Rekonštrukcie tepelných sietí od Chebu po Veľké Kapušany

Niekoľko príkladov realizácií spoločnosti NRG flex ukazuje možnosti využitia predizolovaných plastových potrubí a oceľových 12-metrových potrubí.

Pomaly nastáva čas bilancovať rok 2021, počas ktorého riešila spoločnosť NRG flex zaujímavé projekty, resp. sa dokončujú plánované rekonštrukcie tepelných sietí vo viacerých mestách. Vybrali sme niekoľko príkladov z praxe, ktoré doplnia priebežne realizované a prezentované štúdie a ukážu možnosti využitia predizolovaných plastových potrubí a oceľových 12-metrových potrubí.

Bratislava-Nové Mesto

Pilotný projekt prebehol ešte na konci roka 2020 a využila sa pri ňom flexibilita plastového predizolovaného potrubia. Minimálne sa tak zasahovalo do výkopov ‒ dokázali sme vtiahnuť 1 300 m potrubia do existujúceho kanála, pričom sa otvorilo iba 40 m z trasy.

Odstavenie prívodu teplej vody trvalo iba dva dni a odstavenie prísunu ústredného vykurovania trvalo tri dni. Tento krátky časový plán bolo nutné dodržať z dôvodu začiatku vykurovacieho obdobia. Skvelým naplánovaním a pripravením spôsobu realizácie sa podarilo všetko napojiť za takýto krátky čas, a tak zabezpečiť užívateľom prísun tepla do objektov. Pri rozvode vykurovania sa plastové predizolované potrubie dimenzie d160/DA225 pospájalo s použitím iba 5 spojov na trase vďaka súvislému kotúču s dĺžkou až 110 m a flexibilnosti predizolovaných plastových potrubí.

Od mája 2021 sa pokračovalo s kratšími a jednoduchšími úsekmi v rámci celej štvrte v Novom Meste. Spolu sa zrealizovalo v prvej etape napojenie 9 OST staníc, v druhej etape 4 OST staníc. Aktuálne sú už nové potrubia ponapájané a v prevádzke.

Vimperk

Výmena potrubných rozvodov vo Vimperku bola naplánovaná na jar 2021. Projekt sa začal realizovať v čase, keď bolo počasie ešte skutočne neprívetivé a v naplánovanom termíne montáže začalo snežiť. Rekonštrukcia tepelných sietí bola potrebná na zabezpečenie tepelnej stability a prísunu tepla pre obyvateľov bytových domov.

Použité dimenzie boli v double vyhotovení až 2xd90/DA225, čo zodpovedá potrubiu DN80. Tu sa ukázala výhoda termoplasticky zosilnených potrubí NRG FibreFlex/Pro s výrazne nižšou hrúbkou steny médionosnej rúrky. Takéto dimenzie sa dajú montovať aj v nepriaznivom počasí s teplotami okolo 5 °C, pričom sa dodržia stanovené polomery ohybov (pri dimenzii 2xd90 len 1,6 m), preto je táto aplikácia výhodná aj z hľadiska úspory času a skutočnosti, že netreba čakať na teplejšie počasie.

Potrubia s dĺžkou 60 m s dimenziou 2xd90/DA225 sa podarilo napojiť pomocou 6 montérov a jedného bagra, pričom toto napojenie trvalo kratšie než hodinu. Ďalšou výhodou týchto potrubí pri verzii double (dvojrúrka v spoločnej izolácii) je potreba užších výkopov ako pri využití samostatných potrubí.

Prevádzkovateľa tepelnej siete ENERGIE AG, ktorý spravuje tepelnú sieť pre mesto, samozrejme, potešila, rýchlosť montáže, ako aj vyrovnanie sa s obchádzaním prekážok.

Veľké Kapušany

Projekt vo Veľkých Kapušanoch pozostával z kompletnej výmeny tepelných rozvodov, ktoré má v správe spoločnosť ENGIE. Realizácia rekonštrukcie týchto tepelných sietí sa začala začiatkom leta 2021.

