Partneri sekcie:

Worskhop o nových požiadavkách na navrhovanie a zhotovovanie ETICS

image 97047 25 v1

V posledných dvoch novembrových dňoch sa v hoteli Zochova chata v Modre-Piesok uskutočnilo 12. odborné podujatie Občianskeho združenia – Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ), ktorý formou workshopu riešil aktuálne úlohy OZ ZPZ a nové požiadavky na navrhovanie a zhotovenie ETICS.

O zameraní workhopu združenia, ako aj informáciu o aktivitách OZ ZPZ v roku 2017 a jeho ďalšom smerovaní predniesli predsedníčka OZ SPZ prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. a člen predstavenstva OZ ZPZ Ing. Ľuboš Fussek, po ktorej nasledovala prednáška prof. Z. Sternovej na tému Ultranízkoenergetická úroveň výstavby a požiadavky na zhotovovanie obnovy obvodového plášťa pomocou ETICS (Technická informácia OZ ZPZ č. 4). Po prestávke pokračoval program prvého dňa prednáškou Ing. Romana Horečného (Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.) o Obnove balkónov a lodžií a po nej prof. Z. Sternová prezentovala Stručnú informáciu o návrhu podmienok vydávania licencií na zhotovovanie obnovy balkónov a lodžií. Program prvého dňa ukončila Riadená panelová diskusia k príspevkom  akutálnym úlohám OZ ZPZ, pričom druhý deň workshopu sa niesol v znamení diskusie k aktuálnym otázkam OZ ZPZ.