image 84045 25 v1
Galéria(2)

Vladimír Balent: Navrhujeme efektívne riešenia z pohľadu udržateľnosti aj komfortu užívateľa

Vladimír Balent pôsobí v spoločnosti ISOVER ako projektový manažér a predovšetkým zabezpečuje komunikáciu a podporu s architektonickými a projekčnými ateliérmi. Poskytuje podporu univerzitám a organizačne zabezpečuje medzinárodnú súťaž Isover students architectural contest. Je akousi predĺženou rukou medzi profiláciou firmy a aktuálnymi požiadavkami stavebného trhu.

IMG 1289

Udržateľnosť, ekológia a ergonómia pre užívateľa je spoločnosťou ISOVER vnímaná ako komplexná téma, ktorá zároveň patrí k základným stratégiám vašej činnosti. Skúsme to rozmeniť na drobnejšie: cez aké prístupy sa táto téma prejavuje?
Trvalo udržateľné budovy čelia počas svojej životnosti trom výzvam udržateľného rozvoja: ľuďom, prírodným podmienkam a profitu. Každá fáza existencie budovy, či už ide o jej návrh, výstavbu, prevádzku, alebo rekonštrukciu, pomáha trvalo udržateľným spôsobom zvyšovať životný komfort, znižovať spotrebu prírodných zdrojov (vrátane energií), znižovať ekologickú záťaž a zlepšovať finančnú kondíciu objektu. Rastúci záujem o trvalo udržateľné budovy je zreteľný aj z dopytu po environmentálnych certifikáciách na Slovensku. U nás sa podľa niektorej z environmentálnych certifikačných schém certifikuje čoraz viac nových budov, prvé lastovičky sú už aj v segmente jestvujúcich budov.

V tejto oblasti máte vlastné skúsenosti napríklad s certifikáciou objektu Zelené átrium v Trnave podľa schémy LEED na úroveň Platinum, ale aj s certifikáciu pasívnych domov podľa Passive Haus Institut (PHI) Darmstadt. Aké ďalšie aktivity v tejto oblasti vyvíjate?
Snažíme sa o vydávanie podrobných publikácií, o školenia a podporu svojich partnerov, aby ich projekty dosahovali čo najlepšie hodnotenie v rôznych certifikačných schémach. Udržateľnosť je veľmi úzko prepojená s ekológiou, čomu je už niekoľko rokov prispôsobený chod a prevádzka našich výrobných závodov. Novovyvinuté produkty spĺňajú najprísnejšie kritériá kladené na kvalitu, stavebnú fyziku, ekológiu a naše zdravie. Na zdravie myslíme aj pri formátovaní výrobkov či pri spôsobe balenia s prihliadnutím na manipuláciu.

Environmentálna certifikácia budov vo svete už dávnejšie hýbe cenami nehnuteľností. Je to naozaj len o šetrení alebo má certifikácia aj širší dopad?
Záleží, ako vnímame slovo „šetrenie“. Mohli my sme povedať, že je to šetrenie so širším dopadom. Správny výber materiálov a technológií a výnimočné riešenia umožňujú šetriť prevádzkovými nákladmi, ale zároveň prispievajú k ochrane životného prostredia, šetria naše zdravie. Vytvárajú prijateľnejšie a zdravšie prostredie pre užívateľa budovy a zvyšujú komfort ľudského života.

Vráťme sa ešte k Zelenému átriu, ktoré je certifikované ako prvý pasívny bytový dom na Slovensku. Čo táto referencia znamená pre vás, ale aj pre tendenciu bytovej výstavby na Slovensku?
V prvom rade je to obrovská skúsenosť. Stavba v Trnave bola okrem iného zaujímavá svojou polohou. Išlo o rekonštrukciu aj novostavbu so snahou recyklovať a znovu použiť čo najväčšie množstvo materiálu. Budúcim majiteľom bytov sme chceli zabezpečiť tiché, zdravé, bezpečné a úsporné bývanie. Fakt, že nami navrhnuté riešenia sú správne a udržateľné, majú dokázať dva certifikáty. Z PHI inštitútu v Darmstadte sme už kladné vyjadrenie dostali a budova je certifikovaná ako pasívny dom. Teraz ešte čakáme, ako ohodnotia naše snaženie zástupcovia LEED.

