Sanácia hradných architektúr, hrad Devín v Bratislave
Galéria(15)

Skončila veľká prvá fáza obnovy hradu Devín. Komplexnou rekonštrukciou prešli strechy

Katarína Selecká z Múzea mesta Bratislavy (MMB) informovala, že cieľom je zvýšiť návštevnícky komfort, trvácnosť a autenticitu národnej kultúrnej pamiatky.

Projekt sa uskutočnil v rámci cezhraničného projektu Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava. „Väčšina prác, týkajúca sa obnovy hradných architektúr a ďalšej fázy archeologického výskumu, realizovaného z projektu, bola v jeseni ukončená. Finalizácia projektu bola pre vyššiu časovú náročnosť niektorých prác predĺžená do 31. júla 2023,“ priblížila Selecká.

Do konca roka 2022 sa podarilo napríklad zrekonštruovať kryciu stavbu ranokresťanských archeologických nálezov. V priebehu júna 2023 roku budú tieto nálezy sprístupnená pri príležitosti dočasnej panelovej výstavy.

Keďže pri degradácii strešnej konštrukcie vplyvom zatekania došlo k miernemu poškodeniu náleziska, v ďalších etapách MMB pripravuje reštaurovanie náleziska do nálezového stavu. Týmto bude rekonštrukcia krycej stavby náleziska ukončená a následne sa bude pripravovať na sprístupnenie verejnosti.

Sanacia hradnych architektur hradu Devin foto Jana Gombikova 3
Sanácia hradných architektúr hradu Devín. | Zdroj: Jana Gombiková

Ukončili tiež archeologický výskum na dolnom hrade. Počas neho objavili kolovú stavbu so základovými žľabmi, jamu vyplnenú zvyškami požiarom zaniknutej nadzemnej drevo-hlinenej konštrukcie, kostrové hroby či rastlinné makrozvyšky extrahované zo sedimentu.

„Artefakty, ako sú silicitové čepieľky, fragmenty keramických nádob, zlomok rímskej bronzovej spony a drobné úlomky sklených nádob, železné nože a klince, dokladajú osídlenie tejto lokality od staršej doby bronzovej, doby železnej a rímskej až po neskorý stredovek a novovek,“ podotýka MMB.

Súčasťou projektu má byť aj nový viacjazyčný informačný a navigačný systém v areáli hradu i dva malé pavilóny, slúžiace pre zvýšenie komfortu návštevníkov. Koncom minulého roka uskutočnili audit bezbariérovosti areálu hradu Devín spolu so zhodnotením návrhu systému.

Výsledky auditu boli zapracované do projektovej dokumentácie. Súčasťou tejto časti projektu je aj príprava novej webovej stránky hradu Devín.

Hrad Devin foto Dominika Bolgacova 3
Hrad Devín.
Sanácia hradných architektúr, hrad Devín v Bratislave
Sanacia hradnych architektur hrad Devin foto Nina Pacherova 2
Sanacia hradnych architektur hradu Devin foto Jana Gombikova 1
Sanácia hradných architektúr, hrad Devín v Bratislave
Sanacia hradnych architektur hradu Devin foto Jana Gombikova 3
Sanacia hradnych architektur hrad Devin foto Nina Pacherova 4

Zrealizované práce v júli až decembri 2022:

  • komplexná rekonštrukcia a statické zabezpečenie strešnej konštrukcie, bola obnovená hydroizolačná vrstva a extenzívna skladba zelenej strechy.
  • kompletná výmena všetkých rozvodov elektroinštalácie a počas januára 2023 budú práce pokračovať montážou umelého scénického osvetlenia vnútorného priestoru stavby
  • sanácia a rekonštrukcia odkrytých historických architektúr. Išlo najmä o údržbu a statické zabezpečenie porúch hradných murív, ktoré vznikli vplyvom degradácie cementovej výplne použitej ako nosné spojivo pri obnove hradu v 70. – 80. rokoch 20. storočia. Svojím rozsahom a dôležitosťou predstavujú za desaťročia jeden z najvýznamnejších projektov, ktoré boli v hradnom areáli realizované. Väčšina prác bola realizovaná z lešenia a horolezeckou technikou v mieste návštevníckych komunikácií. Vďaka dôslednému plánovaniu a spolupráci s kvalifikovanými dodávateľmi obstaranými v otvorenej verejnej súťaži celá renovácia prebehla bez uzávery hradu.
  • rekonštrukcia klenieb mosta – nepôvodné degradované tehlové klenby vybudované počas veľkej rekonštrukcie hradu v 80. rokoch 20. storočia boli odstránené a na ich mieste boli vybudované kamenné klenby materiálovo zodpovedajúce dobovej architektúre. Rekonštrukcia mosta prebiehala počas plnej prevádzky hradu. Na jar 2023 bude po dôkladnom vyzretí betónu realizovaná obnova povrchovej vrstvy mostného telesa – kamennej dlažby

ZDROJ: MMB