Tretia výzva obnova domu

Tretia výzva na obnovu domu: Takéto sú podmienky pre ďalších 10-tisíc žiadateľov

Po dvoch pilotných výzvach na obnovu domu, ktoré mali podľa Slovenskej agentúry životného prostredia slúžiť na „navnímanie potrieb ľudí“, prichádza tretia výzva. Aké sú jej podmienky a čo sa pre žiadateľov zjednodušilo?

Obnova 30-tisíc rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR pokračuje treťou výzvou, na ktorú je vyčlenených 190 miliónov eur. Ministerstvo životného prostredia SR ako vykonávateľ a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ako sprostredkovateľ po uzatvorení pilotných výziev avizovali zjednodušenie celého procesu. Sľubovali tiež výrazné zníženie počtu povinných príloh.

Výška príspevku na obnovu domu

V tretej výzve vám bude preplatených maximálne 75 % celkových oprávnených výdavkov a zároveň:

  • 15-tisíc eur v prípade, že obnovou domu dosiahnete úsporu primárnej energie v rozsahu 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou
  • 19-tisíc eur (15-tisíc eur + bonus vo výške 4-tisíc eur) v prípade, že obnovou sa dosiahne úspora primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pre obnovou

Výška skutočne vyplatených prostriedkov mechanizmu bude závisieť od preukázaných zrealizovaných opatrení na obnovu rodinného domu a sprievodnej dokumentácie v rozsahu, v akom je financovaná v rámci projektu. Stavebné práce sa vzťahujú na tovary a služby objednané najskôr 1. februára 2020.

Čo sa zmenilo?
Zrušilo sa rozdelenie na štandardnú skupinu obyvateľov a sociálne a ekonomicky znevýhodnených žiadateľov, a s tým sa zjednotila aj výška príspevku. Pribudol aj bonus pri dosiahnutí vyššej úspory primárnej energie.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať

Oprávneným žiadateľom je vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu (bezpodielový či podielový). Ak sa nejedná o výlučného vlastníka, tento musí byť splnomocnený manželom/manželkou alebo ostatnými podielovými spoluvlastníkmi na predloženie žiadosti. Žiadateľ musí zostať vlastníkom, resp. spoluvlastníkom nehnuteľnosti do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy so SAŽP. Zmena veľkosti vlastníckeho podielu je však možná a bude akceptovaná.

Čo sa zmenilo?
V dome, na ktorý žiadate dotáciu, už viac nemusíte mať trvalý pobyt. SAŽP po novom nebude kontrolovať ani vaše exekúcie, nedoplatky na daniach a podlžnosti voči sociálnej či zdravotnej poisťovni.

Podmienky týkajúce sa rodinného domu

Rodinný dom sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky, byť postavený pred rokom 2013 a na liste vlastníctva musí byť evidovaný ako „rodinný dom“, ktorý má maximálne tri bytové jednotky. Podlahová plocha využívaná na iný účel ako bývanie pritom nesmie presiahnuť 10 % celkovej podlahovej plochy domu.

Rodinné domy v radovej výstavbe, so samostatným súpisným číslom, sa považujú za oprávnené, ak spĺňajú ostatné podmienky na poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Nehnuteľnosť, na ktorú žiadate dotáciu, zároveň nesmie byť prenajímaná tretím osobám ani využívaná na výkon inej hospodárskej činnosti.

Úspora energie zostáva

Stále platí podmienka úspory primárnej energie minimálne 30 % oproti stavu pred obnovou a zároveň musí byť realizované aspoň jedno opatrenie zo skupiny A. Výdavky zo skupiny A musia predstavovať aspoň 25 % z celkových výdavkov. Pozor, za oprávnené nebudú považované opatrenia, ktoré sa viažu na vybudovanie nadstavby alebo prístavby, ani zobytnenia podkrovia alebo suterénu. Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné, takže si z nich môžete ľubovoľne vybrať.

