Vplyv konfliktu na Ukrajine na zamestnávanie ukrajinských občanov

Už viac ako dva mesiace sledujeme vývoj udalostí Ukrajine. Každý deň sme svedkami tragických scén, vidíme čoraz väčšie škody, narastajúcu humanitárnu krízu a vzrastá aj množstvo utečencov pred vojnovým násilím. Priame implikácie vojnového konfliktu pociťujeme aj my v mnohých sférach života. V tomto článku sa zameriame na dopady konfliktu z pohľadu slovenských zamestnávateľov ukrajinských občanov.

Už dnes vnímame, že počet  Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko hľadať bezpečné útočisko pred vojnou je vysoký. Existuje však aj menej početná skupina ľudí, ktorých naopak vojna povolala k návratu domov. Zamestnávateľ tak rieši dva typy základných situácií: (i) ak chce ukrajinských utečencov zamestnávať a (ii) ak existujúci ukrajinskí zamestnanci odchádzajú do krajiny pôvodu. V prehľade sumarizujeme otázky spojené s týmito dvoma typmi situácií.

1.1              Chcem zamestnávať ukrajinských občanov prichádzajúcich na Slovensko

Ako postupovať ak chce zamestnávateľ ukrajinských utečencov zamestnať a tak ich podporiť? Zamestnať môže ukrajinských štátnych príslušníkov, ktorým vyplýva na Slovensku právo zamestnať sa najčastejšie z nasledovných právnych dôvodov.

(a)               Status odídenca (dočasné útočisko)

Slovenská republika poskytuje vojnovým utečencom z Ukrajiny dočasné útočisko. Ide o inštitút práva Európskej únie, ktorý bol do právnych poriadkov členských štátov EÚ zavedený podľa Smernice 2001/55/ES.[1] Smernica 2001/55/ES bola na európskej úrovni prijatá síce už v 2001 v reakcii na vojny na balkánskom polostrove, no prvýkrát je mechanizmus poskytovania dočasného útočiska vo všetkých členských krajinách Európskej únie spustený až rozhodnutím Rady EÚ zo 4. marca 2022,[2] práve v reakcii na prílev utečencov hľadajúcich ochranu pred vojnou na Ukrajine.

Zamestnať odídencov, teda osoby s poskytnutým dočasným útočiskom, je možné hneď, bez potreby ďalších povolení.[3] Zamestnanie môže byť formou pracovného pomeru (t.j. na pracovnú zmluvu) alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zamestnávateľ má však povinnosť na predpísanom formulári (informačná karta) poskytnúť príslušnému úradu práce podľa miesta výkonu práce údaje o zamestnaní, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. K informačnej karte zamestnávateľ dokladá kópiu zmluvy o pracovnoprávnom vzťahu a kópiu dokladu o poskytnutí dočasného útočiska príslušnému zamestnancovi. Takto zamestnaný štátny príslušník tretej krajiny môže byť aj dočasne pridelený na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.[4]

Zamestnávateľ aj vo vzťahu k zamestnancovi s dočasným útočiskom samozrejme plní svoje povinnosti ako pri bežnom zamestnancovi, vrátane spojených povinností voči zdravotnej a sociálnej poisťovni a daňovému úradu.

(b)               Prechodný pobyt za účelom zamestnania alebo trvalý pobyt

Novoprichádzajúci utečenci z Ukrajiny majú v súčasnosti problém podávať nové žiadosti o prechodný pobyt. Zákon o pobyte cudzincov totiž vyžaduje priložiť k žiadosti aj doklad o bezúhonnosti (výpis registra trestov z krajiny pôvodu nie starší ako 90 dní). Pre utečencov je v praxi väčšinou nemožné získať aktuálny výpis z ukrajinského registra trestov a podať tak kompletnú žiadosť.

