Chceme sa posúvať k ekologickejším riešeniam (Profil spoločnosti Sensus Slovensko, a. s.)
Galéria(6)

Chceme sa posúvať k ekologickejším riešeniam (Profil spoločnosti Sensus Slovensko, a. s.)

Taký je cieľ spoločnosti Sensus Slovensko, ktorá je známym výrobcom a dodávateľom meracej techniky, predovšetkým na meranie vody a tepla. Nosným produktom firmy na Slovensku sú vodomery, ktoré pre mnohých znamenajú len akýsi doplnok k iným zariadeniam budovy. V skutočnosti však má funkcia týchto zariadení aj svoju silnú emocionálnu a environmentálnu stránku. Meranie spotreby vody prináša jej šetrenie, a teda ochranu životného prostredia a jej zdrojov. Nielen o tomto sa zhovárame s Jiřím Heringom, generálnym riaditeľom spoločnosti Sensus Slovensko, a. s.   

Jiří Hering,
generálny riaditeľ spoločnosti
Sensus Slovensko, a. s.

Váš nosný sortiment – vodomery – predstavuje pre mnohých len akýsi nevyhnutný doplnok k ostatným zariadeniam budov alebo stavieb, má preto obchod v tejto oblasti nejaké svoje špecifiká?
Ponúkame síce špičkové technické výrobky, avšak možno príliš technicky – cez ich parametre, tabuľky, klasické prospekty… A aj keď sa ich kvalita dokazuje práve cez parametre, začíname si uvedomovať, že aj tento biznis má svoju emocionálnu stránku a postoj k nemu sa bude určite pomaly meniť. Nepochybne v tom zohráva svoju úlohu aj celosvetový nedostatok vody a energie vo všeobecnosti a strategický význam týchto surovín. Žiaľ, sme ešte na začiatku. Určite to ovplyvnil aj historický vývoj, v rámci ktorého sa od roku 1935, keď táto firma vznikla na Slovensku (samozrejme, ešte pod iným názvom, ale už s jasným sortimentom), ustálil spomínaný pohľad na vodomery ako na výsostne technické zariadenia, ktoré sú potrebné ako doplnok k iným zariadeniam. V skutočnosti sa takáto tradícia vyvíja ešte dlhšie, keďže v Nemecku sa s výrobou našich vodomerov začalo už v roku 1850.
 
Možno hovoriť o nejakých emocionálnych aspektoch aj v krajinách, kde sa s meraním spotreby vody ešte len začína a v podstate sa v nich neprešlo ani len tými základnými krokmi?
Trhy Ruska alebo Ukrajiny a ďalších krajín východnej Európy, za ktoré v rámci firmy zodpovedáme, sú vyslovene v plienkach. Tam je celkom odlišná situácia. Už len samotná predstava merania vody je v týchto krajinách absolútne novátorskou myšlienkou. Napriek tomu, aj tam začínajú pomaly chápať význam vody ako strategickej suroviny. Zhodou okolností sme práve na Ukrajine a v Bielorusku v minulosti – ešte ako slovenská firma – zriadili dcérske spoločnosti a možno aj preto, sú nám tieto krajiny blízke.
 
Ako sa podarilo vybudovať zo starej Chirany firmu, ktorá dokáže pôsobiť v nadnárodnom priestore a expandovať aj na obrovské východné trhy?
Na úvod by som rád povedal – nech už je situácia na trhoch a v obchode akákoľvek –, je úžasné, že firma existuje od roku 1935 a zvládla rozličné obdobia, vrátane prechodu k demokracii, a rozvíja sa ďalej. V Starej Turej sa vždy vyrábali vodomery – či už išlo priamo o pôvodnú Chiranu alebo neskôr Premu. V časoch socializmu sa však preferovala skôr medicínska technika, ktorá sa tu tiež vyrábala. V deväťdesiatych rokoch pomohli vodomerom niektoré vládne programy, keďže už krátko po revolúcii začal platiť jeden z významných zákonov o úsporách vody a energie. Vtedy sa ukázal prínos toho, že sa v Starej Turej podarilo udržať po celý čas aj program meracej techniky, ktorá začala byť opäť perspektívnou. Ďalšie roky mala teda firma možnosť rozvíjať svoj záber v oblasti vodomerov a darilo sa jej nadväzovať spoluprácu aj so zahraničnými spoločnosťami, predovšetkým v Nemecku. Po desiatich rokoch však prišla určitá stagnácia a vtedy sa podarilo získať zahraničný kapitál, ktorý v pravý čas pomohol firme a dal jej v jej vývoji a orientácii ďalší „náboj“. Výroba vodomerov v Starej Turej sa tak stala od roku 2000 súčasťou medzinárodnej americkej spoločnosti Sensus a jedným z najväčších centier výroby meracej techniky v Európe. Iste, nie je tu len naša firma, ale práve výroba, ktorá tu mala svoje historické korene, pritiahla aj ďalšie firmy z tejto oblasti. Len u nás sa vyrobí približne do 1,5 milióna kusov vodomerov ročne…

