Zatepľovanie ako súčasť významnej obnovy budov (1. časť)
Galéria(4)

Zatepľovanie ako súčasť významnej obnovy budov (1. časť)

Partneri sekcie:

Už počas výstavby stavebných konštrukcií a budov musíme myslieť na to, že ich bude treba udržovať, opravovať, odstraňovať nedostatky a poruchy i obnovovať budovu. Cyklické opravy prebiehajú najčastejšie v intervale piatich rokov. Potreba obnovy súvisí aj so zmenou technickej úrovne a funkčných vlastností jednotlivých stavebných materiálov (stavebných výrobkov) a prvkov technického zariadenia budov. Táto zmena priamo súvisí s meniacimi sa základnými požiadavkami na stavby. Opravy a obnova súvisia so životnosťou jednotlivých stavebných výrobkov a ich morálnou (technickou aj ekonomickou) zastaranosťou.

Významná obnova
Jedna z dôležitých zmien v požiadavkách na stavbu sa týka tepelnej ochrany budov. Vzhľadom na nárast cien, trvalú udržateľnosť, ale najmä na požiadavku znížiť čerpanie primárnych zdrojov energie a emisie skleníkových plynov sa začala venovať pozornosť zlepšeniu tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií.

Povinnosti jednotlivých členských štátov Európskej únie vyplývajú zo smernice č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov. Významná obnova budovy sa podľa zákona č. 555/2005 Z. z. definuje ako súhrn stavebných úprav existujúcej budovy, ktorými sa zasahuje do tepelnej ochrany zateplením jej obvodového a strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní budovy alebo energetického vybavenia budovy takým spôsobom, aký ovplyvňuje energetickú hospodárnosť budovy. Významnú obnovu budovy možno uskutočniť jej jednorazovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami.

Na zlepšenie tepelnej ochrany stavieb je dôležité vykonať všetky zmeny stavebných konštrukcií súvisiace s významnou obnovou – nielen aplikovať ako tepelnú ochranu obvodového plášťa budovy kontaktný tepelnoizolačný systém (External Thermal Insulation Composite System – ETICS), ale aj vymeniť okenné a dverové výplne a zatepliť strechu. Okná a dvere vhodné na zabudovanie do stavby musia vyhovovať STN EN 14351-1:2008. Používané systémy na hydroizoláciu a tepelnú izoláciu striech sa zvyčajne navrhujú podľa podmienok a požiadaviek na jednotlivé stavby a nie sú ucelenými systémami so stabilne používanými komponentmi.

Zateplenie obvodového plášťa je teda iba jedným postupovým krokom, pri ktorom treba zohľadniť stav ostatných stavebných konštrukcií. Na kvalitu odstránenia prejavov nedostatkov vplýva správne zvolený postup a vykonaný rozsah prác. 

Preukazovanie zhody

Tepelná ochrana budov zateplením vždy vplýva na energetickú hospodárnosť budovy, a preto ju oprávnené osoby musia správne naprojektovať; ku kolaudácii významnej obnovy budovy sa musí vystaviť energetický certifikát budovy. Celý proces certifikácie zahŕňa čiastkové úkony a postupy, ktoré sa týkajú viacerých účastníkov výstavby. Zmena kvality tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budov súvisí s rozhodnutím stavebníka – vlastníka budovy alebo vlastníkov jej častí (napr. bytov) – o spracovaní projektovej dokumentácie, o zhotoviteľovi stavby aj spôsobe financovania.

Takéto rozhodnutia sa týkajú aj aplikácie systému ETICS. V celom ďalšom procese môže stavebníka zastupovať správca. Zatepľovanie pomocou viackomponentného systému ETICS sa mnohým javí ako jednoduchý spôsob nalepovania tepelnoizolačných dosiek na obvodové steny budovy, okolo ktorej vytvárajú dosky tepelnoizolačnú vrstvu. Zateplenie by malo vytvárať celoplošnú ochranu stavebnej konštrukcie. Takéto zateplenie ako súbor technických opatrení poskytuje dodatočnú tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budovy; zároveň umožňuje zabudovať prídavné vrstvy stavebnej konštrukcie, a to spravidla na jej vonkajšej strane.

Na stavebný trh sa môžu dostať iba také tepelnoizolačné systémy, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky. Zatepľovanie budov sa podmieňuje procesom preukazovania zhody a treba pri ňom dodržiavať technické a technologické podmienky. Preukazovanie zhody stavebných výrobkov sa uskutočňuje podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona č. 69/2009 Z. z.) a vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MVRR SR) č. 158/2004 Z. z., ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značky zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z. z.

