Partneri sekcie:

Sanovali cyklolávku, ktorá bola ešte len vo výstavbe

sanovali cyklolavku ktora bola este len vo vystavbe

Tlaková injektáž trhlinami porušených betónových konštrukcií sa v súčasnosti používa v stavebnej praxi takmer rutinne. Jednotlivé aplikácie sa však od seba odlišujú rôznou kombináciou okrajových podmienok, ktoré v konečnom dôsledku určujú zložitosť sanačného zásahu.

Havária cyklolávky
Práve z hľadiska špecifickej kombinácie okrajových podmienok a zložitých realizačných podmienok je zaujímavá aplikácia injektážnej epoxidovej živice metódou tlakovej injektáže betónovej mostnej konštrukcie cyklolávky po havárii, ktorá bola paradoxne ešte len vo výstavbe. Poškodila sa pri vnášaní predpätia do predpínacej výstuže, keď sa nosná konštrukcia odtrhla v mieste uloženia na podpere.

Trinásť trhlín
Výsledkom tohto kolapsu bol vznik celkovo trinástich trhlín, ktoré prechádzali naprieč celým prierezom nosnej konštrukcie a zasahovali aj do mostovky. Len vďaka tomu, že konštrukcia bola v tom čase ešte po celej svojej dĺžke podopretá podstojkovaním, nenastalo jej celkové zrútenie.

Výber metódy opravy
Projekt opravy požadoval v súlade s EN 1504 (STN EN 1504-5: 2013: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 5: Injektáž betónu) realizáciu spevnenia betónovej konštrukcie metódou injektáže, aby sa dosiahlo takzvané silové spojenie jednotlivých poškodených častí. To umožňovalo zachovať podstatnú časť konštrukcie, v opačnom prípade by sa muselo pristúpiť k jej celkovej asanácii. Takto navrhnutý spôsob opravy sa pri betónových konštrukciách porušených trhlinami bežne realizuje, tento prípad bol však špecifický práve vysokým stupňom porušenia konštrukcie.

Použitý materiál:

  • CarboEpox – injektážna dvojzložková epoxidová živica, výrazne obmedzená citlivosť na vlhkosť v injektovanom prostredí
  • Viskozita živice 75 (mPa . s) pri teplote 25 °C, čas spracovateľnosti živice 80 minút pri teplote injektovaného prostredia 25 °C
  • CarboPast H – dvojzložkový polyuretánový tmel, zložka A na báze polyolov a minerálneho plniva, zložka B na báze difenylmethan-4,4´-diisokyanátu (MDI)

Realizácia injektáže
V priebehu prípravných prác sa rozhodlo o odstránení časti mostnej konštrukcie približne do polovice jej rozpätia a zainjektovaní celkom siedmich priečnych trhlín, ktoré sa nachádzali na zachovanej časti konštrukcie. Podmienky na úspešnú realizáciu injektáže boli jednoznačne nepriaznivé. Uskutočnila sa detailná diagnostika poškodenej konštrukcie, z ktorej vyplynulo, že šírka trhlín sa pohybuje v rozpätí 0,1 až 1,9 mm, pričom najpočetnejšie boli trhliny so šírkou 0,25 až 0,3 mm. Hlavným problémom však boli rozmery priečneho prierezu mosta (šírka 1,0 m, premenná výška 0,9 až 2,0 m). Tento prierez sa musel kompletne zaplniť, aby sa zaistila dostatočná pevnosť celej konštrukcie. Aplikáciu najviac komplikovalo uloženie konštrukcie na podpernom debnení. Injektáž sa mohla realizovať len z bočných strán nosnej konštrukcie mosta, ktorú tvoril T-profil. So zreteľom na uvedené okrajové podmienky sa na sanáciu zvolila epoxidová živica. Vzhľadom na jej špecifické vlastnosti sa mohlo spevnenie poškodenej konštrukcie zrealizovať v pomerne krátkom čase, a to aj napriek nepriaznivému počasiu s vytrvalými zrážkami a pomerne nízkou teplotou, ktoré v danom období pretrvávalo. Aby sa zabránilo prípadným únikom injektážnej zmesi z trhlín, pred začatím injektáže sa všetky na líci konštrukcie pretmelili polyuretánovým tmelom. Jeho vysoká prídržnosť k betónovému povrchu umožňuje v prípade potreby použiť injektážny tlak až 150 bar, bez toho, aby nastalo odtrhnutie alebo poškodenie. Takéto extrémne hodnoty injektážnych tlakov sa však v priebehu injektáže nemuseli použiť, priemerný injektážny tlak sa pohyboval medzi 50 až 90 bar, pričom sa dosiahlo kompletné vyplnenie trhlín. Približne týždeň po ukončení injektáží sa zrealizovalo úspešné predopnutie mostnej konštrukcie a práce na výstavbe mosta mohli plynule pokračovať. Injektážny materiál svojimi vlastnosťami určuje konečný výsledok sanácie. Preto je potrebné venovať jeho výberu náležitú pozornosť.

Súvisiace dokumenty
1. STN EN 1504-5: 2013: Výrobky a systémy na ochranu a opravy betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 5: Injektáž betónu.
2. Archív Minova Bohemia, informačný list: Sanace trhlin betonových konstrukcí injekčními pryskyřicemi CarboCrackseal H a CarboEpox, Ostrava 2008.

TEXT: Ing. Michal Grossmann
FOTO: Minova Bohemia, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

KategórieCement a betónZnačky