V prípade rodinných domov, kde dochádza k presahom zatepľovanej fasády nad rámec teplovýmennej plochy konštrukcie z dôvodu minimalizovania tepelných mostov (sokel, rímsa, atika, štítová stena, betónová markíza, vrátane všetkých vystupujúcich konštrukcií v kontakte s teplovýmenným obalom rodinného domu) si môžete uplatniť vynútené vedľajšie výdavky. Opatrenie „zateplenie obvodového plášťa“ zo skupiny A sa kvôli nim môže navýšiť o maximálne 10 %. Ich realizáciu preukážete fotodokumentáciou a vyjadrením odborne spôsobilej osoby.

Čo sa zmenilo?
Výdavky zo skupiny A už nemusia tvoriť minimálne 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu. Po novom projekt musí zahŕňať aspoň jedno opatrenie z tejto skupiny a výška výdavkov v skupine A musí tvoriť minimálne 25 %.

Rodinné domy
V tretej výzve by SAŽP chcela zaevidovať až 10-tisíc žiadostí a tým pádom zazmluvniť obnovu 10-tisíc rodinných domov. | Zdroj: iStock

Oprávnené náklady

Skupina opatrení A. na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy:

1. zateplenie obvodového plášťa vrátane vynútených vedľajších výdavkov
2. zateplenie strešného plášťa (len v prípade, ak je súčasťou obnovy aj opatrenie odstránenie azbestu zo strešnej krytiny)
3. výmena otvorových konštrukcií
4. zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru, pod ktorým je vykurovaný priestor)
5. zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru, nad ktorým je vykurovaný priestor)
6. zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Skupina opatrení B1. inštalácia zdroja energie (vrátane uvedenia do prevádzky)

1. tepelné čerpadlo (určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie)
2. fotovoltické panely
3. solárne kolektory
4. plynový kondenzačný kotol (po splnení podmienok ako napríklad energetická trieda A)
5. rekuperácia
6. iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol)

Skupina opatrení B2. zelená strecha

1. intenzívna (pod podmienkou zabezpečenia závlahy zelenej strechy z akumulačnej nádrže na dažďovú vodu)
2. extenzívna

Skupina opatrení B3. akumulačná nádrž na dažďovú vodu

1. podzemná
2. nadzemná

Skupina opatrení B4. inštalácia tieniacej techniky

Trvalo inštalované stavebné výrobky vonkajšej tieniacej techniky s pohyblivými prvkami, umožňujúcimi nastavenie úrovne zatienenia, ktoré slúži k zníženiu tepelnej záťaže miestností nachádzajúcich sa vnútri obálky budovy.

Skupina opatrení B5. odstránenie azbestu

1. obkladu stien
2. strešnej krytiny

Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení B3. a B5. nesmie kumulatívne prekročiť 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu. Kotol na spaľovanie biomasy nebude podporovaný ani v prípade, ak umožňuje spaľovanie viacerých druhov palív. Rovnako nie sú podporované tepelné zdroje na uhlie alebo olej.

Okrem realizácie vyššie uvedených opatrení je možné finančné prostriedky poskytnúť aj na prípravu sprievodnej dokumentácie, a to na projektovú dokumentáciu, vrátane projektového energetického hodnotenia (ak obnova RD podlieha stavebnému povoleniu) alebo energetického certifikátu. V prípade, ak rekonštrukcia podlieha stavebnému konaniu, projektová dokumentácia musí byť spracovaná v stupni minimálne pre stavebné povolenie, a to oprávnenou osobou.

Potrebná dokumentácia

Tretia výzva obsahuje menej povinných príloh ako prvé dve pilotné výzvy. Stále platí, že ak v žiadosti nevyplníte údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, musíte výpis priložiť k žiadosti.