Zvolené predizolované oceľové potrubia boli v nadštandardnej, dvakrát zosilnenej izolácii v dimenziách od DN25 do DN150, ktoré minimalizujú tepelné straty. V lete bolo na tento projekt dovezených dvanásť plných kamiónov potrubí a počas letnej odstávky sa zrealizovala väčšina hrubých prác.

Sledovalo sa dokončenie celej rekonštrukcie do vykurovacej sezóny tak, aby sa minimalizovali obmedzenia pre obyvateľov. Pre sekundárne okruhy vykurovania a rozvodu teplej vody sa použili flexibilné plastové potrubia NRG AustroPUR. Toto overené riešenie, ktoré používa tepelné hospodárstvo už takmer 10 rokov, sa opäť ukázalo ako správna voľba a umožnilo zvoliť optimálnu trasu.

Predizolované oceľové tepelné rozvody so systémom alarmu, Veľké Kapušany
Predizolované oceľové tepelné rozvody so systémom alarmu, Veľké Kapušany | Zdroj: NRG flex

Drienovská Nová Ves, projekt NIDUM

Aj na Slovensku sa už začína pri realizácii rezidenčných projektov uplatňovať overená technika z Rakúska, Nemecka a iných krajín s históriou využívania centralizovaného zdroja tepla pre rodinné domy.

V prebiehajúcej výstavbe v Drienovskej Novej Vsi v rámci projektu NIDUM sa rozhodli zrealizovať centralizovaný zdroj tepla pre 80 rodinných domov a dvojdomov. Pomocou centrálneho zásobovania teplom sa zabezpečí tepelný komfort pre obyvateľov a ich domácnosti.

V každom z domov bude osadený iba malý výmenník tepla, kde sa bude vyrábať teplá voda. Samotné teplo sa bude vyrábať v centrálnej plynovej kotolni. Rozvody pre 80 rodinných domov a dvojdomov sa postupne realizujú plastovým flexibilným predizolovaným potrubím NRG AustroPUR, ktoré sa vyznačuje vo svojej triede najnižšími tepelnými stratami a výbornou flexibilitou.

V rámci tohto zaujímavého rezidenčného projektu sa môžu budúci obyvatelia sústrediť na život a svoje koníčky (medzi nadštandardné služby patrí aj kosenie trávnikov či upratovanie spoločných priestorov) a na to, aby sa cítili ako na dovolenke, budú môcť využívať wellness, fitnes, tenisový kurt, biliard a detské ihrisko.

Začínajúce obdobie vykurovania a plánované spúšťanie vykurovacích systémov pri kontrole ukáže ich aktuálny stav a kde-tu sa objavia prvé nutné ad hoc rekonštrukcie. V rámci nášho vyladeného servisu a diverzifikovaných výrobných kapacít sa nám však darí plniť termíny dodania aj v týchto hektických časoch.

Rodinné domy v projekte NIDUM
Rodinné domy v projekte NIDUM | Zdroj: NRG flex

Benešov – rýchla dodávka oceľových potrubí

Pri kontrole stavu vykurovacích rozvodov v Benešove sa objavila nutná potreba výmeny oceľových potrubí NRG PREMIO v dĺžke 252 m v dimenzii DN100/DA200. Skladové zásoby výrobného závodu ECOLINE umožnili dodávku kompletného projektu zahŕňajúceho potrubie, kolená, spojky a príslušenstvo aj s dopravou na miesto za pár dní.

Výborná koordinácia dodávateľa tepla, ktorý medzitým zabezpečil výkopové práce, pomohla tomu, že do dvoch týždňov od identifikácie problému s potrubím sa mohla včas začať vykurovacia sezóna. Nielen tento príklad poukazuje na rýchlosť a flexibilitu ponúkaných riešení a servisu.

Prepojenie rodinného domu so skleníkom a krátkometrážne pripojenia

 

Prepojenie rodinného domu so skleníkom
Prepojenie rodinného domu so skleníkom | Zdroj: NRG flex

Ďalšími možnými aplikáciami predizolovaných plastových či oceľových potrubí možno zabezpečiť široké použitie ‒ či už ide o prepojenie rodinného domu so skleníkom, bazénom, garážou, alebo o iné potrebné prepojenia na niekoľko metrov. Rýchla montáž a minimálne tepelné straty v potrubiach zabezpečia spokojnosť pri každej aplikácii.

