Montáž brány v ŽST Moldava nad Bodvou

ŽSR: Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou-mesto

Jedným z dôležitých modernizačných trendov v rámci infraštruktúry ŽSR je komplexný program elektrifikácie železničných tratí. Jeho nesporný ekonomický, prevádzkový a v neposlednom rade aj ekologický prínos je overený a potvrdený dlhoročnými skúsenosťami vyspelých zahraničných železničných spoločností, ale aj praktickými poznatkami ŽSR.

Elektrifikácia tratí je vo všeobecnosti uznávanou investíciou v rámci perspektívneho trendu rozvoja železničnej dopravy a je jednou z najdôležitejších súčastí modernizácie železničných tratí.

Účelom stavby ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou- -mesto je vytvoriť podmienky na zvýšenie energetickej účinnosti v železničnej doprave na dotknutej trati a nahradiť motorovú trakciu pre nákladnú aj osobnú dopravu zavedením elektrickej trakcie s výnimkou manipulačných vlakov v celom úseku, ktoré zostanú vedené vlakmi v nezávislej trakcii.

ZASR
Tab. 1 Delenie stavby na UČS | Zdroj: TSS Grade, a. s

Projektované pevné elektrické trakčné zariadenia rešpektujú v plnej miere efektívnosť výstavby, prevádzky a údržby na elektrifikovanej trati. Cieľom je dosiahnuť lepší dopravný komfort cestujúcich, a to jednak zlepšením dynamiky jazdy a lepšou vybavenosťou trate, ako aj lepším súbehom osobných a nákladných vlakov na elektrifikovanom úseku Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou-mesto.

Elektrifikáciou trate sa vytvorí predpoklad na prepojenie trate s pripravovaným integrovaným systémom osobnej koľajovej dopravy Košice. Cieľovým stavom riešenia je ukončenie regionálnych liniek autobusovej dopravy zo západnej časti okresu Košice-okolie v navrhovanom termináli Moldava nad Bodvou-mesto, ktorý umožní priamy prestup cestujúcich na nosnú koľajovú dopravu smerujúcu do ŽST Košice.

Zabaranenie pilóty základu č. 118
Zabaranenie pilóty základu č. 118 | Zdroj: TSS Grade, a. s

Termín ukončenia stavby je naplánovaný v októbri 2023, stavbu realizuje združenie ELHAMO. Pri návrhu členenia stavby na ucelené časti stavby (UČS) sa vychádza zo zásady, že jednotlivé UČS:

  • sa budú môcť v rámci stavby samostatne realizovať,
  • sa budú môcť samostatne uvádzať do prevádzky (dočasnej aj trvalej) a budú môcť byť samostatne kolaudované.

Stavba modernizácie je rozdelená na UČS podľa tab. 1. Vzhľadom na počiatočný termín realizácie stavby sa už na vybraných úsekoch daných UČS začali jednotlivé stavebné postupy.

UČS 16 ŽST Čečejovce – ŽST Moldava nad Bodvou, výruby

Pred samotnou realizáciou prác na daných UČS je potrebné odstrániť dreviny ohrozujúce bezpečnosť železničnej prevádzky, dreviny z jestvujúcich odvodňovacích zariadení, z oblastí potrebných na rozhľad vodičov cestných vozidiel na úrovňových priecestiach, dreviny prekážajúce výstavbe trakčných podpier, tvárnicovej trasy, osvetľovacích stožiarov a elektrických rozvodov.

Tieto porasty sa odstránia len v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na vybudovanie stavebných objektov a prevádzkových súborov. Náletové kroviny sa vyrežú a na mieste rozdrvia a rozptýlia, resp. sa môžu využiť na energetické účely ako palivo. Po výrube stromov sa odstránia aj koreňové systémy vyrúbaných drevín – či už odfrézovaním, alebo sa vykopú.

Osadenie kotevného stĺpika v základe č. K40
Osadenie kotevného stĺpika v základe č. K40 | Zdroj: TSS Grade, a. s

UČS 17 ŽST Moldava nad Bodvou, trakčné vedenie

V rámci tohto objektu sa nad koľajami č. 1, 3, 5, 2, 2a, 4, 4a a nad koľajovými spojkami medzi hlavnými koľajami v ŽST Moldava nad Bodvou vybuduje nové trakčné vedenie od nžkm 26,200 po nžkm 27,265, resp. žkm 0,358. Zároveň sa postavia trakčné podpery č. 1 až 50 a 101 až 104. Daná časť stavby rieši aj prípravu trakčného vedenia pre prípadné pokračovanie elektrifikácie smerom do Plešivca, počíta sa s elektrickým delením medzi trakčnými podperami (TP) č. 48 a 49.

