Slovenská komora architektov súťaž

Komora architektov vyhlásila súťaž pre gánkový dom, radovku a dom s prejazdom, chce inšpirovať pri ich obnove

Partneri sekcie:

Po hľadaní optimálnych riešení rekonštrukcie pre tri najčastejšie typy rodinných domov sa teraz Slovenská komora architektov zamerala na gánkový dom, radovku a dom s prejazdom. Chce poskytnúť inšpiráciu tým, ktorí rekonštruujú tieto staré domy vďaka dotácií z Plánu obnovy.

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov vyhlásila ideovú verejnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov, ktorej zadaním je hľadanie ideového prístupu k obnove rodinného domu typu gánkový dom a dom s prejazdom.

Od súťažného návrhu sa v prvom rade očakáva, že poskytne riešenie na rekonštrukciu rodinného domu jedného alebo druhého typu. A tiež ukáže vhodný spôsob, ako celkovo obnoviť a zhodnotiť objekt, aby spĺňal nároky na moderné bývanie súčasnosti.

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb, bude vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR – komponentu 2.

Kto sa môže prihlásiť?

Účastníkom v súťaži môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej 1. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva; ak je účastníkom právnická osoba, má v príslušnom registri zapísaný predmet činnosti podľa §4 (autorizovaný architekt), §4a (autorizovaný krajinný architekt) alebo §5 (autorizovaný stavebný inžinier) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo predmet činnosti podľa §45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn. n. p. (ďalej „SZ“) (vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb).

Obnova rodinného domu typu GÁNKOVÝ DOM

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 16. máj 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 6. jún 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 20. jún 2023

Gánkový dom je jednotraktový dom obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou, prípadne valbovou strechou. Stával obvykle štítom do ulice. Dispozične sa tieto domy stavali v dvojizbovej schéme – vstup do obytnej časti domu bol z dlhšej strany domu priamo do kuchyne. Predná izba s oknom do ulice bývala najdlhšia a najpohodlnejšia. Tieto domy mali v čase svojho vzniku pomerne nízky hygienický a technický štandard, za desaťročia svojej existencie sa preto upravovali a prispôsobovali svojím majiteľom.

Obnova rodinného domu typu DOM S PREJAZDOM

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 18. máj 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 6. jún 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 20. jún 2023

Jedná sa o charakteristický typ obydlia rozšírený v centrálnych častiach (nielen) vidieckych sídiel. Spravidla ide o jedno až trojtaktový jednopodlažný dom pôdorysu v tvare L so sedlovou strechou s hrebeňom rovnobežne s ulicou. Tieto domy majú pôdorysy rozvinuté obvykle v dvorovej časti pozemku a na ulici tvoria súvislú radovú zástavbu. Dovnútra dvora sa vchádza cez krytý prejazd, ktorý má mnoho lokálnych názvov ako napríklad durfár, úkol či návratie.

Obnova rodinného domu typu MESTSKÁ RADOVKA

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 23. máj 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 6. jún 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 20. jún 2023

Rodinný dom tohto typu nájdeme na celom území Slovenska. Má štvorcový pôdorys s plochou strechou (respektíve pultovou strechou nízkeho sklonu, ktorá je skrytá za vysokú atiku). V oblastiach s vyššou snehovou nádielkou sa staval s krovom, vo výnimočných prípadoch zástavby radových domov s plochou strechou vytvárali átriá. Tento typ je príznačný pre výstavbu v 70. až 90. rokoch 20. storočia a prevádzkovo sa rozdeľoval podlažiami na dennú a nočnú časť. Pomerne často využíval balkóny, lodžie a terasy podobne ako pri tzv. kockách.

Súťaže voľne nadväzujú na ideové architektonické súťaže na obnovu rodinných domov typov „Štvorec“, „Kocka“ a „Orava“, realizovaných v roku 2022. Porota určí v jednotlivých kategóriách víťazov, na ktorých čakajú finančné odmeny 4 700 eur za prvé miesto, 2 800 eur za druhé miesto a 1 800 eur za tretie miesto. Presné podmienky súťaže a jednotlivé zadania nájdete na stránke Slovenskej komory architektov.

Súťažná porota

Predseda: Mgr. arch. Nora Vranová

Riadni členovia:
Ing. arch. Kornel Kobák
Ing. arch. Pavel Paňák
prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Ing. Ľubica Šimkovicová

Náhradníci poroty: Ing. Matej Kerestúr  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti: Doc. Ing. František Vranay, PhD.

SKA, red