Obnoviteľné zdroje energií – bioplynové stanice

Po roku 2013 sa v Česku a na Slovensku stále menej realizujú bioplynové stanice, napriek tomu sa však stále rozširujú tepelné siete na existujúcich areáloch, čím sa zvyšuje celkové využitie energie. Príkladom sú realizované projekty v tomto roku.

Na bioplynovej stanici Kolta sa realizuje napojenie sušiarne a dojárne. Týmto napojením na „odpadové“ teplo sa ušetrí nemalé množstvo CO2 a najmä sa už vyrobená tepelná energia spaľovaním bioplynu zmysluplne využije pri výrobe elektrickej energie.

Okrem tohto projektu sa podarilo zrealizovať rozšírenie na BPS Želatovice, kde sa v rámci stavebných úprav v areáli mení trasa rozvodov a napojenie na nové objekty.

Začína sa realizácia na BPS Okříšky, kde sa bude realizovať využitie tepla a z bioplynovej stanice sa budú napájať aj Obecný úrad a zariadenie opatrovateľskej služby. Do budúcna sa počíta aj s dopojením sušičky.

Viac nových bioplynových staníc začalo vznikať v Poľsku, kde sa podarilo dodať prvé projekty na prepojenie v rámci výstavby technológie. Tu ide zatiaľ hlavne a prepojenie medzi kogeneračnou jednotkou a fermentorom.

Servis a technická podpora

Komponenty k plastovým predizolovaným potrubiam
Komponenty k plastovým predizolovaným potrubiam | Zdroj: NRG flex

Realizácie v tomto roku nás opäť postavili pred mnohé technické otázky. Ako technici sme sa s nimi popasovali a veríme, že sme pri daných projektoch našli optimálne riešenia. V niektorých prípadoch sme museli riešiť aj logistické problémy s nedostatkom miesta na stavbe a takisto so zabezpečením prísunu potrubí v potrebnom čase.

Naďalej sa venujeme aj príprave štúdií v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a rozvíjame výskumnú činnosť. Mnohé z týchto štúdií sa postupne dostávajú do realizácie, takže máme možnosť overovať navrhnuté riešenia v praxi.

Širokou paletou predizolovaných potrubí so zosieťovanou PE-Xa rúrkou do 95 °C/6 barov s rôznou izoláciou dokážeme nájsť riešenie pre aplikácie podľa potreby a rovnováhu medzi hrúbkou izolácie a flexibilitou potrubia. Predizolované plastové potrubia doplnené o termoplasticky zosilnené médionosné rúrky do 95 °C/10 barov sa používajú hlavne na rozvody teplej vody s dimenziami až do d160, ktoré umožňujú realizáciu aj na väčších sídliskách.

Prechod medzi plastom a oceľou možno realizovať potrubím do max. 115 °C/10 až 16 barov, kde sme sa posunuli výrazne do vyššej flexibility a efektivity s tepelnými stratami. Double predizolované potrubia až do 2xd90 predstavujú výraznú úsporu najmä vo výkopových prácach, pretože potrebujú oveľa menšiu šírku výkopu oproti single potrubiam.

Sortiment dopĺňajú oceľové potrubia vhodné na horúcu vodu až do 150 °C/25 barov, pri parných rozvodoch až do 300 °C. Oceľové potrubia kombinujeme stále vo väčšej miere do hybridných sietí všade tam, kde to dovolia prevádzkové parametre tak, aby sa maximalizovalo využitie plastových predizolovaných potrubí.

Aj tento rok sme rekonštrukciami tepelných sietí prispeli k znižovaniu tepelných strát, zvyšovaniu efektivity prenosu tepla, a tým aj k získaniu „dobrých bodov“ za zachovanie a hlavne budúci rozvoj centralizovaného zásobovania tepla. Úspora tepla = úspora CO2!

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou NRG flex.
Foto: NRG flex