Partner sekcie:
 • Heluz
 • Vaillant

Zateplenie obvodovej konštrukcie

image 69042 25 v1

Hneď ako sa pristúpi k aplikácii kontaktného tepelnoizolačného systému, treba dôkladne pripraviť podklad. Mal by byť dostatočne rovný, suchý, bezprašný, bez mastnôt, zvyškov oddebňovacích prostriedkov a iných nečistôt, ktoré by mohli znížiť priľnavosť vyrovnávacích mált alebo lepidiel. Staré zvetrané omietky sa musia bezpodmienečne v prvom kroku odstrániť, nasleduje úprava na požadovaný tvar.

Je dôležité, aby boli všetky vnútorné práce, ktoré sú spojené s mokrým procesom (napr. potery, omietky), pred začatím zatepľovacích prác skompletizované, a tiež, aby boli osadené všetky okenné a dverné rámy vrátane oplechovania. Čistenie podkladov sa vo všeobecnosti vykonáva pomocou drôtenej kefy, špachtle, prípadne, ak je to technicky možné, aj použitím vysokotlakovej pištole. Zároveň treba pred lepením tepelnej izolácie posúdiť vhodnosť podkladových vrstiev, či už vizuálne, alebo meraním povrchových pevností samotného podkladu, prípadne priľnavosti odporúčaného systémového lepidla k danému podkladu. Podklad musí vykazovať požadovanú rovinnosť. Murivo, na ktoré sa tepelná izolácia lepí, musí byť dostatočne rovné. V prípade nevhodných povrchov treba podklad opraviť, pričom sa musia použiť vhodné malty s vysokou priľnavosťou k podkladu, nízkym modulom pružnosti a s vysokou pevnosťou v ťahu pri ohybe. Odporúča sa použiť reprofilačnú maltu, ktorá je určená na zhotovenie vrstvy s hrúbkou od 2 do 30 mm. Výhodou odporúčanej malty je rýchle vytvrdzovanie, čo umožňuje následné lepenie polystyrénu alebo minerálnej vlny už po jednom dni (v závislosti od nanesenej hrúbky a teploty okolia pri spracovaní).

Trhliny v podklade

Častým problémom podkladov sú aj trhliny. Omietky vykazujúce trhliny, ktoré vznikli pri vysychaní alebo vplyvom vysokej absorpcie podkladových vrstiev, možno vyplniť materiálom určeným na lepenie tepelnoizolačných dosiek. To isté platí aj pri vzniknutých lokálnych trhlinách v skeletovej betónovej konštrukcii v styku nosník – stena, stĺp – stena. Aby sa pri novostavbách znížilo riziko vzniku opätovných trhlín, treba vyrovnávaciu stierku vystužiť sklotextilnou mriežkou.

Pozor!

Aplikácia výstužnej mriežky. Pri aplikácii vyrovnávacej vrstvy na výstužnú mriežku nesmú vzniknúť pľuzgiere ani záhyby (v prípade vzniku sa nesmú odstraňovať prerezaním sieťoviny). Sklotextilná mriežka presahujúca zakladaciu, ukončovaciu alebo nárožnú lištu sa po zavädnutí stierky zreže cez vonkajšiu hranu lišty.

Tip

Väčšie škáry medzi tepelnou izoláciou. V prípade, že vzniknutá škára medzi nalepenými tepelnoizlačnými doskami je väčšia ako 2 mm (povolená maximálna šírka 4 mm), možno ju vyplniť polyuretánovou penou. Škáry širšie ako 4 mm už treba vyplniť používanou tepelnou izoláciou.

04 | Nalepenie tepelnoizolačnej dosky
Po nalepení sa doska dôkladne pritlačí na podklad. Lepidlo sa pri nanášaní nesmie dostať na boky izolácie a vytláčať cez škáry medzi doskami. Prvý rad dosiek sa aplikuje do soklového profilu. Dosky treba lepiť v smere zdola nahor na väzbu a tesne vedľa seba. Škáry musia byť široké menej ako 2 mm. Počas prác treba kontrolovať rovinnosť povrchu meracou latou a uloženie dosiek vodováhou.

