Architektonická súťaž Vyhliadková veža na Dubni pozná svojho víťaza

image 83259 25 v1

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra a mesto Žilina, ktoré je jej členom, vyhlásili verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov Vyhliadková veža na Dubni. Porota na svojom zasadnutí dňa 10. 6. 2016 hodnotila 43 návrhov, z ktorých vyšli 3 víťazné návrhy a 3 návrhy na ocenenie bez určenia poradia.

Odborná verejnosť ako aj účastníci súťaže ocenili vysokú úroveň súťaže, o čom svedčí aj počet súťažných návrhov. Idea postaviť vyhliadkovú vežu na hrebeni kopca Dubeň nie je nová. Už v roku 1995 mesto Žilina vypísalo architektonickú súťaž, ktorej účelom bolo navrhnúť tam architektonické riešenie ikonickej stavby v tvare dvojkríža. Mala sa nachádzať približne na priesečníku hrebeňa kopca Dubeň a osi Národnej ulice. Tento zámer realizovaný nebol. Aj vďaka tomu je dnes možné opätovne sa venovať tejto téme.

„Som rád, že sme sa vybrali cestou verejnej architektonickej súťaže a že bol o súťaž taký záujem. Verím, že sa nám podarí vežu realizovať v blízkej budúcnosti a tým poskytnúť nový priestor pre oddych a relax obyvateľom mesta Žilina, pretože Dubeň má potenciál byť parkovým lesom celomestského významu, “ povedal predseda predstavenstva OOCR Malá Fatra Igor Choma.

Do verejnej architektonickej súťaže na návrh vyhliadkovej veže na Dubni sa prihlásilo 45 návrhov, z toho dva návrhy porota diskvalifikovala z dôvodu nedodržania podmienok autorizácie a neskorého doručenia.

Na základe hodnotenia v jednotlivých kritériách a spočítaní bodov bolo určené výsledné poradie:
1. miesto: 1500 € Ing. arch. Ladislav Vikartovský, spolupráca: Ing. arch. Gábor Nagy
2. miesto: 900 € akad. arch. Karol Gregor, Jakub Herza, Bc. Viktória Mravčáková
3. miesto: 600 € Ing. arch. Tomáš Beneš

Porota zasadala dňa 10. 6. 2016 v zložení: Ľubomír Závodný (predseda poroty), Júlia Durdyová (podpredseda poroty),Vladimír Kohút, Ingrid Dolníková, Vít Halada, Jozef Oswald, Michal Marcinov.
Poďakovanie patrí aj Petrovi Lényimu a spoločnosti 2021 s.r.o., ktorá spracovala súťažné podmienky a zabezpečovala súťaž organizačne.

Všetky návrhy súťažné návrhy sú zverejnené na sutazduben.sk.

Ing. Peter Šimčák, Oblastná organizácia cestovného ruchu MALÁ FATRA 

KategórieSúťaže