Trakčné vedenie je navrhnuté v plnom rozsahu podľa platnej vzorovej dokumentácie zostavy J, resp. S pre jednosmernú prúdovú sústavu 3 kV s výhľadom na striedavú prúdovú sústavu 25 kV, 50 Hz vrátane jej doplnkov. Zakladanie nových základov pod trakčnými podperami vychádza z inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu.

8 Osadenie kotevného stĺpika v základe č. K40 Montáž brány v ŽST Moldava nad Bodvou Riadený pretlak medzi šachtami Š15 a Š16 s geodetickým zameraním smeru a dĺžky pretlaku Stavba stožiara č. 36
Stavba stožiara č. 36 | Zdroj: TSS Grade, a. s

Pre nosné TP sa navrhuje hĺbkové zakladanie (pilótované zabaranené základy) a pre kotevné TP sa navrhuje plošné zakladanie. Nosné a výstužné stožiare sa osadia na prefabrikované železobetónové pilótované ihlanové základy s dĺžkou 6 m (ako napr. ZPZ55/6 m). Kotevné priehradové stožiare sa osadia na hĺbených stupňových základoch typu HP.

Kotevné stĺpiky na zakotvenie trakčných stožiarov sa osadia na hĺbenom hranolovom základe typu K. V zúženom priestore medzi koľajami sú hranolové základy navrhnuté ako hĺbené utopené vo vyhotoveniach zodpovedajúcich ich funkcii a votknutým stožiarom do korugovanej rúry.

 

UČS 17 ŽST Moldava nad Bodvou, káblovod

Elektrifikácia si v rámci stavby vyžaduje uloženie viacerých nových káblových vedení do zeme. Na tento účel sa navrhuje vybudovanie nového káblovodu v ŽST Moldava nad Bodvou. Navrhovaný káblovod tvorí dvadsať káblových šácht Š1 až Š20 a hĺbkový káblovod s celkovou dĺžkou 771,17 m.

V šachte Š18 sa trasa vetví do šachty Š17 a na smer k výpravnej budove do šachty Š19 a Š20. Všetky šachty budú situované v tesnej blízkosti koľajiska. Zo šácht Š1 a Š16 budú do oboch smerov vystupovať káble do voľného terénu, resp. do chráničiek alebo betónových káblových žľabov.

Šachty budú hĺbkové, monolitické, železobetónové. Navrhnuté sú z vodostavebného betónu STN EN 206-1-C 25/30-XC2, XA1 (SK)-Cl 0,4-D 16-S3. Vstupy do šácht budú mať rozmery 600 × 600 mm, uzavreté budú typovými ťažkými liatinovými poklopmi s možnosťou uzamykania. Teleso káblovodu bude pozostávať z určeného počtu dielcov multikanála typu 9W. Káblovod sa obalí separačnou geotextíliou a následne obsype spätným zásypom štrkodrviny s frakciou 0/32 mm.

Riadený pretlak medzi šachtami Š15 a Š16 s geodetickým zameraním smeru a dĺžky pretlaku
Riadený pretlak medzi šachtami Š15 a Š16 s geodetickým zameraním smeru a dĺžky pretlaku | Zdroj: TSS Grade, a. s

UČS 17 ŽST Moldava nad Bodvou, stavebné úpravy výpravnej budovy

Vzhľadom na požadovanú elektrifikáciu existujúcej železničnej trate č. 109A v úseku Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou a trate č. 111D v úseku Moldava nad Bodvou – TIOP Moldava nad Bodvou-mesto budú nevyhnutné stavebné úpravy existujúcej výpravnej budovy ŽST Moldava nad Bodvou, spojené predovšetkým s inštaláciou novej zabezpečovacej a oznamovacej techniky a s tým dotknutými stavebnými úpravami jednotlivých miestností výpravnej budovy.

Predmetná prestavba prebieha v rámci viacerých etáp z dôvodu požiadavky zachovania funkčnosti jestvujúceho zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia stanice až do preklopenia do naprojektovaného stavu.

V jestvujúcej dopravnej kancelárii sa na ochranu technologických zariadení a zabezpečenie možnosti obsluhy dosluhujúcich zariadení zrealizuje dočasná montovaná priečka s hrúbkou 100 mm z OSB dosiek P + D hrúbky 15 mm na drevenom nosnom rošte s vloženou vrstvou minerálnej vlny z oboch strán.

Štartovacia jama pretlaku, pohľad zhora
Štartovacia jama pretlaku, pohľad zhora | Zdroj: TSS Grade, a. s

Konštrukcia sa zrealizuje tak, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo šíreniu hluku z priľahlých miestností. 1. NP zahŕňa demontáže vybraných okien vrátane parapetov a dverí so zárubňami. Búracími prácami budú dotknuté konštrukcie priečok – vybúrajú sa celé priečky (murované a sklobetónové), otvory v priečkach (v plnej výške priečky) a otvory v priečkach na osadenie nových zárubní, dverí a protipožiarnych dverí.

