbou.

Strešný plášť – dvojplášťová šikmá strecha s tepelnoizolačnou vrstvou na celú výšku krokiev v dolnom plášti, s parotesnou vrstvou pri vnútornom povrchu a poistnou hydroizolačnou vrstvou účinne prepúšťajúcou vodnú paru na povrchu dolného plášťa.  Všetky stropy sú monolitické železobetónové dosky, spojité v celom pôdoryse príslušného dilatačného celku. Krov – nová drevené krovová konštrukcia so stužujúcimi prvkami – v novostavbe železobetónové stužujúce horizontál. a rámov. Vonkajší tvar strechy kúrie je totožný s pôvodným tvarom strechy. Vnútorné členenie je prispôsobené novej dispozícii a požadovaným podchodným výškam. Strecha – tvrdá škridlová krytina. Presvetlenie vikiermi v štylizovaných historických formách, tzv. výzorníkov–vikierov. Tvar vikierov rešpektuje metodické usmernenia k pamiatkovým zónam, strieška je valbová plytká.
Najpodstatnejším zásahom do konštrukčnej koncepcie kúrie  je náhrada drevených stropov stužujúcou železobetónovou  konštrukciou. 

Fasády 
Obnova  je tradičnou metódou, omietkovými a štukovými technológiami. Steny sú omietnuté hladkou omietkou, lomenej bielej a sivej farby. 
Povrch zateplených fasád novostavby je kontaktným  zatepľovacím systémom, paropriepustným s tepelným izolantom z polystyrénových fasádnych izolačných dosiek.  Povrchy fasád sú omietnuté hladkou omietkou. Farebnosť je prevažne lomená biela a sivá. Akcenty sú v terakotovo-okrovej farbe.

Okná/ Dvere: 
Okná na pôvodnej kúrii – voľná replika pôvodných okien, 4-tabuľkové, krídla a vnútorné časti okna s krycím náterom bielej farby. Vstupná brána  drevená hnedá a je  štylizáciou pôvodnej hospodárskej brány, s upravením spôsobu otvárania pre primárne používanie pešími osobami. V novostavbe sú okná a dvere EURO–plastové.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
Celková plocha pozemku podľa geometrického plánu: 2 547m2
Zastavaná plocha budovami: 1.193 m2 na teréne bez podzemnej garáže pod dvorom
Spevnené plochy – chodníky: 438 m2
Zastavaná plocha celkom: 1 410 m2 v 2.PP
Úžitková plocha celkom: 4 577 m2
Plocha zelene celkom: 940 m2   
Percentuálne zachovanie plochy zelene: cca 80 %
Podlažná plocha celkom: 5 473 m2
Celkový obostavaný priestor: 20 150 m3

Počet nadzemných podlaží:
–  Historická budova  3+1
–  Novostavba: premenlivé podľa terénu od 1+1 do 3.

Počet podzemných podlaží:
– historická budova -1
– novostavba -2

Počet parkovacích miest:
–    Voľných na pozemku:  3
–    V PP: 48

Počet bytov celkom: 38
1-izbové: 6
2-izbové: 12
3-izbové: 18
4-izbové: 2
Nebytové priestory:         3
Ateliér: 1
Trieda energetickej hospodárnosti: B

Časopis ASB – Architektúra, Stavebníctvo, Biznis – Generálny mediálny partner súťaže STAVBA ROKA 2013

Foto: Ing. Erik Felsen

–>–>