Konferencia Vnútorná klíma budov 2018

Konferencia Vnútorná klíma budov 2018

29. konferencia Vnútorná klíma budov 2018, organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia (SSTP), členskou organizáciou ZSVTS, v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, so Slovenskou komorou stavebných inžinierov SKSI, sa v tomto roku uskutoční na tému: „Úspory energie versus vnútorné prostredie“

27.-28. XI. 2018, Hotel ATRIUM***, Nový Smokovec

Cieľom konferencie je zabezpečiť interdisciplinárne stretnutie odborníkov z oblasti tvorby obytného a pracovného prostredia, tento krát zamerané na otázky rozličných environmentálnych vplyvov.

Konferencia je rozdelená do 5. základných sekcií:
• Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie,
• Environmentálne hodnotenie – fyzikálne zložky,
• Environmentálne hodnotenie – chemické zložky,
• Energetické hodnotenie – stavebné konštrukcie,
• Energetické hodnotenie – technika prostredia.

Konferencia je určená širokému okruhu odborníkov, najmä však architektom, projektantom, staviteľom, správcom a prevádzkovateľom budov, súčasne však aj hygienikom a epidemiológom, taktiež pracovníkom z oblasti životného prostredia, zástupcom vedy, výskumu a školstva.

Prípravný výbor:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. – Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Imrich Sánka – Stavebná fakulta STU v Bratislave
doc. Ing. Iveta Skotnicová PhD. – Fakulta stavební, VŠ Banská TU Ostrava
prof. Ing. Karel Kabele PhD. – Fakulta stavební ČVUT, Praha
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava

Odborný garant:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Katedra technických zariadení budov
Stavebná fakulta STU v Bratislave
810 05 Bratislava, Radlinského 11
e-mail: dusan.petras@stuba.sk

Organizačný garant:
Jana Polakovičová, Ing. Imrich Sánka
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Katedra technických zariadení budov
815 94 Bratislava, Koceľova 15 Stavebná fakulta STU v Bratislave
tel.: +421 (903) 562 108 810 05 Bratislava, Radlinského 11
e-mail: sstp@zsvts.sk e-mail: icb.conference@gmail.com

Editor zborníka:
Mgr. Zuzana Švecová
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
815 94 Bratislava, Koceľova 15
e-mail: sstp@sstp.sk
www.sstp.sk