V prípade búrania otvorov na nové dvere sa v prvej fáze osadia preklady a následne sa pristúpi k búraniu samotného otvoru. V trasách káblových vedení dôjde k prierazom jestvujúcich stien. V miestnosti určenej na osadenie novej zabezpečovacej a oznamovacej technológie sa podkope jestvujúci teplovodný kanál a zriadi sa otvor, čím sa umožní prechod základových pásov obvodového múra na napojenie na káblovod.

Dočasná stena na oddelenie miestnosti výpravcu na  zachovanie požadovaného funkčného stavu dopravne
Dočasná stena na oddelenie miestnosti výpravcu na zachovanie požadovaného funkčného stavu dopravne | Zdroj: TSS Grade, a. s

Železničný zvršok

Železničný zvršok Súčasťou elektrifikácie sú na základe výsledkov meraní izolačného stavu koľajiska aj úpravy na železničnom zvršku, ktoré minimalizujú únik bludných prúdov do okolia. Jedným z opatrení je prečistenie štrkového lôžka a zriadenie odvodnenia podvalového podložia v miestach, kde dochádza k degradácii pláne železničného spodku a vzniku blativých miest v štrkovom lôžku vplyvom zlého odvodnenia.

Ide o najrozsiahlejšie práce na železničnom zvršku. Riešiť sa bude aj úprava priecestí vyvolaná potrebou prečistenia štrkového lôžka, ako aj výmena nevyhovujúcich konštrukcii z dôvodov presakovania bludných prúdov do okolia.

Zriadenie prierazu pre káblové vedenia
Zriadenie prierazu pre káblové vedenia | Zdroj: TSS Grade, a. s

Z dôvodu vkladania počítačov osí sa odstránia jestvujúce izolované styky a na odizolovanie neelektrifikovaných koľají sa budú vkladať nové izolované styky. V predmetnom úseku sa v jednotlivých staniciach a zastávkach rekonštruujú nástupištia v rozsahu podľa požiadaviek dopravnej technológie.

Navrhovaná dĺžka nástupištných hrán na zastávkach Hutníky, Cestice, Mokrance a v NŽST Veľká Ida a Čečejovce je 130 m a v NŽST Moldava n/B 170, resp. 250 m. Navrhovaná výška nástupištnej hrany nad TK je 300 mm. Prístup na nástupištia je úrovňový (s výnimkou NŽST Veľká Ida, kde sa využije jestvujúci podchod pre cestujúcich a núdzový úrovňový prístup bude zabezpečený z konca nástupišťa) a bezbariérový.

Odstránenie starých náterov stien po zrealizovaní nových elektrických rozvodov pred aplikáciou novej povrchovej úpravy
Odstránenie starých náterov stien po zrealizovaní nových elektrických rozvodov pred aplikáciou novej povrchovej úpravy | Zdroj: TSS Grade, a. s

Železničný spodok

Hlavnou náplňou prác na objekte železničného spodku nie je prioritne riešiť únosnosť jeho pláne ako takej, ale sanáciou ochrániť štrkové lôžko pred možným opätovným zablatením, čo by malo za následok zníženie ochrany pred únikom bludných prúdov. Riešenie nedostatočnej únosnosti pláne železničného spodku a oprava odvodňovacích zariadení nie sú predmetom tejto stavby.

Sanácia železničného spodku bola prehodnotená podľa aktuálneho výskytu blativých miest. Sanácia podvalového podložia sa navrhuje v rozsahu zriadenia nových nástupištných hrán – vzhľadom na navrhovaný typ nástupištnej hrany na pevnom betónovom základe, a to v oblasti priecestí a pod vybranými výhybkami najmä v hlavnej koľaji a predjazdných koľajach jednotlivých dopravní.

Káblový prestup s osadením chráničiek pred finálnou betonážou
Káblový prestup s osadením chráničiek pred finálnou betonážou | Zdroj: TSS Grade, a. s

Čistenie štrkového lôžka

Keďže hlavným predmetom stavby je elektrifikácia koľaje, je nutné zabezpečiť v nej dobré elektroizolačné vlastnosti na elimináciu úniku bludných prúdov spätnej trakčnej cesty. Z tohto dôvodu je v celom úseku navrhnuté prečistenie štrkového lôžka strojnou čističkou.

Výnimkou sú oblasti sanácie koľají (pri nástupištných hranách a v oblasti priecestia) a úseky, kde nie je zabezpečená priechodnosť čističky (priepusty, výhybky) – tam sa navrhuje odťaženie štrkového lôžka metódou s demontážou koľajového roštu. Odťažené štrkové lôžko sa odvezie na recyklačnú základňu, pričom po pretriedení sa frakcia 32 – 63 vráti naspäť do koľaje.