Doklady, ktoré sú prílohou žiadosti:

  • doklad preukazujúci vek rodinného domu (kópia kolaudačného rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2013, alebo povolenie užívania stavby, alebo potvrdenie obecného/mestského úradu o predpokladanom veku budovy, prípadne znalecký posudok, z ktorého je zrejmý vek stavby)
  • plnomocenstvo ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti (ak žiadateľ nie je výlučným vlastníkom)
  • plnomocenstvo pre tretiu osobu (ak žiadosť predkladá tretia osoba, ktorá nemá k domu žiaden vlastnícky vzťah)

K vyplneniu žiadosti budete potrebovať aj doklad totožnosti, list vlastníctva a výpis z účtu alebo iný dokument obsahujúci IBAN.

Čo sa zmenilo?
Novinkou je, že SAŽP nevyžaduje k žiadosti predloženie dokladov, ktoré preukazujú, že postupujete resp. ste postupovali pri obnove domu v súlade so stavebným zákonom. To vás však nezbavuje povinnosti dodržať ustanovenia stavebného zákona a ostatných príslušných právnych predpisov. Čerpanie prostriedkov mechanizmu je podmienené tým, že v lehote troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy predložíte projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát budovy pred obnovou domu.

Rekonštrukcia domu
Projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát budovy pred obnovou postačí v tejto výzve predložiť do troch mesiacov. | Zdroj: iStock

Odkedy môžete podávať žiadosti?

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu je možné predkladať od 24. apríla od 9. hodiny, a to v listinnej podobe osobne do niektorej z regionálnych kancelárií, osobne či poštou aj do podateľne SAŽP, alebo elektronicky do e-schránky SAŽP na portáli www.slovensko.sk.

Pri elektronickej žiadosti musíte pre prílohy, ktoré sa vyžadujú ako originál, zabezpečiť tzv. zaručenú elektronickú konverziu dokumentov. Do tejto kategórie dokumentov patria notársky overené plnomocenstvá, výpis z registra trestov (originál alebo úradne osvedčená kópia). V prípade, že to nie je možné, tieto dokumenty musíte predložiť v listinnej podobe.

Uzavretie výzvy je naplánované na 28. augusta 2023, alebo sa uzatvorí zaevidovaním 10-tisícej žiadosti. Závisí, čo nastane skôr. Realizácia projektu musí byť ukončená do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o čerpaní prostriedkov. SAŽP môže na základe odôvodnenej žiadosti predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie o 6 mesiacov.

V prípade, že disponibilná alokácia výzvy nepokrýva výšku žiadaných prostriedkov v žiadostiach, ktoré splnili podmienky poskytnutia prostriedkov a boli úplne predložené v jeden deň, SAŽP zašle týmto žiadateľom oznámenie o splnení podmienok bez návrhu zmluvy. Zároveň žiadateľovi oznámi, že návrh zmluvy mu bude zaslaný po uvoľnení potrebnej alokácia, rešpektujúc poradie žiadostí.

Čo sa zmenilo?
Pri rodinných domoch podliehajúcich stavebnému konaniu musela byť realizácie ukončená do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, v ostatných prípadoch (ohlásenie drobnej stavby, stavby nevyžadujúce ohlásenie) ste mali na obnovu 8 mesiacov. Tento časový údaj sa zjednotil na 10 mesiacov.

Na čo nezabudnúť?

Stále platí podmienka priloženia fotodokumentácie východiskového stavu domu pred obnovou a po nej. Nezabudnite si ho preto odfotiť pred začatím prác v požadovanom rozsahu podľa vzoru na stránke obnovdom.sk.

Medzi dokumentmi a vzormi nájdete aj čestné vyhlásenie o nakladaní s drobným stavebným opadom – najmenej 70 % odpadov musí byť pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie vrátane spätného zasypávania, pri ktorom sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

Tí, ktorí nemajú prístup k internetu alebo neovládajú prácu s ním natoľko, aby boli schopní vyplniť formulár žiadosti, majú možnosť splnomocniť na prípravu a predloženie žiadosti tretiu osobu (fyzickú alebo právnickú). V tomto prípade je úradne overené splnomocnenie povinnou prílohou predkladanej žiadosti.