Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Nové riešenia požiarnych detailov ETICS

nove riesenia poziarnych detailov etics

So zvyšujúcou sa úrovňou technického poznania a snahou o väčšiu bezpečnosť sa upresňujú požiadavky na ETICS a jeho aplikáciu. Aktuálne a diskutované sú v súčasnosti požiadavky na požiarnu bezpečnosť, ktoré sa stále upresňujú v súlade so všeobecným trendom zlepšovania ochrany zdravia a životov osôb. Pritom je zároveň žiaduca optimálna ochrana stavebných konštrukcií a vnútorného zariadenia proti následkom požiaru.

 Požiadavky na požiarnu bezpečnosť stavieb sú stanovené predovšetkým v STN 73 0802: 2010 (Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.). V súvislosti s požiadavkami na požiarnu bezpečnosť sa treba zmieniť aj o STN 73 0863: 1991 (Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stanovenie šírenia plameňa po povrchu stavebných hmôt.) a o úplne novej STN ISO 13785-1: 2010 (Skúšky reakcie vonkajších obkladov stien na oheň. Časť 1: Skúška na vzorke stredných rozmerov.), ktoré obsahujú skúšobné metodiky na stanovanie parametrov ETICS nevyhnutných na rozhodovanie o ich uplatnení.

V uvedených normách sa stavebné objekty rozdeľujú na novostavby a rekonštrukcie. Pri každej kategórii sú stanovené odlišné požiadavky. Článok sa podrobnejšie venuje podmienkam pri dodatočnom zatepľovaní budov pomocou ETICS v prípade budov s požiarnou výškou h väčšou ako 12 m.

Úpravy požadované normou
Na obr. 1 sú schematicky znázornené požiadavky na ETICS v prípade dodatočného zateplenia budov, ktoré vyplývajú z uvedených noriem. Uplatnenie požiarnych noriem na budovy s požiarnou výškou väčšou ako 12 m znamená navrhovať ETICS predovšetkým s ohľadom na jeho reakciu na oheň a aj s ohľadom na reakciu vhodnej tepelnej izolácie na oheň. Zohľadnenie reakcie tepelnej izolácie na oheň pri návrhu platí aj v prípade, keď nie je ETICS založený pod úrovňou terénu.

Obr. 1 Požiadavky na ETICS v prípade dodatočného zateplenia

Podľa opatrení špecifikovaných v STN 73 0802 treba riešiť styk dvoch izolačných materiálov s veľmi rozdielnymi vlastnosťami na ploche fasády. Splnenie v súčasnosti platných požiadaviek požiarnych noriem totiž pri aplikácii ETICS na budovy vyššie ako 22,5 m vyžaduje použiť od tejto výšky tepelnú izoláciu na báze minerálnej vlny. To so sebou prináša nutnosť riešiť styk dvoch rozličných mate­riálov s rozličnými vlastnosťami – minerálnej vlny a polystyrénu.

Odskúšané riešenie s osvedčením
STN 73 0802, samozrejme, pripúšťa aj iné riešenia detailov, ako tie, ktoré sa v nej uvádzajú, ak sa výsledkami skúšok podľa STN ISO 13785-1 potvrdí ich vhodnosť.

Takto odskúšané riešenia (uvedené v norme) musia mať vydané tzv. požiarne klasifikačné osvedčenie tepelnoizolačných systémov. Toto osvedčenie potom platí iba na ETICS, na ktoré sa vydalo – v špecifikovanej skladbe komponentov a príslušenstva, ktoré sú v osvedčení uvedené.

K takto overeným riešeniam v prípade založenia ETICS nad terénom patrí založenie ETICS pomocou montážnej laty alebo založenie ETICS pomocou zakladacieho setu. V prípade riešenia nadpraží je odskúšaný a overený variant, pri ktorom sa výška horizontálneho pásu z minerálnej vlny znížila na 20 cm, alebo variant osadenia horizontálneho pásu výrezom v mieste okenného nadpražia (obr. 2).

Obr. 2 Overené riešenia založenia ETICS nad terénom
a) založenie ETICS pomocou montážnej laty, b) založenie ETICS pomocou zakladacieho setu

Štandardné riešenie založenia ETICS
Uvedené riešenia založenia ETICS síce umožňujú použitie tepelnej izolácie na báze EPS (netreba použiť pás z minerálnej vlny), ich realizácia je však prácna. V prípade vyhotovenia horizontálneho pásu z minerálnej vlny nad otvorovými výplňami zas vznikajú ťažkosti. Vzhľadom na rozdielne vlastnosti používaných tepelných izolácií treba miesta stykov týchto tepelných izolácií dodatočne vystužovať sklenenou sieťovinou. Tým vzniká nebezpečenstvo nedodržania rovinnosti povrchu ETICS v miestach okolo nadpražia otvorov, kde sa prekrýva niekoľko vrstiev výstuže.

Nové moderné riešenia
Uvedené fakty vedú výrobcov tepelnoizolačných systémov k hľadaniu ďalších možných riešení, ktoré by vyhovovali požiadavkám noriem a boli jednoduchšie z hľadiska samotnej realizácie (v ideálnom prípade aj menej finančne nákladné).