Ďalšou vašou referenciou v tomto rangu je stavba Eco Point v Košiciach s BREEAM certifikáciou. Aké materiály ste dodávali na túto administratívnu budovu a čím je pre vás významná?
ECOPOINT je trochu iný typ stavby. Ako dodávatelia izolácie do priečok a do odvetranej fasády sme boli po prvýkrát konfrontovaní s požiadavkami na dokladovanie materiálov v zmysle hodnotenia BREEAM. Nie sú to však jediné dve „certifikované referencie“. V podstate neustále konzultujeme s architektmi a projektantmi rôzne konštrukčné detaily a použitie rôznych materiálov tak, aby pomohli získať čo najvyššie hodnotenie v rámci certifikácie.

Skúsme teda zhrnúť význam environmentálnej certifikácie pre development a projektantov?
Pokiaľ sa developer rozhodnutie certifikovať budovu jednou z certifikačných schém ešte v prípravnom štádiu projektu, pomocou bodov jednotlivých kapitol sa môžu zhodnotiť reálne možnosti danej stavby. Prechádzaním jednotlivých bodov sa dajú optimalizovať riešenia, materiály, produkty a technológie. Nájdenie optimálneho stavu pre danú stavbu má v konečnom dôsledku priamy vplyv na efektívnosť výstavby a prevádzku. V prípade administratívnej budovy je to vplyv napríklad na vytvorenie vhodných pracovných podmienok.

Prečo by sa developeri a projektanti mali obracať práve na vás? Ako im viete pomôcť pri získavaní potrebných bodov do certifikácie LEED a BREEAM?
Keďže certifikácia je proces, ktorý sprevádza stavbu od nakreslenia zámeru až po kolaudáciu stavby, je dôležité z pohľadu developera alebo projektanta nájsť zodpovedného partnera, ktorý vie navrhnúť správne technické riešenia, odporučiť a dodať kvalitné materiály, dodať ku všetkému potrebné a požadované dokumenty a, samozrejme, prevziať aj záruku. Práve takýmto zodpovedným partnerom sa snažíme byť. Aj preto sa neustále snažíme zbierať praktické skúsenosti, vytvárať a navrhovať efektívne riešenia z pohľadu udržateľnosti, životného prostredia, ale aj komfortu užívateľa a spokojnosti investora.

Ako to konkrétne uskutočňujete?
Ako pomôcku sme aktuálne spracovali informačné brožúry pre LEED a BREEAM, kde si záujemcovia môžu pozrieť, koľko bodov a v ktorej kategórii môžu získať s použitím našich riešení. Pracujeme na ich ďalšom detailnejšom rozpracovaní, aby sme takto pomohli projektantom a developerom pomôcť získať potrebné body. V stavebnom reťazci je transparentnosť čoraz viac žiadaným ukazovateľom environmentálnej výkonnosti. Neustále zdokonaľujeme naše LCA (Life Cycle Assessment – posudzovanie životného cyklu) hodnotenia každého produktu. Výsledky hodnotenia životnosti LCA sú prezentované formou Environmentálneho vyhlásenia o produkte (EPD). Aby boli výsledky hodnotenia LCA spoľahlivé, zaviazali sme sa, že dáme EPD verifikovať treťou nezávislou stranou.

