bratislava protipovodnova ochrana
Galéria(10)

BRATISLAVA – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Partneri sekcie:

Prezentácia stavieb v 17. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2011.
Jedná sa v Slovenskej republike svojim rozsahom o jedinečnú vodohospodársku stavbu. Kvalita vykonaných prác zodpovedá náročným kritériám projektu, STN, EN a požiadavkám objednávateľa a prevádzky diela. Stavba bola realizovaná v zmluvnom termíne aj napriek problémom so zvýšeným vodným stavom riek Dunaj a Morava najmä v roku 2009.

02 big image
03 big image
04 big image
05 big image
06 big image
09 big image
bratislava protipovodnova ochrana 5237 big image
08 big image
Pri výstavbe bola použitá široká škála najmä špeciálnych metód zakladania stavieb, fóliové tesnenie hrádzí a mobilné hradenie. Stavba je vhodne zakomponovaná do prostredia a tvorí jeho súčasť v symbióze s prírodou a požiadavkami hlavného mesta SR Bratislavy a jej mestských častí.  Jej celková dĺžka je 14.959,80 m. V rámci stavby boli vybudované aj  dve uzatváracie stavby a jedna  prečerpávacia stanica s kapacitou 4,0 m3/sek. 

Urbanistické riešenie stavby je dané exaktnými podmienkami zadania stavby vo vzťahu k požiadavke protipovodňovej ochrany veľkej Bratislavy voči povodniam. Tieto podmienky boli špecifikované na 100-, resp. 1000-ročnú vodu. Z toho potom vyplynula aj presná „urbanistická“ poloha jednotlivých stavebných častí  tejto  stavby.   Ochranná protipovodňová línia má na každej aktivite 3 základné prvky:  podzemnú tesniacu konštrukciu (podzemnú stenu, injektovanú stenu, pilótovú stenu), nadzemný pevný prvok línie (zemná hrádza, betónový múrik), mobilný nadstaviteľný prvok na potrebnú výšku v intraviláne (mobilné hradenie). 

Súčasťou protipovodňovej ochrany Bratislavy je aj stavba tejto ochrany  na úseku Gabčíkovo – Sap na  zvýšenie bezpečnosti ľavostrannej ochrannej hrádze odpadového kanála VD Gabčíkovo  (ľavý breh Dunaja). Jej dĺžka je 8.063 m s napojením na už vybudovanú líniu pri obci Sap po prehradenie Dunaja v Gabčíkove.

BRATISLAVA – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 
novostavba – Hl. mesto SR Bratislava, mestské časti Devín, Devínska Nová Ves, územie medzi obcami Gabčíkovo a Sap 
Projektant architektonickej časti:  TERRAPROJEKT, a. s. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – vodohospodárske a geotechnické riešenie: Ing. Miloslav Frankovský
Hlavný zhotoviteľ:  VÁHOSTAV – SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Chovanec
Stavebník: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Dozorná činnosť: Združenie Vodohospodársky rozvoj a výstavba, a. s. (CZ), Vodohospodárska výstavba, š. p.,  FINENVICO, s. r. o.
Investičné náklady s DPH:  39,2 mil. €, z toho 26,55 mil. € z kohézneho fondu EÚ
Stavebné náklady s DPH:  36,6 mil. €
Lehota výstavby:  01/2007 – 04/2010

stavba roka stavba roka
stavba roka stavba roka
stavba roka

FOTO: Jozef Mravec

Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis – Generálny mediálny partner STAVBA ROKA 2011

–>–>