Zamestnávateľ však môže zamestnať ukrajinských štátnych príslušníkov s už udeleným prechodným pobytom, ktorí len menia zamestnanie (prechodný pobyt na účel zamestnania sa udeľuje na predpokladaný čas zamestnania, najviac na 5 rokov). Ak osobe s udeleným prechodným pobytom skončí pracovný pomer počas platnosti prechodného pobytu na účel zamestnania, vzťahuje sa na ňu 60-dňová ochranná doba, počas ktorej cudzinecká polícia pobyt nezruší a cudzinec si môže hľadať iné zamestnanie. Nový zamestnávateľ má pred zamestnaním takého cudzinca povinnosť voľné pracovné miesto nahlásiť príslušnému úradu práce. Nahlášku je možné spraviť osobne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou, faxom alebo cez sluzbyzamestnanosti.gov.sk (viac informácií k nahláškam tu).  Ak sa nahlásené voľné pracovné miesto v lehote, ktorá vo väčšine prípadov bude 20 dní a viac, nepodarí obsadiť osobou vedenou v evidencii uchádzačov o zamestnanie, príslušný úrad práce na žiadosť vystaví  potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s cudzincom.

Lex Ukrajina[5] od 30. 3. 2022 zaviedol určité administratívne zjednodušenia v súvislosti so zamestnávaním štátnych príslušníkov tretej krajiny (nečlenské štáty EÚ):[6]

  • Zjednodušuje sa proces zamestnania cudzincov, ktorí už boli na Slovensku zamestnaní a len menia zamestnávateľa (mali udelený prechodný pobyt za účelom zamestnania). Ak cudzinec s udeleným prechodným pobytom na účel zamestnania mení pracovné miesto, môže o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta požiadať úrad práce namiesto cudzineckej polície priamo nový zamestnávateľ. Bližšie informácie aj potrebný formulár sú dostupné na gov.sk.
  • Predlžuje sa platnosť už vydaných potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na dobu trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a do uplynutia dvoch mesiacov od jej odvolania (predĺženie platnosti sa nevzťahuje na sezónne práce).
  • Mimoriadna úprava predlžuje zákonnú šesťtýždňovú lehotu na zaškolenie cudzinca.[7] Umožňuje zamestnávateľom počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po jej odvolaní zamestnávať cudzinca, ktorého začal zamestnávať na účel zaškolenia a to až do skončenia konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.
  • Úprava umožňuje zamestnávateľom počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po jej odvolaní zamestnávať cudzinca na rovnakom pracovnom mieste aj počas konania o obnovení prechodného pobytu na účel zamestnania.
  • Pri zamestnávaní odídencov, ktorí majú vykonávať prácu vo verejnom záujme[8] je potrebné preukázať bezúhonnosť ešte aj pred uzatvorením pracovného pomeru (napr. v prípade pedagogických zamestnancov). V týchto prípadoch môžu ukrajinskí štátni príslušníci s poskytnutým dočasným útočiskom výpis z registra trestov nahradiť čestným vyhlásením.

Ukrajinskí štátni príslušníci s trvalým pobytom na Slovensku sa na Slovensku môžu bez ďalšieho zamestnať v pracovnom pomere aj na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Aj v týchto prípadoch je však potrebné podať na úrad práce nahlášku voľného pracovného miesta, pred uzatvorením pracovnej zmluvy však nemusí plynúť žiadna zákonná lehota.

(c)                Modrá karta EÚ

Modrá karta je typ prechodného pobytu, ktorý sa vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín na účel vysokokvalifikovaného zamestnania. Základnou podmienkou na jej získanie je vyššia odborná kvalifikácia v podobe vysokoškolského vzdelania. Aj v tomto prípade bude faktickou bariérou novým žiadostiam o vydanie modrej karty povinnosť preukázať bezúhonnosť aktuálnym výpisom z registra trestov krajiny pôvodu (nie starším ako 90 dní). Modrá karta oprávňuje cudzincov vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území SR, cestovať do zahraničia a späť.

(d)               Žiadatelia o azyl alebo osoby s poskytnutou medzinárodnou ochranou

Už spomínaný Lex Ukrajina umožňuje od 30. 3. 2022 zamestnať žiadateľov o azyl, ktorí sú občania Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov (manžel alebo rodič maloletého dieťaťa) aj pred uplynutím deviatich mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. Po uplynutí 9-mesačnej zákonnej lehoty je možné zamestnať žiadateľov o azyl z iných krajín. Žiadateľovi Migračný úrad vydá potvrdenie o možnosti vstupovať na pracovný trh. Na základe tohto potvrdenia môže zamestnávateľ žiadateľa o azyl bez ďalšieho zamestnať. Zamestnávateľ má povinnosť zamestnanie žiadateľa o azyl oznámiť príslušnému úradu práce.