Ako sa ekológia a udržateľnosť odráža na vašom produktovom portfóliu?
Spomeniem dva príklady, ktoré vykresľujú náš vzťah k ekológii a udržateľnosti. Už dávnejšie sme zaviedli ekologickú službu zberu polystyrénových odrezkov zo stavieb, ktoré vznikajú pri realizácii. Odrezky následne zvážame späť do nášho výrobného závodu v Trnave a opätovne spracovávame. Udržateľnosť a ekológia sú stelesnené aj v aktuálne najnovšej inovácii, ktorú sme uviedli na trh v tomto roku. Nová fasádna minerálna doska ISOVER Clima 034 je vyrobená až z 80 % z recyklovaného skla, navyše je naozaj „udržateľná“, keďže jej hmotnosť je o polovicu nižšia v porovnaní s bežnými fasádnymi minerálnymi doskami. A to všetko pri zachovaní vynikajúcich tepelnoizolačných a akustických vlastností.

Súčasťou vášho „servisu“ sú nielen tlačoviny a výpočtové programy, ale aj školenia, semináre a poradenstvo. Ako sa vám osvedčili tieto postupy – mali priamy vplyv na zvýšenie kvality projektov, ako aj na predaj vašich produktov?
Snažíme sa vzdelávať a súčasne podporovať svojich zákazníkov, aby ich projekty boli čo najlepšie. Školenia, semináre a poradenstvo sa ukazujú ako cesta, aby naše myšlienky našli toho pravého adresáta. Za posledných pár rokov vidieť posun, začali sa používať kvalitnejšie izolačné materiály, čo sa, samozrejme, prejavilo aj na predaji. Výpočtové programy, ako je ISOVER FRAGMENT, si ľudia overili ako vhodný nástroj na kontrolu svojich návrhov alebo na ich optimalizáciu. Práve na základe komunikácie s používateľmi pripravujeme jeho aktualizáciu s ešte komplexnejšou databázou stavebných materiálov a ich vlastností, ale aj zmenou užívateľského rozhrania a rozšírenia funkcionalít.

Je váš kalkulačný program Fragment aj pomôcka pre výstavbu energeticky úsporného domu?
Fragment môže tomu napomôcť. Momentálne dolaďujeme a testujeme novú verziu. Upravili sme výstup programu, ktorý teraz korešponduje s aktuálnymi požiadavkami tepelnotechnickej normy 73 0540. Samozrejme, nová verzia prináša aj nové možnosti. Vonkajšie okrajové podmienky sa dajú zadefinovať pre každú obec na Slovensku, program ráta fázový posun a teplotný útlm, pri fóliách s variabilným difúznym odporom rozlišujeme letný a zimný režim. Nadstavbovou časťou programu je aj energetické hodnotenie. Nová verzia beží na akomkoľvek zariadení (počítač, tablet, mobilné zariadenia), na ktorom sa dá spustiť moderný internetový prehliadač.

Všetko by malo vyústiť do vízie budov s takmer nulovou spotrebou energie po roku 2020, ako o tom hovorí politika (smernica) EÚ. Domnievate sa, že to bude na Slovensku reálne?
My sme po každej stránke pripravení a podporíme všetkých, ktorí si toto smerovanie uvedomujú. Sem-tam sa ozývajú hlasy, že rok 2020 je ešte ďaleko – uvidíme, ako sa to ešte vyvinie. Smerovanie je podporené normami a legislatívou. Prichádzajúce zmeny projektanti zavádzajú do praxe a je vysoko pravdepodobné, že splníme, k čomu sme sa zaviazali.

Vladimír Balent – v spoločnosti Saint-Gobain Construction, divízia ISOVER, pôsobí ako projektový manažér. Podieľa sa na vývoji kalkulačných programov zameraných na tepelnú techniku, na vývoji 2D a BIM detailov, príprave technických podkladov a publikácií, angažuje sa v implementácii „zelených“ environmentálnych certifikátov. Zastupuje ISOVER v združení ZSD SR, v Sekcii drevostavieb ako aj v Inštitúte pre Energeticky Pasívne Domy. Zabezpečoval odborné poradenstvo pri výstavbe projektu Zelené átrium v Trnave, ktoré získalo certifikát pasívneho domu a ašpiruje na LEED Platinum.

Ľudovít Petránsky

Foto: Miro Pochyba