Súčasná situácia sa teda ustálila tak, že v Starej Turej sa vyrábajú výlučne vodomery?
Áno, dá sa to tak povedať. V minulosti tu bývala aj výroba meračov tepla, za posledné roky sme sa však výraznejšie špecializovali. V rámci skupiny Sensus existujú niektoré lokálne výroby, ktoré slúžia pre potreby miestneho trhu – a týka sa to, napríklad, aj takého obrovského trhu, akým je Čína. Tamojšie výrobky sú určené výhradne pre čínsky trh. Potom existujú globálne významné miesta výroby, ktoré sú prakticky rozdelené na severoamerickú zónu a ostatné krajiny.

Ak budem hovoriť o nám blízkej európskej zóne, na tomto území sú tri významné výrobné závody, pričom náš závod je jedným z nich. Ďalšie dva sú v Hannoveri a Ludwigshafene v Nemecku. Výroba v Ludwigshafene je najväčšou európskou centrálou, objemy výroby v Hannoveri sú porovnateľné s objemami výroby v Starej Turej. V rámci špecializácie to konkrétne vyzerá tak, že v Hannoveri sa vyrábajú veľké vodomery, menšie svetlosti klasických lopatkových (rýchlostných) vodomerov sa vyrábajú u nás a objemové vodomery sa vyrábajú v Ludwigshafene. Mnoho komponentov sa však vyrába aj formou outsourcingu v špecializovaných európskych firmách, takže dnešné naše výroby zodpovedajú v svojej podstate už skôr montážnym činnostiam, vďaka čomu neuveriteľne rastie efektivita práce.

Špecialitou Starej Turej je okrem výroby vodomerov ešte výroba skúšobných zariadení, ktorá v žiadnom inom závode skupiny neexistuje. Keďže vodomery sú podľa zákona určené meradlá, ich správnosť sa musí overovať. A pripravovaná legislatíva v tejto oblasti ešte umocní zodpovednosť výrobcu za kvalitu meracieho zariadenia.    

Akým spôsobom sa potom kompletizuje celý sortiment výrobkov pre zákazníka?
Kompletizácia sortimentu pre zákazníka prebieha zvyčajne u nás, v Starej Turej. Svoj sortiment jednoducho doplníme ponukou z ďalších závodov. Z hľadiska dodávok a logistiky má náš závod na starosti celú strednú, východnú a juhovýchodnú Európu a takisto Škandináviu. To však nie je identické s plánovaním obchodu, vytváraním kontraktov na jednotlivých trhoch a s realizáciou obchodu. V tomto smere máme okrem Slovenska na starosti krajiny bývalého Sovietskeho zväzu a náš okolitý región, napríklad Poľsko.  

Koľko zamestnancov potrebuje vaša výroba, aby mohla zvládať pridelené regióny?
Vo výrobe máme približne tristo ľudí, ktorí momentálne pracujú na tri zmeny, takže v podstate sa pracuje nepretržite. Táto situácia je výsledkom oživenia trhov v posledných mesiacoch, predtým bol znateľný útlm vplyvom krízy najmä vo východnom regióne. Západné trhy s meracou technikou zostali počas krízy takmer nedotknuté.

Najviac automatizované je v procese výroby skúšanie, ktoré je najdôležitejšou fázou overenia kvality výrobkov. V tomto smere sa snažíme vylúčiť pôsobenie ľudského faktora. Na druhej strane – ľudský faktor dokáže pôsobiť aj pozitívne, potrebujeme ľudí, ktorí sú kreatívni a majú radi svoju robotu. Sú zapojení v ostatných fázach výroby, aj za ich prácou sú však skryté rokmi nazbierané skúsenosti či vytváranie optimalizácie a efektívnosti výroby – ide teda o naše know-how. Firma však nesmie zostať stáť, treba hľadať nové postupy a výzvy. Podstatné je zostať blízko človeku, hľadať príliš vedecké a sofistikované riešenia, ktorým nikto nerozumie, nie je podľa nás správna cesta. 
 
Je firma na nové výzvy pripravená?
Áno, to považujem za podstatné. Firma je v súčasnosti ochotná prípadnú zmenu akceptovať. Pravdepodobne však už nenastane taký silný moment motivácie, aký sme zažili v roku 2000, mnohé veci sa stabilizovali.
 
Ak odbočíme od vízií späť do reality, prezraďte nám postavenie Slovenska v rámci vášho regionálneho pôsobenia…
Možno sa vám to nebude zdať, ale Slovensko je pre nás trhom číslom jedna. Je to fantastické, že aj pri takom obrovskom zábere a rozvoji východných trhov, si táto krajina zachováva pre nás stále svoje prioritné postavenie. A teraz nehovorím len o tom, že sme radi, že sa firme v tejto krajine dobre darí, Slovensko je pre nás najdôležitejšou krajinou aj z hľadiska objemu predaja. Máme tu svoju tradíciu a naše meno je historicky známe a overené. Na spresnenie však treba doplniť, že toto všetko sa týka obchodu s vodomermi. Na úseku meračov tepla nie je naše postavenie až také silné.