05 | Vyvŕtanie otvorov na rozperné kotvy
Po dvoch dňoch od nalepenia tepelnej izolácie sa osadia rozperné kotvy. Do podkladu z poréznych materiálov sa vyvŕtajú otvory bez príklepu. Priemer vrtáka je 8, resp. 10 mm (v závislosti od priemeru rozpernej kotvy). Vrt musí byť minimálne o 10 mm hlbší, ako je dĺžka rozpernej kotvy. Najmenšia vzdialenosť od okrajov steny alebo podhľadu je 100 mm.

07 | Dodatočné vystuženie rohov
Pomocou stierkovej malty sa na tepelnoizolačné dosky pripevnia rohové a dilatačné lišty a okolo rohov okenných a dverových otvorov sa pod uhlom 45° aplikuje zosilňujúce vystuženie (diagonálne pásy s rozmerom minimálne 250 × 500 mm). Zvislé a vodorovné rohové lišty možno kombinovať so sieťovinou zo sklených vlákien (pásy so šírkou 100 mm).

08 | Prebrúsenie izolačných dosiek
Po zatuhnutí lepiacej malty sa nalepené tepelnoizolačné dosky na báze polystyrénu prebrúsia, čím sa zabezpečí rovná plocha bez výstupkov. Po prebrúsení sa z povrchu izolačnej dosky a okolitého prostredia odstráni prebytočný prach. (Ak sa výstužná vrstva aplikuje až po 14 dňoch po nalepení izolácie, musí sa povrch vždy prebrúsiť.)

09 | Výstužná vrstva
Pomocou zubovej stierky sa na podklad nanesie prvá vrstva lepiacej malty. Na čerstvú maltu sa priloží sklotextilná mriežka (ukladá sa zhora nadol) so vzájomným presahom susediacich pá­-
sov 100 mm. Hladkou stranou stierky sa vtlačí do tmelu tak, aby sa zabezpečilo krytie 1 mm (v mieste presahu pásov 0,5 mm). Po 24 hodinách sa nanesie druhá vrstva malty s hrúbkou 2 mm, ktorá sa vyhladí antikorovým hladidlom.

10 | Izolácia sokla
Bitúmenová izolačná emulzia sa na sokel nanesie v dvoch vrstvách. Prvá (zriedená 45 až 50 % vody) štetcom a druhá po 3 až 6 hodinách (nezriedená) murárskou lyžicou alebo štetcom v hrúbke 1 mm. Na takto pripravený podklad sa nalepia izolačné dosky na báze XPS, a to pomocou lepiacej malty celoplošne nanesenej na rubovú stranu dosiek.

11 | Vystuženie soklovej izolácie
Na prvú vrstvu čerstvo nanesenej lepiacej malty sa uloží sklotextilná mriežka (ukladanie zhora nadol) so vzájomným presahom susediacich pruhov 100 mm. Hladkou stranou stierky sa vtlačí do tmelu tak, aby sa zabezpečilo krytie 1 mm (v mieste presahu pásov 0,5 mm). Po 24 hodinách sa nanesie druhá vrstva malty s hrúbkou 2 mm, ktorá sa vyhladí antikorovým hladidlom.

12 | Penetračný prostriedok pod finálnu vrstvu
Pred aplikáciou finálnej povrchovej úpravy sa na vyzretý suchý podklad pomocou valčeka nanesie základný penetračný náter (vo farbe finálnej povrchovej úpravy). Zmes sa pred aplikáciou premieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom. Po 12 až 24 hodinách možno ručne alebo strojovo aplikovať finálnu omietku.

13 | Finálna omietka
Finálna omietka sa pred aplikáciou premieša miešacím zariadením pri pomalých otáčkach. Následne sa v rovnomernej vrstve nanesie antikorovým alebo plastovým hladidlom na vyschnutý základný náter a vyrovná sa tak, aby sa dosiahol požadovaný konečný vzhľad. Štruktúrovanie omietky sa realizuje ručne v smere zhora nadol.

01 | Založenie systému
Soklové profily sa pripevnia na murivo skrutkami s malou medzerou (približne 2 až 3 mm), pričom je vhodné použiť plastové dilatačné spojky. Šírka profilu musí zodpovedať použitej hrúbke tepelnej izolácie. Na vyrovnanie nerovností pod profilmi sa použijú vyrovnávacie podložky. Škára medzi profilom a podkladom sa utesní tmelom.

