Pozvánka na kurz: Základy moderných drevostavieb
Galéria(2)

Pozvánka na kurz: Základy moderných drevostavieb

Kurz je určený inžinierom, architektom, technikom, zhotoviteľom a dodávateľom drevených konštrukcií. Počas dvojdňového kurzu sa účastníci dozvedia všetko o najnovších výrobkoch (napr. XLAM), technológiách a ich použití. Uznávaní odborníci budú takisto prednášať o najnovších poznatkoch o dreve a jeho požiarnej odolnosti, o navrhovaní nosných konštrukcií, o spojovacích technikách a mnohom inom na európskej úrovni.

Dátum konania:
štvrtok 7. apríla 2011, 09.00 – 18.00 hod.
piatok 8. apríla 2011, 08.30 – 17.30 hod.

Miesto konania: Falkensteiner Hotel Bratislava – Pilárikova ulica 5, 811 03 Bratislava www.bratislava.falkensteiner.com

Organizátor: proLignum v spolupráci s Technickou univerzitou Graz/Inštitút drevostavieb a technológie dreva, Slovenskou technickou univerzitou Bratislava/Katedra kovových  a drevených konštrukcií a Českým vysokým učením technickým v Prahe/Katedra oceľových a drevených konštrukcií a Katedra konštrukcií pozemných stavieb.

Tri univerzity sa spojili, aby umožnili projektantom, architektom, stavebným inžinierom, zhotoviteľom a dodávateľom drevených konštrukcií vysoko hodnotný prenos vedomostí.

Prevzatie záštity prisľúbili:
Slovenská komora architektov (Bratislava)
Slovenská komora stavebných inžinierov (Bratislava)

Čo Vám poskytneme

  • obsiahle študijné materiály na stiahnutie na internetovej stránke www.prolignum.sk
  • pracovnú príručku: Tyčové výrobky pre drevené stavby
  • 16 lekcií
  • 2 obedy, 4 prestávky s kávou a občerstvením
  • welcome coffee

Cena kurzu: účastnícky poplatok je € 160.00 (vrátane všetkých podkladov a skrípt; nezahŕňa ubytovanie)

Prihláška:
Maximálny počet účastníkov je 40 osôb.

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE DO 4. APRÍLA 2011 NA INTERNETOVEJ STRÁNKE
WWW.PROLIGNUM.SK/KURZ

Program
Štvrtok, 7. apríl 2011/ 09.00 – 18.00 hod.

1,5 h    Drevo ako stavebný materiál
fyzikálne a mechanické vlastnosti dreva, konštrukčné drevo a jeho rozdelenie podľa pevnosti – Petr Kuklík (ČVUT Praha CZ)

1,5 h    Materiály na báze dreva
tyčové a doskové materiály pre použitie v stavebníctve, platné normy v SR a používané lepidlá – Jitka Beránková (Konzultantka TU Graz)

1,5 h    Stavebná fyzika

Jan Tywoniak (ČVUT Praha CZ)

1 h    Spojovacia technika

prehľad spojovacej techniky, odolnosť, tuhosť a duktilita spojov, poddajnosť spojovacích prostriedkov, princíp prenosu zaťaženia, návrh spojov s požadovanou odolnosťou – Jaroslav Sandanus (Konzultant  TU Graz)

1,5 h    Metódy výstavby budov z dreva/typológia

X-LAM – Petr Kuklík (ČVUT Praha CZ)

1,5 h    Ochrana dreva

konštrukčná ochrana dreva – Petr Ptáček (VVÚD)

Piatok, 8. apríl 2011/ 08.30 – 17.30 hod.


2 h    Dimenzovanie prvkov drevených konštrukcií, Pozemné stavby

Petr Kuklík (ČVUT Praha CZ)

1,5 h    Spoje drevo – drevo
tesárske spoje, modelovanie spojov, príklady výpočtov – Jaroslav Sandanus (Konzultant TU Graz)

1 h    Sanácia drevených konštrukcií
diagnostické metódy, spôsoby sanácie, príklady z praxe – Jaroslav Sandanus (Konzultant TU Graz)

1,5 h    Drevo a jeho chovanie pri požiari
stanovenie požiarnej odolnosti prvkov, dielcov a spojov podľa európskych noriem – Petr Kuklík (ČVUT Praha CZ)

1,5 h    Inžinierske spoje
spoje s kolíkovými oceľovými spojovacími prostriedkami – kolíky, svorníky, klince, skrutky, spoje drevo – drevo, drevo – oceľový plech, posudzovanie spojov, príklady – Jaroslav Sandanus (Konzultant TU Graz)

Prednášajúci:
Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Konzultant Technickej univerzity Graz, www.svf.stuba.sk
Zaoberá sa pedagogickou a výskumnou činnosťou v oblasti drevených konštrukcií na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb SKSI, autor mnohých projektov a odborných posudkov v oblasti drevených a oceľových konštrukcií.

Doc Ing. Petr Kuklík, CSc.
Pracovník ČVUT v Prahe, Stavebná fakulta, www.fsv.cvut.cz
Zaoberá sa vedeckovýskumnou a normotvornou činnosťou v odbore drevených konštrukcií a to na národnej i medzinárodnej úrovni. Autor a spoluautor radu vedeckovýskumných a odborných publikácií a noriem. Člen komisií medzinárodných organizácií – CEN, CIB, COST, ISO, IUFRO, RILEM.

Ing. Jitka Beránková, PhD.
Konzultantka Technickej univerzity Graz, www.vvud.cz
Vedúca Notifikovanej osoby 1393 a certifikačného orgánu na výrobky drevospracujúceho priemyslu VVÚD Praha, š.p. Pedagogická činnosť na lesníckej a drevárskej fakulte Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe a Vyššej odbornej škole vo Volyni.

Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
ČVUT v Prahe, Stavebná fakulta, www.fsv.cvut.cz
Zástupca vedúceho katedry konštrukcií pozemných stavieb na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe. Zaoberá sa stavebnou tepelnou technikou, nízkoenergetickými stavbami a integrovaným navrhovaním budov. Autor a spoluautor odborných kníh a mnohých príspevkov na konferenciách a v časopisoch v tejto oblasti.

Ing. Petr Ptáček, PhD.
Výskumný a vývojový drevársky ústav, Praha, š.p., www.vvud.cz
Odborný pracovník a vedúci audítor Notifikovanej osoby 1393 (stavebné výrobky z dreva a na báze dreva) a certifikačného orgánu na VVÚD, Praha, š.p. Publikačná činnosť v odbore ochrany dreva, spracovanie súdnoznaleckých posudkov.

Sponzori:
Abete dřevostavby  www.klh.at
Fermacell www.fermacell.sk
Haas Fertigbau www.haas-fertigbau.sk
Hasslacher Norica Timber  www.hasslacher.sk
Mayr-Melnhof – Holz Paskov s.r.o.  www.mm-holz.com
Tectum Novum www.tectumnovum.sk
Visimpex www.visimpex.cz


Ďalšie informácie poskytne:

Rakúske veľvyslanectvo, Obchodné oddelenie
Suché mýto 1, Vchod A, 3.posch., 811 03 Bratislava
T +421 2 591 006 00
F +421 2 591 006 99

–>–>