Pohľad na areál Úradu vlády SR

Úrad vlády potrebuje priestory pre svojich zamestnancov, vyriešiť to má nová budova

Vládna inštitúcia má nedostatok kancelárskych priestorov. O dvojkolovej projektovej architektonicko-urbanistickej súťaži, ktorá bola vyhlásená 22. februára, informuje stránka archinfo.sk.

Súťaž má dve kolá. Výsledky a zverejnenie súťažných návrhov by sa malo uskutočniť v októbri tohto roka. Lehota na predloženie návrhov v 1.etape je 28. apríla 2023 do 15. hodiny.

Administratívny objekt bude navrhnutý na ploche, ktorá je zastavaná úžitkovými a prevádzkovými stavbami. Slúžia pre úsek dopravy, sú bez architektonickej koncepcie a nadväznosti na národnú kultúrnu pamiatku Letný arcibiskupský palác a park.

Záujmové územie sa nachádza v centrálnej časti mestskej časti Staré Mesto na Námestí slobody č.1. Riešené územie je situované vo vnútrobloku a je obklopené aj zástavbou prevažne bytových a polyfunkčných objektov, ktoré lemujú hranice ulíc Štefánikova, Čajkovského, Spojná a Námestie Slobody.

Pohľad na areál Úradu vlády SR
Pohľad na areál Úradu vlády SR | Zdroj: Súťažné zadanie Administratívna budova ÚV SR

V podzemí bude chránené vládne pracovisko

Orientačne na prvom až štvrtom nadzemnom podlaží pre cca 500 zamestnancov budú kancelárie, vrátane pracoviska NBAC (národné bezpečnostné analytické centrum), ktoré funguje v špeciálnom režime. Na prvom podlaží má byť vstup a foyer, zasadačka, jedáleň a priestory pre odbor dopravy.

Podobne je odporúčané, aby na prvom a druhom podzemnom podlaží boli parkovacie miesta, z nich 15 % budú nabíjacie stanice pre elektromobily, autodielňa a podobne. V treťom podzemnom podlaží je návrh na chránené pracovisko pre potreby vlády, úkryt, rokovaciu miestnosť pre organizovanie stretnutí s možnosťou rokovania utajovaných skutočnostiach, archív, sklad aj serverovňa.

Počíta sa so zbúraním garáže, autoumyvárne, servisných miestnostı,́ sociálnej budovy, skladov a objektov sekcie informačných technológiı. Funkcie zbúraných budov sa plánujú zachovať a je potrebné ich zapracovať do priestorov novej budovy.

Administratívna budova Úradu vlády Slovenskej republiky

Verejný obstarávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
Predpokladané investičné náklady: 31,263 mil. €  bez DP
Počet parkovacích miest: cca 170
Veľkosť riešeného územia: 5630 m2
Index podlažnej plochy: 1,44 (8107 m2)
Maximálna podlažnosť (nadzemná): 4. nadzemné podlažia

Súčasťou návrhov má byť udržateľnosť

Súťažný návrh má priniesť funkčný a atraktívny priestor, ktorý bude rešpektovať pamiatkové hodnoty celého areálu a komunikovať s verejným priestorom. Zároveň má nový objekt spĺňať základné princípy udržateľnej výstavby na zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny v riešenom území.

Dôležitým aspektom je podľa návrhu nájdenie optimálnej väzby medzi novodobými technickými a priestorovými požiadavkami na modernú administratívnu budovu, vo svojom architektonickom výraze pri racionálnej ekonomickej náročnosti.

Porota:

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Nora Vranová, autorizovaná architektka SKA, predsedníčka poroty
Ilja Skoček, autorizovaný architekt SKA, predseda SK
Ingrid Konrad, architektka
Juraj Šujan, autorizovaný architekt SKA, hlavný architekt mesta Bratislava
Juraj Benetin, autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

Ľudmila Saudreau,  autorizovaná architektka SKA, architektka ÚV SR
Ján Obycký, investičné oddelenie ÚV SR