Nové požiarne riešenia spočívajú v novom reišení konštrukcie ostenia, nadpražia a založenia ETICS. Na základe týchto riešení už netreba aplikovať požiarne pásy nad otvorovými výplňami ani na založenie spodného radu použiť minerálnu vlnu. Sú jednoduchšie, cenovo menej náročné.

Zakladanie nad terénom
V súvislosti s STN 73 0802 možno zakladať dodatočný ETICS bez použitia tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny. Eliminuje sa tak kombinácia dvoch veľmi odlišných izolantov – expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny. Pričom miesto ich styku je vždy miestom potenciálneho rizika vzniku trhlín.

Riešenie plastovou zakladacou lištou
Plastová zakladacia lišta predstavuje riešenie s minimálnou prácnosťou, ktoré je odskúšané a spĺňa normatívne podmienky. Podmienky vydania požiarneho klasifikačného osvedčenia sa podarilo splniť vďaka použitiu špeciálneho plastu s výrazne zníženou horľavosťou. Výhodou je jednoduchá montáž (obr. 3).

Obr. 3 Varianty overených riešení nadpražia
a) výška horizontálneho pásu znížená na 20 cm, b) osadenie horizontálneho pásu výrezom v mieste okenného nadpražia

Zakladacia lišta sa pripevní v požadovanej výške. Na podklad sa pripevňuje rozperkami so vzdialenosťou približne 300 mm. Zakladacia lišta musí byť priama a osádza sa vodorovne. Prípadné nerovnosti podkladu sa vyrovnávajú dištančnými podložkami.

Lišta na báze PVC sa osádza štandardným spôsobom (ako hliníková lišta) bez potreby nanášania lepiacej malty na vnútornú horizontálnu plochu. Napája sa kovovou spojkou, ktorá umožňuje jej pozdĺžnu dilatáciu. Škára medzi podkladom a zakladacou lištou sa utesní vhodným materiálom (napr. lepiacou maltou).

Ostenie a nadpražie
Aj ostenie a nadpražie stavebných otvorov možno riešiť bez použitia pásu na báze minerálnej vlny v ploche tepelnej izolácie na báze EPS. Riešenie predstavuje použitie špeciálnych plastových líšt. Ide o plastové začisťovacie lišty s integrovanou tkaninou, rohové lišty s odkvapnicou AFD a nárožné lišty AFC.

V mieste ostania a nadpražia sa pás minerálnej vlny nachádza len do úrovne vnútornej plochy EPS. Cez minerálnu vlnu presahuje tepelná izolácia na báze EPS, ktorá sa lepí na plochu fasády. Podmienky na získanie požiarneho klasifikačného osvedčenia sa podarilo splniť vďaka rohovým lištám, ktoré majú integrované dve vrstvy výstužnej tkaniny. Červená vrstva má zvýšenú požiarnu odolnosť a prebieha cez vonkajší roh okennej špalety. Pri realizácii ETICS treba dodržať minimálnu hrúbku vystuženého súvrstvia 5 mm na špalete alebo nadpraží otvorov (obr. 4 a 5).

Obr. 4 Riešenie pomocou plastovej zakladacej lišty
a) axonometria, b) detail
1 – stenová konštrukcia, 2 – lepiaca malta, 3 – tepelnoizolačné dosky (EPS, MW), 4 – stierkovací materiál s výstužou, 5 – penetračný náter (určený v systéme), 6 – omietka, 7 – systémové rozperky (zapustené s krytkou/lícujúce), 8 – zakladacia lišta z PVC, 9 – tesniaca páska, 10 – izolačná doska (penový polystyrén – perimeter), 11 – vodotesná úprava stavebnej konštrukcie, 13 – drenáž, 14 – kopulková fólia alebo iné podobné riešenie

Obr. 5 Riešenie pomocou špeciálnych plastových líšt
a) axonometria, b) detail nadpražia, c) detail ostenia
1 – stenová konštrukcia, 2 – lepiaca malta, 3 – tepelnoizolačné dosky (EPS), 4 – stierkovací materiál s výstužou, 5 – penetračný náter (určený v systéme), 6 – omietka, 7 – systémové rozperky (zapustené s krytkou/lícujúce), 8 – rohová lišta s odkvapničkou AFD (b), rohová lišta AFC (c), 9 – okenná začisťovacia lišta, 10 – izolačná páska z minerálnej vlny s hrúbkou min. 20 mm

Na ploche fasády sa v mieste otvorov osadia tepelnoizolačné dosky na báze EPS s takým presahom, aby prekryli prírezy izolácie na báze minerálnej vlny, ktoré sú nalepené na ostenie otvorov. Prírezy z minerálnej vlny sa v mieste lepenia najskôr prestierkujú tenkou vrstvou lepiacej malty. Potom sa zubovým hladidlom celoplošne nanesie lepiaca malta. Nesmie zostávať v škárach medzi izolačnými doskami.

Lišta sa zatlačí do vopred nanesenej vrstvy stierkovacej malty. Prebytok stierkovacej mal­ty vytekajúci cez oká sieťoviny sa zahladí hladidlom z nehrdzavejúcej ocele.

TEXT: Jiří Klásek
OBRÁZKY a FOTO: Stomix

Jiří Klásek je produktovým manažérom spoločnosti Stomix, spol. s r. o., v Skorošiciach.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.

Komentáre