ASB Články na tému

VÁHOSTAV-SK

Stavbu D1 Hubová – Ivachnová s dĺžkou hlavnej trasy 14 920 m realizuje pre objednávateľa stavby, Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., Bratislava, Združenie Čebrať s vedúcim členom OHLA, a. s., Brno, a členom združenia spoločnosťou VÁHOSTAV-SK, a. s., Bratislava, ktorý je aj zhotoviteľom prác na oporách a mostnom príslušenstve mosta SO 210-00, ako aj komplexnej výstavby jeho pripojovacích rámp – mostných objektov SO 222-00 a SO 223-00.

Cieľom projektu je zlepšiť odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Chrenovec-Brusno v Handlovskej doline v okrese Prievidza, ktorú tvoria obce Ráztočno, Jalovec, Chrenovec-Brusno, Lipník a Veľká Čausa (obr. 1). V obciach sa vybuduje splašková kanalizácia, odpadové vody sa odvedú spoločným výtlačným potrubím z obcí Veľká Čausa a Lipník do ČOV Prievidza. Zároveň sa zrealizuje kompletná stavebná a technologická časť 12 čerpacích staníc.

Stabilitné opatrenia zosuvného územia stavby D1 Hubová – Ivachnová nad obcou Lisková v úseku km 12,083 – 12,350 predstavujú komplexné riešenie problému predmetnej lokality na základe najnovších poznatkov. Ich netypický návrh odzrkadľuje zložitosť geologickej skladby daného územia a potvrdzuje nevyhnutnosť vykonania dôkladného a podrobného inžinierskogeologického prieskumu s následným monitoringom už v štádiu projektovej prípravy stavby.

Spoločnosť VHS-Geotech, s.r.o., vznikla v druhej polovici roku 2019 rozhodnutím predstavenstva spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s., o odčlenení strediska Špeciálneho zakladania a zriadení samostatnej výrobno-obchodnej spoločnosti. Pracovný kolektív spoločnosti tak nastúpil na autonómnu cestu riadenia svojich obchodných aktivít a realizácie, samozrejme, v synergii s materskou spoločnosťou. Našim cieľom je rýchlo a kvalitne splniť požiadavky všetkých našich zákazníkov na trhu inžinierskych a pozemných stavieb.