image 71409 25 v2

Konferencia Teória a konštrukcie pozemných stavieb

Organizátor: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Spolupráca: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Slovenská komora stavebných inžinierov, Fakulta architektúry STU v Bratislave, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť člen […]

Organizátor:
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Spolupráca:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Slovenská komora stavebných inžinierov, Fakulta architektúry STU v Bratislave, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

Vás pozývajú na 22. odbornú konferenciu pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 
Teória a konštrukcie pozemných stavieb OD ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU OBNOVY BUDOV PO REALIZÁCIU
sprievodné podujatie 36. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2015
25. marca 2015 EXPO Club INCHEBA a.s.

Cieľom konferencie je oboznámiť projektantov, stavebných inžinierov a architektov, zároveň aj pracovníkov štátnej správy, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúcich, zástupcov miest a obcí, dodávateľov stavieb, správcov budov, zástupcov bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov s podmienkami, technickými predpismi a možnými postupmi pri obnove existujúcich budov uplatnením dodatočnej tepelnej ochrany najmä obvodových plášťov budov aj pre zlepšenie architektonického vzhľadu budov.

Cieľová skupina:
Cieľovú skupinu tvoria stavební inžinieri, architekti, projektanti, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich budov na bývanie a nebytových nevýrobných budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií a ďalšia odborná verejnosť.
Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby.

Odborná garantka:
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný n.o,.

Organizačná garantka: – sekretariát konferencie:
Ing. Eugénia Kiselyová Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť Koceľova 15, 815 94 Bratislava Tel/ Fax + 421 2 /50207650, e- mail: stav@zsvts.sk, www.zsvts.sk mobil: 0915241438

Prípravný výbor:
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. Ing. Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Zsolt Lukáč, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Regionálne združenie SKSI Bratislava, Stavebná fakulta STU v Bratislave Ing. Anton Novotný, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave, Spolok architektov Slovenska

Organizačné pokyny: Hlavná železničná stanica: autobus č. 93,Zochova ul. prestup na autobus č. 80, výstup na Einsteinovej ulici pri Inchebe. Hlavná autobusová stanica: autobus č. 70 pod Most SNP, prestup na autobus č. 88, vystúpiť na Einsteinovej ulici pri Inchebe.

Vstup do areálu INCHEBA preukázaním pozvánky a podľa prezentačného zoznamu prihlásených účastníkov. Každý účastník dostane pri registrácii vstupenku na stavebný veľtrh CONECO 2015.

Úhrada účastníckeho poplatku je možná z fondu opráv.

Účastníkom sa poskytne CD: Postupy a odporúčania správcom a projektantom k prevencii, resp. spomaleniu degradačného procesu pórobetónu v čase. E 05 Úlohy 1134/A301/2013/MDVRR SR Rekognoskácia fyzického a chemického stavu pórobetónu po dlhodobej expozícii v bytových budovách. Bratislava: TSÚS, n.o., 2014.
Uzávierka prihlášok je 23. marca 2015.

//CONECO_2015.pdf>POZVÁNKA NA KONFERENCIU

//prihlaska_CONECO_2015.docm>Prihláška