Tepelnoizolačné systémy ETICS podliehajú procesu technického osvedčovania. Na základe vydania európskeho technického osvedčenia ETA alebo národného technického osvedčovania TO (technické osvedčenie platí iba na Slovensku) sa preukáže zhoda a výrobca je oprávnený označovať výrobok (systém) označením CE alebo CSK. V obidvoch prípadoch sa technické osvedčovanie uskutočňuje podľa rovnakého európskeho návodu ETAG 004. Označovanie systému CE alebo CSK je pri systéme ETICS možné iba v sprievodnej dokumentácii a nie na jednotlivých komponentoch, ktoré majú zvyčajne vlastné označenie. To na komponenty umiestňuje výrobca, a to podľa požiadaviek technických špecifikácií (technických noriem). Do stavby sa môžu zabudovávať iba také komponenty, ktoré sa uvádzajú v dokladoch preukazovania zhody.

Proces preukazovania zhody súvisí s kvantifikáciou vlastností jednotlivých komponentov systému. Komponenty určené aj na rovnaký účel použitia nemusia mať rovnaké vlastnosti. Môžu sa odlišovať napriek tomu, že vyhovujú podmienkam preukazovania zhody, a majú nárok na technické osvedčenie. Pri ich zakomponovaní do stavby má projektant zvážiť vhodnosť konkrétneho systému a výber komponentov s ohľadom na účel použitia a miesto zabudovania (pri styku so zemnou vlhkosťou je dôležitá nasiakavosť, pri dodržaní podmienok požiarnej bezpečnosti treba voliť také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky normy na šírenie ohňa po povrchu a dymivosť). Pri návrhu zloženia tepelnoizolačného systému je dôležité vzájomné spolupôsobenie komponentov po zabudovaní do stavby.

Projektová dokumentácia
Návrh variant alebo výber konkrétneho systému sa má uvádzať v projektovej dokumentácii. Projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie objednáva u autorizovaného inžiniera vlastník alebo jeho zástupca (správca). Zoznam autorizovaných inžinierov sa uvádza na stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov. Za spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na projektovú dokumentáciu na zateplenie je zodpovedný zhotoviteľ. Považuje sa za účelné spracovať ju na úrovni realizačnej projektovej dokumentácie.

K uvedenej problematike vydalo MVRR SR usmernenie č. MVRR – 2007-13357/129461-1:530/Rý z 24. 8. 2007, podľa ktorého musí projekt overený v stavebnom konaní obsahovať technickú správu s údajmi o použitých vhodných stavebných výrobkoch, najmä či vyhovujú základným požiadavkám na stavby.

Ďalej musí obsahovať údaje o dodržaní všeobecných technických požiadaviek na stavbu, ako aj výkresovú časť vypracovanú podľa § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) č. 453/2000 Z. z. so zreteľom na charakter navrhovaných stavebných úprav. Z hľadiska energetickej úspornosti a ochrany tepla sa musí preukázať splnenie ustanovených požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti stavebnej konštrukcie a hygienických požiadaviek podľa § 21 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. Podľa daného usmernenia by mala projektová dokumentácia obsahovať aj riešenie všetkých zásadných detailov (napr. detaily obvodového plášťa, okien a ich osadenia, detaily strechy, balkónov, lodžií a terás, detaily súvisiace s navrhovaním výstužnej mriežky v tepelnoizolačných systémoch vyplývajúce zo zásad riešenia protipožiarnej bezpečnosti a odsúhlasených Prezídiom hasičského a záchranného zboru), ktoré pri ich nesprávnom zhotovení môžu negatívne ovplyvniť výsledný efekt zatepľovania budov (napr. tepelnými mostmi, zatekaním a pod.).

Rozsah projektovej dokumentácie na zatepľovanie odporúča STN 73 2901. Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj tepelnotechnický posudok. Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. § 4 ods. 3 je projektant povinný preukázať v projektovej dokumentácii na stavebné povolenie (projektovom energetickom hodnotení) predpoklad splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov a významne obnovovaných existujúcich (zatepľovaných) budov.

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Foto: Dano Veselský

Autorka pôsobí ako riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.

Literatúra
1. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona NR SR č. 136/1995 Z. z., zákona NR SR č. 199/1995 Zb., nálezu Ústavného súdu č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z. , zákona č.175/1999 Z. z a v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
2. Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
3. Zákon č. 555/2005 Z. z. z 8. novembra 2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Vyhláška MVRR SR č. 311/2009 Z. z . z 31. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.
5. Usmernenie MVRR SR, odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania k problematike spôsobu povoľovania zmien dokončených stavieb – stavebných úprav súvisiacich so zmenou tepelnej ochrany budov dodatočným zatepľovaním stavieb (zatepľovanie budov) č. MVRR – 2007-13357/129461-1: 530/Rý z 24.08.2007.
6. STN 73 0540: 2002 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov, časť 1 – 4.
7. Princípy riešenia tepelnej ochrany obvodového plášťa zateplením kontaktnými zatepľovacími systémami (KZS – ETICS). Zák. 31a/2007. Bratislava: VVÚPS-NOVA. 2008. www.zpzb.sk.
8. STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov ETICS, 2008.
9. Kozáková, D.: Označenie CE a vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy (ETICS). Licencie na dodatočné zatepľovanie budov. Dom a byt. Príloha september 2009.

Článok bol uverejnený v magazíne Správa budov.