Osoby s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou sa môžu na Slovensku bez ďalšieho zamestnať v pracovnom pomere alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

1.2              Zamestnávam ukrajinských občanov, ktorí odchádzajú späť na Ukrajinu

Zamestnávatelia sa môžu stretnúť aj s tým, že ich existujúci ukrajinskí zamestnanci odchádzajú späť na Ukrajinu, za účelom plnenia brannej povinnosti na základe povolávacieho rozkazu alebo dobrovoľne.

Plnenie brannej povinnosti voči inému štátu nie je Zákonníkom práce osobitne upravená prekážka v práci na strane zamestnanca. Zamestnávateľ môže (nemusí) na tieto účely poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno[9] a má dokonca možnosť poskytnúť zamestnancovi za túto prekážku v práci náhradu mzdy.[10] Je však na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ako k náhrade mzdy za túto prekážku v práci pristúpia.

Rovnakým spôsobom môže zamestnávateľ podporiť zamestnancov – štátnych príslušníkov Ukrajiny, ktorí sa na základe vlastného rozhodnutia rozhodli dobrovoľne zapojiť do obrany svojho štátu napríklad dobrovoľným prevzatím brannej povinnosti bez povolávacieho rozkazu či ako zdravotnícki pracovníci ukrajinského poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

1.3              Ďalšie praktické informácie pre zamestnávateľov

Pracovné pozície ponúkané špecificky uchádzačom hovoriacim po ukrajinsky je možné zverejniť na stránkach AdeccoJobsforUkraine, ISTP.sk, Profesia.skKariera.zoznam.sk, alebo tu sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Inak ako zamestnaním je možné podporiť utečencov aj ich ubytovaním. Vlastníci nehnuteľností môžu za bezplatné ubytovanie získať finančný príspevok od štátu. Príspevok od štátu je možné získať prostredníctvom obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Výška štátnych príspevkov je 7,70 Eur za noc v prípade ubytovania fyzických osôb, ktoré dovŕšili 15 rokov a 3,85 Eur za noc za osoby mladšie ako 15 rokov. Boli stanovené aj maximálne výšky príspevkov, v závislosti od počtu poskytovaných miestností bez ohľadu na počet ubytovaných osôb: 1 obytná miestnosť 500 Eur, 2 obytné miestnosti 750 Eur, 3 obytné miestnosti 1 000 Eur, a 4 obytné miestnosti 1 250 Eur.

Vlastník obci predkladá zmluvu o bezplatnom poskytnutí ubytovania utečencom, a výkaz, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo ubytovanie poskytnuté (výkaz sa doručuje do 5. pracovných dní po skončení mesiaca v ktorom bolo ubytovanie poskytnuté). Vzory dokumentov sú na stiahnutie na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Pre hotely a penzióny platí obdobný postup, schéma poskytovania príspevkov za ubytovanie je v gescii Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré rovnako zverejňuje vzory potrebných dokumentov.

[1]               Smernicu Rady 2001/55/ES o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (smernica 2001/55/ES).

[2]               Vykonávacie rozhodnutie Rady EÚ 2022/382 zo 4. marca 2022.

[3]               (§ 23a ods. 1 písm. k) zákona o službách zamestnanosti).

[4]               https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/uzitocne-informacie-pre-obcanov-ukrajiny-korisna-informacia-dla-gromadan-ukraini-useful-information-for-citizens-of-ukraine.html?page_id=1159972

[5]               Zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (ďalej len „Lex Ukrajina“)

[6]               § 72au zákona o zamestnanosti (Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny).

[7]               podľa § 23a ods. 1 písm. u) zákona o zamestnanosti

[8]               Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

[9]               Podľa § 141 ods. 3 písm. b), c) alebo d) Zákonníka práce

[10]             § 141 ods. 3 Zákonníka práce.

Katarína Matulníková

Barbora Brunovská

Zdroj: Allen & Overy Bratislava, s.r.o.