image 80837 25 v1

Ako sa skončili prvé dve kolá projektu Zelená domácnostiam?

Partneri sekcie:

Ako sa skončili prvé dve kolá projektu? Poukážky získalo 10 bytových domov, všetky na slnečné kolektory. O podporu na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach v rámci projektu Zelená domácnostiam doteraz požiadalo 13 bytových domov, poukážky získalo 10 z nich. Len polovica však plánuje poukážky aj využiť. Ostatných päť poukážok prepadlo, keďže ich v stanovenom termíne neodovzdali zhotoviteľom.

V prvých dvoch kolách bolo vydaných viac ako 4 699 poukážok s celkovou hodnotou viac ako 10 miliónov €. Všetky žiadosti bytových domov sa týkali slnečných kolektorov. Prvé dve kolá mohli pritom využiť aj bytovky, ktoré chcú vymeniť doteraz používané staré kotly za moderný kotol. Väčšina poukážok by mala pokryť zhruba 30 % oprávnených nákladov na inštaláciu celého systému, maximálne to môže byť 50 %. Efektívne využívanie príspevku v bytových domoch musí navrhnúť a potvrdiť energetický audítor.

V projekte Zelená domácnostiam, ktorý pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), pochádza väčšina prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov. Preto sa musia dodržať pravidlá poskytovania podpory, ktoré odsúhlasila Európska komisia. S tým sú spojené viaceré podmienky a obmedzenia súvisiace napríklad s prenájmom nehnuteľností na podnikateľské účely a centralizovaným zásobovaním teplom.

Podpora sa vzťahuje na celý systém

Na rozdiel od minulosti sa podpora nevzťahuje iba na samotné zariadenie, ale na celý systém. Ten tvorí okrem samotných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a ďalších nevyhnutných komponentov aj montážny materiál potrebný na zapojenie solárneho systému alebo kotla na biomasu, resp. montážne práce. Podpora sa vzťahuje aj na skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky. Podmienky pomoci sú nastavené tak, že zodpovednosť za kvalitu inštalácie prevezmú zhotovitelia, ktorí uzatvoria so SIEA zmluvu o preplácaní poukážok. V nej sa zaviažu, že zariadenia nainštalujú prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré majú v danej oblasti vzdelanie a prax a absolvovali príslušné skúšky. Zoznamy odborne spôsobilých osôb sú zverejnené na stránke MHSR. Zoznam zhotoviteľov bude k dispozícii na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Podmienky získania príspevku

Okrem zabezpečenia odbornej inštalácie je v prípade bytových domov podmienkou získania príspevku aj predloženie energetického auditu. Ešte pred samotnou inštaláciou tak musí energetický audítor posúdiť efektívnosť využívania energie v bytovom dome, v prípade potreby navrhnúť možné opatrenia na úsporu energie a až pri takomto stave navrhnúť výkon zariadenia na využívanie OZE. Pri kotloch na biomasu bude napríklad dôležité, či bol bytový dom už zateplený a či má vymenené okná. V prípade slnečných kolektorov určených na ohrev vody sa predpokladá, že audítor posúdi, aká je izolácia rozvodov teplej vody a či vzhľadom na spotrebu teplej vody v budove bude využívanie solárnej energie efektívne. Audit bude teda dokladom toho, či a do akej miery bude bytový dom využívať energiu z OZE efektívne. V energetickom audite sa musí tiež uviesť, či sa do bytového domu teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo iným spôsobom.

Administratíva

Získanie poukážky bude spojené s minimom administratívy. O poukážky môže bytový dom požiadať elektronicky. Zmluvu o poskytnutí príspevku s poukážkou dostane do 30 dní, pričom v prvých kolách mal následne 30 dní na to, aby poukážku odovzdal zhotoviteľovi, ktorého si vyberie. Okrem podpísanej zmluvy s poukážkou bytový dom zhotoviteľovi odovzdá aj povinné prílohy a ten ich musí predložiť SIEA spolu so žiadosťou o preplatenie poukážky do začiatku júna, keď platnosť poukážok končí. V prvom kole bolo na inštaláciu vyhradených šesť mesiacov, v druhom kole sú to štyri mesiace.
Národný projekt Zelená domácnostiam je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Spolu je na podporu malých obnoviteľných zdrojov v domácnostiach vyčlenených v tomto programovom období do roku 2020 115 miliónov €. Rozpočet pilotného národnému projektu SIEA je obmedzený na 45 miliónov €, ktoré majú slúžiť na podporu viac ako 14 tisícok zariadení s celkovým inštalovaným výkonom 55 MW.  

Maximum 50 %

Na stránke projektu Zelená domácnostiam sa priebežne aktualizuje zoznam zariadení, ktoré spĺňajú stanovené technické požiadavky. SIEA už disponuje technickou dokumentáciou zariadení uvedených v zozname. Vďaka tomu si tak budú môcť záujemcovia pri vypĺňaní poukážky jednoducho vybrať zo zoznamu bez toho, aby museli technické parametre individuálne preukazovať. Okrem zvoleného zariadenia bude potrebné uviesť aj inštalovaný výkon, pretože od neho závisí výška príspevku uvedená na poukážke.

Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu. Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna miera podpory je obmedzená do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke.

Pri kolektoroch najviac 450 € na 1 kW

Pri inštaláciách slnečných kolektorov s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW môžu bytové domy získať 450 € na 1 kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, najviac v rozsahu 1 kW inštalovaného výkonu na každý byt v bytovom dome. Pri väčších inštaláciách je to 9 000 € za prvých 20 kW a za každý 1 kW výkonu navyše 350 €/kW, opäť najviac v rozsahu 1 kW inštalovaného výkonu na byt. Medzi oprávnené výdavky v prípade slnečných kolektorov patrí aj nosná konštrukcia na upevnenie kolektorov, akumulačný zásobník vody, prípadne zásobníkový ohrievač vody a ďalšie komponenty nutné na prevádzku solárneho systému, ako sú napríklad obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, snímače teploty, teplonosná kvapalina, solárne rozvody či riadiaca jednotka.

Pri kotloch najviac 50 € na 1 kW

V rámci projektu bude možné získať podporu na inštalácie kotlov na biomasu, ktoré pokrývajú svojou výrobou potrebu tepla a teplej vody. Podpora sa týka kotlov na spaľovanie peliet, brikiet, štiepky a kotlov na splyňovanie kusového dreva. Oprávnené výdavky obsahujú v prípade kotlov okrem nevyhnutného príslušenstva k jednotlivým typom (zásobník a dopravník, akumulačný zásobník vody, prípadne zásobníkový ohrievač vody) aj ďalšie komponenty nevyhnutné na prevádzku kotla, napríklad  obehové čerpadlo, expanznú nádobu, ventily, ekvitermnú reguláciu, riadiacu jednotku a zariadenie na zabezpečenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla. Plánovaná sadzba podpory pri bytovom dome je 50 € na 1 kW výkonu kotla, maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt v bytovom dome.

Obmedzenia pri vlastníctve právnickou osobou a komerčnom prenájme

V prípade bytových domov môže o poukážku požiadať spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo vlastníci zastúpení správcovskou spoločnosťou. Vydávanie poukážok pri bytových domoch má však niekoľko zásadných obmedzení. Niektoré sa časom pravdepodobne odstránia, iné nie. Keďže je podpora v tomto prípade určená domácnostiam, obmedzenie sa týka domov, v ktorých byty nevlastnia len fyzické osoby alebo obce, mestá či vyššie územné celky. Z podpory sú zatiaľ vylúčené bytové domy, v ktorých sú niektoré z bytov vo vlastníctve právnických osôb, čo sa týka aj bytov vo vlastníctve družstiev. Keďže cieľom bytových družstiev je aj podnikanie, pri takýchto bytoch, respektíve bytových domoch, sa musí posúdiť, či ide o poskytovanie štátnej pomoci. SIEA sa momentálne zaoberá možnosťami, za akých podmienok by mohli aj takéto bytové domy žiadať o podporu.

Poukážku nebudú môcť zatiaľ získať ani bytové domy, v ktorých vlastníci bytov a nebytových priestorov komerčne prenajímajú časť bytových alebo nebytových priestorov. Momentálne je dovolený podiel prenájmu na iné účely ako na bývanie do 15 % podlahovej plochy všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Je možné, že tento podiel sa zvýši, ale bude si to vyžadovať vyriešiť podmienky poskytnutia prípadnej štátnej pomoci v súčinnosti s Európskou komisiou. Na podporu nemajú nárok ani bytové domy, ak sú budovy alebo ich časti, teda aj byty, vedené v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

Nie v prípade odpojenia CZT alebo zhoršenia parametrov

Poukážku na kotly na biomasu a slnečné kolektory nebudú môcť vôbec získať bytové domy, v ktorých sa teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov CZT. Ak aj systém CZT nie je účinným systémom, využívaním podporených kotlov a kolektorov v bytovom dome nesmie prísť k odpojeniu od tohto systému zásobovania teplom ani k výraznému zhoršeniu parametrov systému.

Podmienky súvisia s  cieľom energetickej politiky, aby sa pri zásobovaní teplom prechádzalo na tzv. účinné alebo efektívne systémy CZT. To sú také, ktorými sa dodáva aspoň 50 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie alebo 50 % tepla z priemyselných procesov, 75 % tepla vyrobeného kombinovanou výrobou alebo 50 % tepla vyrobeného ich kombináciou. Individuálnou podporou využívania obnoviteľných zdrojov pri objektoch, do ktorých sa dodáva teplo zo systémov CZT, by sa vytvárala bariéra plánovanému prechodu na účinné systémy CZT a takáto podpora by dokonca obmedzovala plánovanú podporu aktivít  na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Je nelogické, aby sa na jednej strane podporovali účinné systémy CZT a na druhej strane sa podporou lokálnych zariadení z rovnakého mechanizmu vytvárala bariéra na ich udržateľnosť.

Zdroj: SIEA

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.