Digitalizácia stavebníctva na Slovensku

Už piate pokračovanie veľmi úspešného workshopu Budúcnosť BIM v slovenskom stavebníctve, ktorý usporiadala analytická spoločnosť CEEC Research, Ministerstvo dopravy, spoločnosť Graitec, SKSI a ZSPS, prebehlo v utorok 16. apríla v budove Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Bratislave. Bolo na ňom predstavených niekoľko pilotných projektov súkromného sektora z oblasti dopravy a infraštruktúry a prítomní odborníci tak mohli od prednášajúcich načerpať radu skúseností a best practice postupov. Počet účastníkov zároveň potvrdil naďalej rastúci záujem o tému digitalizácie v stavebníctve a využívaní informačného modelu budov BIM na Slovensku.

Po slávnostným zahájení workshopu štátnym tajomníkom Peterom Ďurčekom prezentovali projektové firmy niekoľko reálne pripravených projektov využívajúcich model BIM – počínajúc rekonštrukciou železničnej zastávky Bohuslavice u Kyjova až po plavebnú komoru a skládku provizórnych hradení v rámci Vodného diela Gabčíkovo. Z príspevkov bola jasne zjavná komplexnosť BIM a dôležitosť využitia všetkých jeho častí u pilotných projektov, teda nie len návrhu a výstavby, ale tiež správu a prevádzku stavby zadávateľom.

V ďalšej časti predstavila spoločnosť Graitec použité prostriedky, technológie a pracovné postupy. Bola tu podrobnejšie popísaná funkčnosť a nadväznosť softwarových produktov ako je Civil 3D, Revit, NavisWorks a InfraWorks. Bolo tiež vysvetlené sdieľané dátové prostredie CDE. Nasledovala téma využitia informačného modelu budov BIM pre rozpočtovanie a realizáciu stavieb, ktorú prezentovala firma IBR Consulting so zameraním na výpočet celoživotných nákladov budovy. Časť pojednávajúcu o využití informačných BIM modelov pre správu a údržbu a obecne platných postupoch v oblasti definície projektov predniesli zástupcovia spoločnosti BIMCON.

„Z priebehu workshopu vyplynul významný posun od jeho prvých pokračovaní, kedy sa hovorilo prevažne v teoretickej rovine ku skutočne realizovaným projektom. Dôležitá je spolupráca súkromných subjektov a štátu pri tvorbe a doplnení chýbajúcich štandardov a metodík, ktoré však musia vychádzať z praktických skúseností u pilotných projektov.“ uvádza Jiří Vacek, riaditeľ spoločnosti CEEC Research.

Diskusia účastníkov workshopu s panelistami
Diskusia účastníkov workshopu s panelistami |

K tejto dôležitej spolupráci tiež významne pomáhajú štvrťročné konferencie a workshopy usporadúvané práve analytickou spoločnosťou CEEC Research, na ktorých môžu odborníci z rôznych častí odboru diskutovať problémy, predstaviť získané skúsenosti a tiež získavať dôležité kontakty. Účasť na nich je pre riaditeľov a zástupcov firiem bezplatná, pričom jedinou podmienkou je predbežná registrácia.

Podrobnosti a miesta konania týchto akcií z oblasti stavebníctva, projekcií a developmentu je možné získať na stránkach www.ceec.eu/events/conference-list.

ZDROJ: PR článok spoločnosti CEEC Research