Nová svetelná inštalácia v priestoroch vestibulu
Nová svetelná inštalácia v priestoroch vestibulu | Zdroj: TSS Grade, a. s

Nástupištia

V predmetnom úseku sa v jednotlivých staniciach a na zastávkach rekonštruujú nástupištia v rozsahu podľa požiadaviek dopravnej technológie. Šírky nástupíšť budú podľa miestnych podmienok:

  • nástupištia medzi koľajami: 2,6 a 2,7 m (NŽST Moldava nad Bodvou),
  • ostrovné nástupištia: 6,2 a 6,7 m (NŽST Veľká Ida, NŽST Čečejovce),
  • krajné nástupištia: 3,0 m (zastávky Hutníky, Cestice a Mokrance).

Nástupištné hrany sa navrhujú z pevných dielcov na monolitickom betónovom základe. Základová škára nástupíšť bude v nezamŕzajúcej hĺbke 0,95 m. Nástupištia budú ukončené šikmými rampami, ich povrch bude bezprašný, zo zámkovej dlažby so značením bezpečnostných pásov pre nevidiacich.

Čistenie koľajového lôžka v ŽST Veľká Ida
Čistenie koľajového lôžka v ŽST Veľká Ida | Zdroj: TSS Grade, a. s

Priecestia a priechody

Križovania cestných komunikácií s jestvujúcimi koľajami zostávajú úrovňové. Vzhľadom na minimalizovanie úniku bludných prúdov sa jestvujúce asfaltové priecestia nahradia novými celogumovými priecestnými konštrukciami.

Jestvujúce železobetónové a gumokovové priecestné konštrukcie sa zdemontujú na čas nevyhnutný na prečistenie štrkového lôžka, resp. zriadenia nového železničného spodku a opätovne sa vložia do koľají. Železničné priecestné konštrukcie z výdrevy sa zdemontujú a nahradia novou výdrevou.

Výšková poloha koľají na priecestiach sa v prevažnej miere zachová na odvedenie zrážkovej vody smerom do priľahlých vozoviek. Jestvujúce vozovky sa upravia vzhľadom na napojenie s priecestnými konštrukciami a nahradia novými asfaltovými vozovkami.

Na všetkých priecestiach na úseku Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou sa zriadia nové priecestné zabezpečovacie zariadenia 3. kategórie. Nové priechody pre cestujúcich budú slúžiť ako úrovňové bezbariérové prístupy k navrhovaným nástupištiam.

Veľká Ida, podbíjanie koľaje s ASP
Veľká Ida, podbíjanie koľaje s ASP | Zdroj: TSS Grade, a. s

Podchod pre cestujúcich

Cieľom rekonštrukcie podchodu pre cestujúcich v ŽST Veľká Ida je upraviť ho tak, aby sa dal používať. V súčasnosti je podchod v dezolátnom technickom stave, permanentne ho znečisťujú a poškodzujú vandali a cestujúci sa mu vyhýbajú.

V rámci objektu sa zrealizujú povrchové úpravy stien, stropu a podlahy, opravia, resp. vymenia sa kovové prvky, opraví sa strešná krytina výstupu z podchodu pri koľaji č. 5 a zrealizujú sa súvisiace klampiarske konštrukcie, hydroizolácia stropu podchodu pri tomto výstupe a nová elektroinštalácia a osvetlenie.

Veľká Ida – posunovacie rajóny
Veľká Ida – posunovacie rajóny | Zdroj: TSS Grade, a. s

Zastrešenie nástupišťa

Rekonštrukcia zastrešenia nástupišťa v ŽST Veľká Ida bude spočívať v skrátení jeho šírky v nadväznosti na úpravu nástupišťa a potrebu rešpektovania priechodného prierezu s nadstavcom pre elektrifikované trate. Bude sa riešiť aj povrchová úprava všetkých oceľových prvkov zastrešenia.

Prístrešky pre cestujúcich

Na novonavrhovaných nástupištiach zastávok Hutníky, Cestice a Mokrance sú navrhnuté objekty nových prístreškov pre cestujúcich. Prístrešky sú nadimenzované podľa výhľadovej špičkovej frekvencie cestujúcich. Zo stavebno-konštrukčného hľadiska sú riešené ako murovaná konštrukcia z betónových tvárnic s povrchovou úpravou omietkou a farebným náterom.

Strechu bude tvoriť železobetónová monolitická doska v sklone s asfaltovou povlakovou krytinou. Odkvapové žľaby budú z poplastovaného plechu, dažďová voda bude odvedená mimo nástupišťa v smere ďalej od koľajiska. Podlaha bude zo zámkovej dlažby.

Ing. Radovan Klubert