Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Rozhovor s riaditeľom spoločnosti TBG Doprastav

image 75710 25 v2

„Betón je univerzálny stavebný materiál s takmer neobmedzenými možnosťami využitia. Ťažko sa nájde iný materiál, ktorý v sebe spája požiadavky na pevnosť, trvanlivosť a neobmedzené možnosti vyjadrenia tvarov,“ hovorí Petr Kroc, generálny riaditeľ spoločnosti TBG Doprastav.

Perexové foto: Mgr. Bc. Petr Kroc, generálny riaditeľ spoločnosti TBG Doprastav

Spoločnosť TBG Doprastav, a. s., člen skupiny HeidelbergCement Group a Doprastav, patrí medzi významných dodávateľov stavebných materiálov na Slovensku. Na otázky vzťahujúce sa na súčasnú situáciu a pôsobenie tejto spoločnosti odpovedal riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Mgr. Bc. Petr Kroc.

Môžete nám priblížiť históriu a vznik spoločnosti TBG Doprastav a povedať nám, aké sú jej súčasné aktivity?
Vznik spoločnosti TBG Doprastav, a. s., siaha do roku 2006. Spoločnosť je súčas­ťou nadnárodného koncernu HeidelbergCement Group a spoločnosti Doprastav. Prostredníctvom jedenástich vlastných betonární dodáva transportbetón v širokej škále pevnostných tried a druhov po celom území Slovenskej republiky.
Činnosť v oblasti výroby betónu je doplnená širokou škálou služieb, ktoré zahŕňajú dopravu a čerpanie betónu, skúšobníctvo a poradenstvo v oblasti technológie betónu.

Našou snahou je zjednotiť technickú úroveň, kvalitu poskytovaných služieb a obchodnú činnosť v jednotlivých betonárňach tak, aby mal zákazník vo všetkých prevádzkach záruku vysokého a nemenného štandardu výroby a služieb. Na udržanie vysokej kvality produkcie a služieb je v celej spoločnosti za­vedený systém riadenia kvality v súlade s STN ISO 9001 : 2008. Výstupná kvalita celého sortimentu je pravidelne kontro­lovaná a na výrobky sa vydávajú certi­fikáty a vyhlásenia o zhode. Spoločnosť má na výrobky vydaný certifikát o zho­de systému riadenia výroby a zároveň vyhlásenie o parametroch v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Dbáme na zvýšenú mieru bezpečnosti práce, a to nielen v prípade vlastných zamestnancov, ale aj spolupracujúcich dodávateľských spoločností.

Ako sa mení spotreba betónu v ostatných rokoch? Rastie alebo klesá záujem?
Vo všeobecnosti spotreba betónu na Slovensku rástla do roku 2008. Následne však došlo k drastickému poklesu v dôsledku krízy.
Od roku 2011 sa trh z recesie v stavebníctve preberá, a to prevažne vďaka líniovým stavbám na celom území Slovenskej republiky. Ide o sieť diaľničných a tunelových stavieb na severe územia a medzi západnou a východnou časťou Slovenska.
Oživenie stavebníctva vidieť napríklad aj v Bratislave a okolí. Tu sa rozmáha nielen výstavba dopravnej infraštruktúry, ale aj bytová výstavba a výstavba obchodných centier. Domnievam sa, že tento trend bude pokračovať v súvislosti s rastom záujmu o výstavbu tzv. zelených budov, kde má betón ako stavebný materiál určite čo ponúknuť.

V ostatných rokoch prešiel betón radikálnym vývojom. Ako to vnímate?
Áno, to môžem potvrdiť. Tento vývoj je daný predovšetkým vďaka IT technológiám, ktoré majú za následok zvyšovanie kvality výrobkov. Napriek tomu, že je betón vo všeobecnosti vnímaný ako nemeniaci sa sivý materiál, za posledných pätnásť rokov bol jeho vývoj prevratný. Z hľadiska jeho vlastností ide o univerzálny stavebný materiál a jeho možnosti v pozemnom staviteľstve nie sú úplne docenené. Do určitej miery za to môžu sivé panelové sídliská postavené v minulom storočí. Ľudia väčšinou nepochybujú o technických vlastnostiach betónu, ale menej vedia o jeho estetických možnostiach. Vnímajú ho ako sivý, hrubá a studený. Betón však taký nie je. Ťažko možno nájsť iný materiál, ktorý v sebe spája požiadavky na pevnosť a trvanlivosť a zároveň ponúka neobmedzené možnosti vyjadrenia tvarov a foriem. Betón dokáže úplne nahradiť množstvo iných materiálov, prípadne v spojení s nimi vylepšiť konštrukčné vlastnosti stavby.
Jeho použitie je menej časté pri výstavbe obvodových konštrukcií rezidenčných budov. V komerčnej výstavbe sa betón používa predovšetkým na realizáciu administratívnych a verejných budov, kde nachádza uplatnenie vo forme tzv. pohľadových betónov, či už čiastočne pri realizácii reprezentatívnych priestorov, alebo pri komplexnej výstavbe.

Kam sa dnes posunul vývoj v oblasti výroby betónu?
Transportbetón je v súčasnosti možné vyrobiť ako ľahko spracovateľný, teda samozhutniteľný (SCC) a samonivelačný. Ako reakcia na meniace sa požiadavky zákazníkov sa rýchlo vyvíja aj ďalší druh betónu: vysokohodnotný betón s objemo­vou hmotnosťou 600 kg/m3 alebo fotoka­talytický betón, ktorý zaručuje nielen farebnú stálosť, ale má zároveň pozitív­ny vplyv na životné prostredie. Dokážu eliminovať negatívny vplyv automobilo­vej dopravy, pretože v ovzduší odbúravajú nebezpečné látky z výfukových plynov.

Ako ste povedali, betón sa mení s požiadavkami zákazníkov. Čo všetko teda môžete zákazníkom ponúknuť?
Popri výrobe transportbetónu sa zaobe­ráme vývojom nových technológií a materiálov, pretože kľúčovú úlohu pri výbere vhodných materiálov zohráva nielen kvalita samotných vstupných materiálov a služieb, ktoré ponúkame, ale aj spôsob spracovania, rýchlosť realizácie a v neposlednom rade aj finančné náklady, na ktoré má rovnako vplyv neustále zdražovanie surovín a energie. V tomto smere môžeme našim zákazníkom ponúknuť na realizáciu podláh liaty samonivelačný poter Anhyment®, ktorý je ideálnym riešením na inštaláciu podlaho­vého vykurovania, alebo cementový liaty poter CemFlow®, ktorý môže stavebník využiť v priestoroch s možným nárastom vlhkosti. Dokážeme zákazníkovi nezávis­le poradiť a následne ponúknuť kompletné riešenie na výstavbu objektov na zákazku.

Ktoré stavby na území Slovenskej republiky sa stavajú alebo boli postavené z vášho betónu?
Medzi zaujímavé projekty patrí napríklad Panorama City v Bratislave, stavia sa diaľnica D1 a D3, podieľame sa na výstavbe rýchlostných komunikácií Zvolen – Kriváň a ďalších stavbách.

Čo nové priniesli tieto stavby do vašej práce?
Každá stavba prináša nové skúsenosti a podnecuje nás k inováciám.

Akým spôsobom pristupujete k ochrane životného prostredia?
Na ochranu životného prostredia kladieme mimoriadny dôraz. Medzi hlavné oblasti, na ktoré sa v tomto smere sústre­díme, patrí predovšetkým ochrana ovzdušia, vody a nakladanie s odpadmi.

TEXT: TBG Doprastav
FOTO: Cemmac

Komentáre