06 | Osadenie rozperných kotiev
Rozperné kotvy sa musia osadiť kolmo na podklad tak, aby boli zakotvené v nosnej konštrukcii obvodového plášťa minimálne v hĺbke 35 až 65 mm. Tanier rozpernej kotvy nesmie vyčnievať ponad tepelnú izoláciu ani naopak – nesmie byť osadený až príliš hlboko. Po osadení sa zatrú maltou. Kotva sa musí osadiť vždy v mieste aplikácie lepidla.

02 | Penetrácia podkladu
Po osadení soklových profilov sa na podklad pomocou valčeka, rozprašovača alebo štetca nanesie penetračný náter (základný náter). Ak je povrch veľmi nasiakavý, musí sa náter naniesť v niekoľkých vrstvách v krátkom časovom intervale. Na dosiahnutie úplného nasýtenia podkladu sú potrebné dve až tri vrstvy.

03 | Lepiaca malta
Cementová malta sa nanesie priamo na rubovú stranu tepelnoizolačnej dosky v neprerušovanom páse po jeho obvode v hrúbke 2 až 3 cm a v niekoľkých bodoch po jeho ploche (najčastejšie tri). Malta musí pokrývať viac ako 40 % plochy izolačnej dosky. Pri rovnom podklade ju možno naniesť aj celoplošne – pomocou zubovej stierky.

Info o materiáli:

 • Lepený systém s dodatočným mechanickým kotvením, ktorý pozostáva z lepidla, tepelnoizolačnej vrstvy na báze EPS, sklotextilnej mriežky, penetračného náteru, finálnej povrchovej omietky alebo náteru (povrchová úprava na báze silikónov vo vodnej disperzii, ryhovaná štruktúra, zrnitosť 1,8 mm)

Čo budete potrebovať:

 • Soklový profil s odkvapovým nosom
 • Soklový profil, rohový
 • Rýchlorezné skrutky
 • Plastové dilatačné spojky
 • Dištančné podložky
 • Penetračný náter; Primer 3296; spotreba 50 až 250 g/m2 (v závislosti od nasiakavosti podkladu), plastový kanister, 5 alebo 10 kg, 5 kg; 45 €
 • Lepiaca a armovacia malta; Mapetherm AR2; spotreba: bodové lepenie – 2 až 4 kg/m2; rovnomerná vrstva na zadnej strane panelu nanesená zubovou stierkou (veľkosť zuba 10 mm) – 4 až 6 kg/m2; vyrovnávacou stierkou – 1,4 až 1,6 kg/m2 (hrúbka 1 mm), papierové vrece, 25 kg; 11,70 €
 • Tepelnoizolačná doska na báze expandovaného polystyrénu (hrúbka podľa projektu)
 • Rozperná kotva; plastové zatĺkacie alebo skrutkovacie rozperné kotvy s platným schválením podľa ETAG 004
 • Rohová lišta
 • Dilatačná lišta
 • Sklotextilná mriežka Vertex R 131 A 2101 alebo R 117 A 101 m2; 1,74 €
 • Bitúmenová izolačná emulzia; Plastimul; spotreba približne 1 kg/m2, plastové vedro, 12 a 30 kg, 12 kg; 40,32 €
 • Tepelnoizolačná soklová doska na báze extrudovaného polystyrénu (hrúbka podľa projektu)
 • Farebný základný náter Silancolor Base Coat; spotreba 0,4 až 0,5 kg/m2 (jedna vrstva), plastové vedro, 20 kg    68 €
 • Finálna omietka Silancoror Graffiato 1,8 mm SP; spotreba 2,5 až 3,5 kg/m2, zrnitosť 1,8 mm, škrabaná štruktúra, plastové vedro, 20 kg; od 49,20 do 66 € (v závislosti od odtieňa)
 • Náradie; penový valček alebo štetec, meracia lata, vodováha, elektrické nízkootáčkové miešadlo, elektrická vŕtačka bez príklepu, akumulátorový skrutkovač, vrták s priemerom 8 alebo 10 mm, zubová stierka, antikorové hladidlo, plastové hladidlo, hladidlo s brúsnou mriežkou, kladivo, murárska lyžica, vedro

TEXT + FOTO: Mapei SK

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

KategórieZateplenieZnačky