Zateplenie obvodového plášťa polystyrénom je ešte stále výhodnejšie

image 91032 25 v1

V procese dodatočného zateplenia obvodového plášťa budov sa od začiatku roka 2016 stal skutočnosťou prechod na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. Dosiahnuť tieto sprísnené požiadavky na tepelnú ochranu obvodového plášťa možno navrhovaním väčšej hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy v ETICS.

Požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

V nadväznosti na zvyšovanie hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy v ETICS podľa STN 73 0540-2: 2012 platia od 1. 9. 2015 nasledujúce zrevidované normy:
•    STN 73 2901/01: 2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS),
•    STN 73 0802/Z2/O1: 2015 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia,
•    STN 73 0802/Z2/O2: 2016 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia,
•    STN 73 0834/Z2: 2015 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb.

Tieto normy priniesli sprísnené požiadavky na použitie EPS (expandovaného polystyrénu) v ETICS, a to najmä z hľadiska protipožiarnych opatrení.

Hlavné zmeny sa týkajú nasledujúcich oblastí. Pri navrhovaní dodatočného zatepľovania sa zaviedla povinnosť používať v ETICS požiarne zábrany, čo sú vlastne bariéry vytvorené z minerálnej vlny v celej hrúbke ETICS so šírkou aspoň 200 mm v ETICS s hrúbkou viac ako 100 mm a najviac 200 mm.

V prípade použitia  EPS v ETICS s hrúbkou najviac 100 mm  nie sú potrebné požiarne zábrany. Zo skúseností  z iných európskych krajín je možné skonštatovať, že zhotovovanie ETICS s požiarnymi zábranami vyžaduje len mierne zvýšenie náročnosti a prácnosti.

Čo je dôležité?

Pri výbere tepelnoizolačného materiálu na zatepľovanie stavieb treba vychádzať z vlastností komplexne. Sú to najmä vlastnosti, akými sú:
•    objemová hmotnosť,
•    nasiakavosť,
•    obsah škodlivých látok v materiáloch,
•    celková prácnosť pri vyhotovení ETICS aj z hľadiska kotvenia a upevňovania na obvodovú konštrukciu,
•    a v neposlednom rade aj ekonomická výhodnosť.

Správne rozhodnutie závisí od analýzy vlastností a možností použitia na konkrétnu stavbu. Často sa však stretávame aj s tvrdením, že zavedením požiarnych zábran použitie EPS so striedaním s minerálnou vlnou (MW) prináša zvýšené nároky na technologickú disciplínu zhotovovania tepelnoizolačnej vrstvy ETICS a spôsobuje zvýšenie ceny ETICS vplyvom zvýšenia prácnosti.

Údajne je preto výhodnejšie rozhodnúť sa pre celoplošné zateplenie MW. Je toto tvrdenie správne? Je to také jednoduché? Pozrime sa na to odbornejšie!

Na čo si dať pozor, ak sa použije na zateplenie len minerálna vlna

Skúsenosti z európskych krajín ukazujú, že realizačné firmy už považujú kombináciu materiálov za samozrejmosť a majú s nimi bohaté skúsenosti. Ak sa však aj napriek tomu rozhodneme pre zateplenie bez EPS, treba mať na zreteli niekoľko skutočností:
•    tepelná izolácia na báze MW má vyššiu hodnotu (návrhovú) súčiniteľa tepelnej vodivosti λ = 0,040 až 0,045 vo W/(m . K)
•    ako na báze EPS (λ = 0,036 až 0,041),
•    na splnenie požiadaviek podľa STN 73 0540-2: 2012 platných od 1. 1. 2016 treba použiť väčšie hrúbky z MW o 20 až 60 mm ako z EPS,
•    pri hrubších doskách treba dlhšie rozperné kotvy,
•    vplyvom povrchu dosiek z MW sa zvýši spotreba stierkovej hmoty základnej vrstvy,
•    vplyvom väčšej hmotnosti sa zvyšuje náročnosť fyzickej práce a náročnosť manipulácie pri zhotovovaní,
•    v porovnaní s doskami z EPS sa zvyšuje prácnosť pri úprave dosiek z MW,
•    zvyšuje sa priťaženie vplyvom zateplenia.

Zvýšenie priťaženia

Z dôvodu vysvetlenia zvýšenia priťaženia bolo zrealizované porovnanie priťaženia zateplení tepelnoizolačnými doskami s EPS a s minerálnou vlnou s hrúbkou 180 mm. Rôzne tepelnoizolačné materiály majú rozdielnu objemovú hmotnosť, ktorá je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Po zrealizovaní výpočtov podielu priťaženia, v %, na obvodový plášť (OP) od ETICS podľa použitého OP a tepelnej izolácie a podielu priťaženia ETICS-om, v %, v porovnaní k celkovému stálemu zaťaženiu budovy podľa použitého OP a tepelnej izolácie možno konštatovať nasledovné závery:

•    Druh a hrúbka tepelnej izolácie významnou mierou ovplyvňuje priťaženie obvodového plášťa a budovy. Podiel priťaženia pórobetonového obvodového plášťa od ETICS s použitím minerálnej vlny s hrúbkou 180 mm a objemovou hmotnosťou 150 kg/m³ je viac ako 20 %.
•    Plošná hmotnosť ETICS s použitím minerálnej vaty s hrúbkou 180 mm je viac ako 36 kg/m² resp. viac ako 42 kg/m², pri polystyréne menej ako 20 kg/m².
•    Pripevnenie ETICS s charakteristickou plošnou hmotnosťou vonkajšieho súvrstvia viac ako 20 kg/m² (podľa STN 73 2902: 2012 čl.4.1) sa musí posúdiť aj na účinky vlastnej hmotnosti a účinky objemových zmien.
•    Zvýšenie hrúbky tepelnej izolácie predstavuje aj zvýšenie prácnosti na stavbe pri zhotovovaní ETICS.
•    Doska z EPS má pri hrúbke 180 mm hmotnosť 1,3 kg. (pozn. na splnenie požiadaviek STN je potrebná menšia hrúbka EPS ako MW)
•    Doska z MW má hmotnosť 15,0 kg (pri 115 kg/m³),resp. 19,5 kg (pri 150 kg/m³).
•    Pri kotvení dosiek z MW sa majú použiť kotvy s oceľovými tŕňmi a prídavné taniere, či špeciálne typy kotiev.

Použitie EPS s požiarnymi zábranami z hľadiska nákladov

Pri porovnaní nákladov použitia EPS alebo MW sa treba pozrieť aj na ušetrené náklady.
Príklad: Bytový dom: typ P1, 14 ročný, 8.p., 1 vchod, plocha zateplenia: 1501 m² fasády a 110 m² ostení, hrúbka izolácie: EPS, MW, MW požiarne pásy – 160 mm
Pri použití ETICS s EPS, tak môžeme ušetriť náklady na jedno auto!

www.epssr.sk

KategórieUdalostiZnačky