image 70940 25 v1

Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy

Očakáva sa, že zmena klímy bude mať významné dôsledky na rozvoj mestských území. Nárast priemernej teploty a s tým spojený nárast intenzity či častosti extrémov počasia (ako sú napríklad prívalové dažde, vlny horúčav, búrky, suchá) majú a budú mať negatívny dopad na zdravie a zdravotný komfort obyvateľstva, na technickú infraštruktúru, obytné, verejné a historické budovy, na kvalitu životného prostredia a na poskytovanie obecných a ekosystémových služieb.

Adaptácia na zmenu klímy je nová tematická oblasť, kde poznatky rýchlo narastajú a všetky mestá musia v tejto oblasti začať konať aj keď s limitovanými vedomosťami, nedostatkom úspešných príkladov a s obmedzenými zdrojmi. Okrem investičných opatrení je veľmi dôležité pre strednodobú a dlhodobú adaptáciu, aby mestá zohľadnili a zapracovali poznatky o dôsledkoch vplyvov zmeny klímy na sociálne, infraštrukturálne či prírodné systémy do tzv. neinvestičných procesov ako je plánovanie, rozhodovanie, regulovanie či povoľovanie.

Cieľom konferencie je prezentovať procesy urbánnej adaptácie na zmenu klímy z rôznych uhlov, predovšetkým na príklade niektorých európskych a slovenských miest a zamerať diskusiu na prekonávanie bariér ich prenositeľnosti do plánovania rozvoja miest.

Kľúčové témy:

  • Charakter a závažnosť vplyvov zmeny klímy pre mestá
  • Príprava a implementácia mestských adaptačných stratégií (problémy a príležitosti)
  • Adaptácia na zmenu klímy ako dôležitý mechanizmus na definovanie realistických rozvojových priorít
  • Začleňovanie klimatických ohrození do plánovacích procesov a dokumentov miest

Konferencia je určená najmä pre tých, čo plánujú, koordinujú a robia výskum v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest (napr. urbanisti, územní plánovači, útvary rozvoja miest, útvary životného prostredia, výskumné inštitúcie a univerzity, a pod.) a pre ďalších, ktorých táto téma zaujíma.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 29. – 30.1.2015 v Trnave na Trnavskej Univerzite
//483.pdf>Program konferencie