Na hornom Ponitrí a dolnej Orave ekologickejšie – VÁHOSTAV-SK bol pri tom

Slovenská republika sa zaviazala dodržiavať podmienky Európskej únie v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd ako ich stanovuje smernica Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.

Bližšie ich definuje a  rozvádza Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027. Proces odvádzania a čistenia odpadových vôd musí rešpektovať zásady trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia a uplatnenie zákonných a koncepčných požiadaviek hospodárenia s vodami. V súlade s touto stratégiou boli jednotlivými vodárenskými spoločnosťami pripravené a úspešne zrealizované aj dva projekty odkanalizovania časti územia hornej Nitry a dolnej Oravy, za aktívnej účasti spoločnosti VÁHOSTAV-SK v pozícii člena realizujúcich združení. Stavby  spolufinancovala Európska únia z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V zmysle dohodnutých zmluvných podmienok, bola dňa 30.11.2023 ukončená realizácia projektu „Aglomerácia Chrenovec – Brusno – kanalizácia“. Okrem výstavby kanalizačnej siete bolo predmetom zmluvy o dielo aj vypracovanie projektovej dokumentácie, vrátane nevyhnutnej inžinierskej činnosti. Splnili sa tak ciele projektu zlepšiť odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Chrenovec – Brusno, tvorenej obcami Ráztočno, Jalovec, Chrenovec – Brusno, Lipník a Veľká Čausa.  V obciach sa zrealizovala splašková kanalizácia v celkovej dĺžke zabudovaného potrubia 34,90 km (bez prípojok). Celkovo sa v rámci stavby zrealizovalo 27,03 km gravitačného potrubia, 7,87 km výtlačného potrubia, 824 kanalizačných šácht DN 1000, 13 ks čerpacích staníc (DN 2000 až DN 2500) a 1 464 ks kanalizačných pripojení.  Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych vôd dosiahol 3 695 EO. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo v 09/2021 nepretržite 6 mesiacov prebiehala projektová a inžinierska činnosť, samotné stavebné práce sa vykonávali 20 mesiacov. Celková cena stavby bola 17 688 010,09 EUR bez DPH. Objednávateľom stavby bola Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, a zhotoviteľom združenie „VHS – ADIFEX – HASTRA – Chrenovec-Brusno – kanalizácia“ pod vedením spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. Bratislava a členmi združenia ADIFEX, a.s. Bratislava a HASTRA, s.r.o. Žilina. Projektovú a inžiniersku činnosť vykonávala pre združenie spoločnosť HYCOPROJEKT s.r.o. Bratislava.

Dňa 10.11.2023, približne mesiac pred zmluvným termínom, boli ukončené stavebné práce na projekte, „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“. V rámci stavby bola zrealizovaná kanalizačná sieť v obciach Žaškov a Párnica, s odvedením komunálnych vôd do ČOV Dolný Kubín. V obciach sa zrealizovala splašková kanalizácia v celkovej dĺžke zabudovaného potrubia 25,73 km (bez prípojok). Celkovo sa v rámci stavby zrealizovalo 19,74 km gravitačného potrubia, 5,99 km výtlačného potrubia, 6 ks čerpacích staníc a 879 ks revíznych šácht.  Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych vôd dosiahol 5 000 EO. Podmienky Zmluvy o Dielo sa riadili Zmluvnými podmienkami na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom, („červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydanými medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť v 12/2021, stavebné práce sa vykonávali 23 mesiacov. Celková cena stavby bola 15 722 925,91  EUR bez DPH. Objednávateľom stavby bola Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, a zhotoviteľom združenie „ORAVA VSCVH“ pod vedením spoločnosti Vodohospodárske stavby, a.s. Bratislava a členmi združenia spoločnosťami COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Banská Štiavnica, VÁHOSTAV-SK, a.s. Bratislava a Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Bratislava. Projektovú činnosť vykonávala pre objednávateľa spoločnosť HYDROCOOP s.r.o. Bratislava.

Zdroj: VÁHOSTAV-SK