Aká je situácia v susednej Českej republike?
Česká republika je väčší trh s rovnomernejším rozdelením pôsobnosti konkurenčných firiem, je tam iná situácia než na Slovensku – a to nielen pre našu (sesterskú) firmu, ale aj vo všeobecnosti. Výsledky predaja spoločnosti Sensus v Českej republike a na Slovensku sú porovnateľné, napriek zrejmej rozdielnosti vo veľkosti trhu. 

Dajú sa nejakým spôsobom zhodnotiť základné rozdiely vo fungovaní okolitých zavedených trhov v porovnaní s trhmi v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu? 
Základným rozdielom je pravdepodobne neexistencia systému v nasadzovaní vodomerov v týchto východných krajinách. Okrem toho sa tu začína z opačnej strany než v našich končinách – a to od bytových vodomerov. Ľudia si kupujú tieto vodomery sami – a pochopiteľne, vyberú si tie najlacnejšie a najmenej kvalitné. Pre nich je to však výhoda, keďže takéto vodomery zmerajú nižší objem pretečenej vody, než je skutočný. A vodárne sa o bytové vodomery nezaujímajú. Výsledkom je však rozdiel medzi súhrnom údajov bytových vodomerov a údajom vodárne… Iným príkladom je Bielorusko, kde sa meranie spotreby stalo súčasťou vládneho programu a jeho realizácia skutočne prebieha.    

Ak hovoríme o systéme predaja, skúste nám priblížiť jeho fungovanie na Slovensku.

Fungujú tu dva typy predaja – priamy, ktorý sa realizuje vo vzťahu k vodárenským, resp. v menšej miere vo vzťahu k teplárenským spoločnostiam –, a nepriamy, ktorý sa realizuje prostredníctvom distribučných spoločností. Na Slovensku máme šesť takýchto spoločností. Cez ne sa oslovujú menší koneční zákazníci – napríklad správcovské spoločnosti. Tento, tzv. malý obchod tvorí asi 50 % obratu. Približne taký istý podiel pripadá aj na „veľký“ biznis na úrovni vodárenských, resp. teplárenských spoločností. 

Hovorili sme o situácii v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu – ako je to u nás? Sú vodárenské alebo správcovské spoločnosti pripravené na reálne meranie spotreby vody?

Samozrejme, tu je nepomerne lepšia situácia. Určitú úlohu však pritom zohráva aj fakt, že v niektorých vodárňach je už zahraničný kapitál, čo sa vždy odráža v snahe o zvýšenie kvalitatívnej úrovne. Dokonca sa vývoj posúva už aj k diaľkovým odpočtom vodomerov, čo je veľmi perspektívna oblasť, v ktorej tiež ponúkame svoje riešenia. Väčšiemu rozmachu v tomto smere bránia zatiaľ možnosti kompatibility jednotlivých systémov alebo komponentov a riešení, ale doriešenie tohto problému je len otázkou času.

Napreduje aj vývoj samotných vodomerov? Pri zjednodušenom pohľade sa zdá, že technologicky a principiálne sú tieto zariadenia už dávno vymyslené…

Práve na budúci rok pripravujeme predstavenie nového vodomeru, ktorý by mal byť podľa nášho názoru revolučnou novinkou. Prináša úplne nový princíp merania, ktorý sa v praxi zatiaľ nikde nevyužíva a očakávame, že bude veľkou výzvou pre vodárenské spoločnosti. Tento produkt by mal výrazne posunúť spôsob merania k tzv. smart riešeniam, ktoré dnes tak napredujú. 

Čo sa týka vývoja meračov vo všeobecnosti, naším cieľom je postupne eliminovať používanie kovov a preferovať pri ich výrobe kompozitné materiály, ktoré sa, samozrejme, uplatnili aj na našom novom produkte. Vývoj materiálov ide výrazne vpred a dnes aj v minulosti sa na našich výrobkoch používali celkom bežne materiály, ktoré sa pôvodne vyvinuli na kozmický výskum. Ale vráťme sa k téme – okrem toho, že kompozitné materiály sú vhodnejšie na styk s vodou, je šetrnejšia aj ich výroba a ďalšia manipulácia s nimi, a to až do štádia recyklácie. Inými slovami, aj v tejto oblasti sa chceme posúvať k ekologickejším riešeniam a byť medzi prvými, ktorí ich vedia prinášať. Veď vlastne už samotná vlastnosť našich produktov merať vodu prináša jej šetrenie, a teda ochranu životného prostredia a jeho zdrojov. 

Pripravila: Silvia Friedlová
Foto: Sensus Slovensko

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik.